Top 5 ?ng d?ng xem bóng ?á tr?c ti?p trên ?i?n tho?i

Top 5 ?ng d?ng xem bóng ?á tr?c ti?p trên ?i?n tho?i

Cu?c s?ng hi?n t?i quá nhi?u công vi?c b?n r?n mà chúng ta khó lòng s?p x?p th?i gian theo dõi các tr?n ??u bóng ?á h?p d?n trên tivi hay t?i các sân v?n ??ng. Chính vì lý do ?ó mà các app bóng ?á trên ?i?n tho?i tr? nên quen thu?c v?i nh?ng ai yêu thích b? môn th? thao này.

Hôm nay, chúng tôi s? mang ??n Top 5 app bóng ?á giúp b?n theo dõi t?ng gi?i ??u trên kh?p hành tinh b?ng chi?c ?i?n tho?i c?a mình. Hãy cùng chuyên m?c Th? thao Casino VN138 xem ?ó nh?ng ?ng d?ng nào trong bài vi?t này nhé!

?ng d?ng FPT Play

FPT Play
FPT Play

FPT Play là ?ng d?ng ???c phát tri?n t? t?p ?oàn vi?n thông FPT n?m trong Top 100 khu v?c Châu Á. Ngoài vi?c xem bóng ?á, b?n còn có th? xem các kênh truy?n hình, phim chi?u r?p,…

Ph?n m?m FPT Play mang ??n cho b?n nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i nh?t, v?i DNS k?t n?i siêu t?c ??, ?ng d?ng mang m?ng cho b?n nh?ng th??c phim s?c nét, m??t mà. V?i FPT Play, b?n có th? xem gi?i Ngo?i h?ng Anh v?i b?n quy?n ??y ?? duy nh?t t?i Vi?t Nam.

?ng d?ng VTV Go

VTV Go
VTV Go

N?u là m?t ng??i hâm m? bóng ?á chân chính, b?n không th? b? qua kênh truy?n hình hot nh?t hi?n nay là VTV Go. Ch? c?n có ?i?n tho?i thông minh và ?ng d?ng VTV Go là b?n có th? th??ng th?c b?t c? tr?n ??u bóng ?á nào mình mu?n. ?ng d?ng xem bóng ?á tr?c tuy?n mi?n phí l?n nh?t hi?n nay v?i nhi?u l??t t?i và s? d?ng nh?t.

???c thi?t k? v?i giao di?n ??n gi?n, ?? h?a ??p m?t và n?i dung h?p, truy c?p nhanh chóng. ??c bi?t ? VTV Go, l?ch thi ??u ???c c?p nh?t th??ng xuyên nên b?n có th? ch? ??ng cho tr?n ??u mà mình mong ch? nh?t vào th?i gian thi ??u.

Ngoài ra v?i VTV Go, b?n có th? xem l?i nhi?u ch??ng trình truy?n hình khác mà b?n ?ã b? l?. Phân tích và th?ng kê các tr?n ??u g?n ?ây, c?ng nh? bình lu?n tr?c ti?p và t?ng h?p thông tin tr??c, trong và sau tr?n ??u. T??ng thu?t tr?c ti?p các tr?n ??u bóng ?á qu?c t? và trong n??c.

?ng d?ng Sopcast

Sopcast
Sopcast

Sopcast là s? l?a ch?n hàng ??u c?a nhi?u ng??i hâm m? bóng ?á và là ?ng d?ng ???c s? d?ng r?ng rãi và ph? bi?n nh?t hi?n nay. ?ng d?ng ???c s? d?ng r?ng rãi v?i yêu c?u ??n gi?n là k?t n?i internet ?n ??nh.

Sopcast ho?t ??ng b?ng giao th?c P2P chính, ngh?a là chia s? “ngang” mang l?i nhi?u ?u ?i?m v??t tr?i. T?i nhanh, hình ?nh m??t mà, s? l??ng kênh l?n, ch?t l??ng full HD cho tr?i nghi?m xem t?t nh?t. Không có th?i gian t?i, không lo b? gi?t, lag ho?c l?i hình ?nh.

Th?m chí, b?n có th? s? d?ng Sopcast ?? xem tr?c ti?p bóng ?á trên máy tính ho?c ?i?n tho?i thông minh. B?n có th? tho?i mái theo dõi t?t c? các tr?n ??u bóng ?á l?n nh? gi?i bóng ?á Ngo?i H?ng Anh, Serie A, Bundesliga, Europa Cup và c? World Cup, gi?i vô ??ch châu Âu … ???c ch? ??i t? lâu.

?ng d?ng SWIPS 

SWIPS 
SWIPS

Swips là ?ng d?ng xem tr?c ti?p các tr?n bóng ?á r?t ph? bi?n. ?u ?i?m n?i b?t c?a nó là giao di?n ??p, h?p d?n ng??i xem, ?u ?i?m là dung l??ng ?ng d?ng t??ng ??i th?p, hình ?nh rõ nét. Ngoài ra, nó không quá ph?c t?p ?? truy c?p và s? d?ng, n?u không mu?n nói là c?c k? ??n gi?n. M?i ng??i có th? b?t ??u xem tr?c ti?p các tr?n ??u yêu thích c?a mình ch? sau vài giây.

??ng th?i, Swips c?ng cung c?p cho m?i ng??i nh?ng video trò ch?i h?p d?n và l?ch thi ??u c?a ??i ???c c?p nh?t. ??ng th?i, m?i ng??i có th? xem r?t nhi?u b? môn th? thao tr?c tuy?n, ??c bi?t m?i ng??i có th? bình lu?n v? nh?ng gì h? ngh? v? tr?n ??u.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 5 gi?i bóng ?á l?n nh?t hành tinh mà b?n nên bi?t

?ng d?ng Facebook

Facebook
Facebook

M?ng Facebook là m?ng xã h?i ph? bi?n nh?t v?i s? l??ng ng??i dùng l?n nh?t trên th? gi?i. B?n có th? theo dõi m?i tr?n ??u ??nh cao thông qua tính n?ng Livestream c?a Facebook, ??ng th?i ??c và tham gia bình lu?n sôi n?i trong su?t tr?n ??u.

Hy v?ng v?i chia s? c?a nhà cái Casino VN138 giúp b?n l?a ch?n ???c app bóng ?á mình mu?n và hãy t?i v? ngay ?? không b? l? b?t k? tr?n c?u l?n nh? nào trên toàn th? gi?i nhé! 

Hãy tham gia cá c??c bóng ?á Online an toàn và uy tín khi ??ng ký thành viên t?i nhà cái Casino VN138 b?n nhé. Chúng tôi là m?t trong nh?ng tên tu?i hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. B?n có th? xem thêm t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!