Top 5 trang tr?i gà l?n nh?t Vi?t Nam 2022

Top 5 trang tr?i gà l?n nh?t Vi?t Nam 2022

?? ph?c v? nhu c?u vui ch?i ?á gà ngày càng ?ông ??o trong n??c, trong nh?ng n?m g?n ?ây xu?t hi?n r?t nhi?u trang tr?i nuôi gà. Trong s? ?ó, tiêu bi?u có 5 trang tr?i gà l?n nh?t Vi?t Nam s? ???c chúng tôi nh?c ??n trong bài vi?t này.

?? bi?t ???c 5 cái tên trang tr?i gà sáng giá nào s? ???c chúng tôi ?? c?p ??n. Ngay sau ?ây, m?i các b?n khám phá thông tin chi ti?t cùng chuyên m?c ?á Gà Casino VN138 nhé!

Trang tr?i gà H?t Thóc Vàng

Trang tr?i gà H?t Thóc Vàng
Trang tr?i gà H?t Thóc Vàng

Trang tr?i ??u tiên ??ng ??u trong l?nh v?c không th? không k? ??n, ?ó chính là trang tr?i H?t Thóc Vàng. Quy mô n?i ?ây vô cùng l?n v?i r?t nhi?u gi?ng gà ???c ch?n nuôi ??m b?o ?úng quy trình. Trong ?ó có nhi?u gi?ng gà quý hi?m, lai ch?i và ch?i thu?n ch?ng. Ngoài nh?ng gi?ng gà th??ng ra thì trang tr?i còn có r?t nhi?u gi?ng gà quý ???c nhi?u anh em kê th? s?n tìm nh? gi?ng ch?i tía lai, ch?i ?en lai,…

Hi?n nay, trang tr?i gà H?t Thóc Vàng có r?t nhi?u h? th?ng ? các khu v?c t?nh lân c?n nh? Hòa Bình, S?n La, Lào Cai. Chính vì th?, n?u các b?n có nhu c?u có th? ??n tham quan và ???c t? v?n t?n tình ?? l?a ch?n cho mình ???c gi?ng gà phù h?p nh?t.

??a ch?: xóm Núi, thôn Dy, xã Minh Quang, huy?n Ba Vì, Hà N?i.

C? s? gi?ng gia c?m ??i Xuyên

C? s? gi?ng gia c?m ??i Xuyên
C? s? gi?ng gia c?m ??i Xuyên

Ti?p theo, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? trang tr?i gà có h?n 10 n?m kinh nghi?m trong l?nh v?c nuôi gia c?m gi?ng ??i Xuyên. ?ây là c? s? chuyên cung c?p các gi?ng gà ??m b?o ch?t l??ng và ?a d?ng. C? s? cam k?t 100% con gi?ng bán ra ??u ???c l?a ch?n k? càng và ch? bán gi?ng lo?i 1 nên khách hàng có th? hoàn toàn yên tâm v? ch?t l??ng c?a các gi?ng gà t?i ?ây.

Khi mua gà t?i c? s? gi?ng gia c?m ??i Xuyên, quý khách hàng s? ???c t? v?n cách ch?m sóc, t?ng thu?c úm cho gà con m?i n? và h? tr? k? thu?t ch?n nuôi t?n tình. Tr?i gà ??i Xuyên chuyên cung c?p các gi?ng gà nh? gà ??i Xuyên, gà H?c Phong, gà Ai C?p, gà Ri,…

??a ch?: Tr?i Gà, ??i Xuyên, Phú Xuyên, Hà N?i

Có th? b?n c?ng quan tâm: Top 7 ??a ?i?m cá c??c ?á gà Thomo uy tín nh?t 2022

Tr?i gà D?ng Phát

Tr?i gà D?ng Phát
Tr?i gà D?ng Phát

Tr?i gà D?ng Phát là trang tr?i gà th? ba s? ???c chúng tôi gi?i thi?u ??n các b?n. ???c bi?t ??n là trang tr?i gà l?n nh?t mi?n B?c. Trang tr?i nuôi nhi?u lo?i gà nh?ng n?i b?t nh?t là gi?ng gà Tây, chúng ???c nuôi v?i quy trình công ngh? cao, ph??ng pháp ch?n nuôi an toàn, gà s?ch, ít b?nh nên con gi?ng khi bán ra th? tr??ng luôn ??m b?o ch?t l??ng, t? l? s?ng sót cao.

?? ch?n ???c các con gà t?t t?i n?i ?ây, các b?n c?n ph?i bi?t ???c bí quy?t ch?n gà ?á sao cho phù h?p v?i l?i ch?i mà b?n mu?n s? d?ng trên các tr?n ??u cá c??c.

Khách hàng khi mua gà t?i trang tr?i gà D?ng Phát thì có th? hoàn toàn yên tâm v? s? uy tín c?ng nh? ch?t l??ng. Không ch? cung c?p gi?ng gà nuôi mà t?i ?ây còn cung c?p m?t l??ng l?n gà th?t cho các c?a hàng và th??ng lái.

??a ch?: Ph??ng Xá, ??ng Hòa, Kim B?ng, Hà Nam

Tr?i gi?ng gia c?m Minh D?

Tr?i gi?ng gia c?m Minh D?
Tr?i gi?ng gia c?m Minh D?

Tr?i gia c?m Minh D? ?ã có m?t trên th? tr??ng ???c 16 n?m. nh? vào vi?c ho?t ??ng kinh doanh uy tín và ch?t l??ng v??t tr?i t? lúc m?i thành l?p cho ??n nay ?ã m? r?ng quy mô r?t l?n chuyên nuôi các lo?i gia c?m. Tr?i gia c?m Minh D? không ng?ng nâng c?p công ngh? v?i quy mô h?n 500.000 con v?i trên 100 máy ?p và công su?t tr?ng l?n nên hàng tháng tr?i gà cho ra ??i kho?ng h?n 2 tri?u con gà gi?ng nh?m ph?c v? ??y ?? cho nhu c?u c?a ?ông ??o anh e ch?i gà.

??a ch?: Qu?nh Mai, xã Ph??c Ngh?a, huy?n Tuy Ph??c, t?nh Bình ??nh

Tr?i gi?ng gia c?m L??ng Hu?

Tr?i gi?ng gia c?m L??ng Hu?
Tr?i gi?ng gia c?m L??ng Hu?

?ây là m?t trong nh?ng tr?i gà gi?ng l?n b?c nh?t t?i Vi?t Nam và c?ng là trang tr?i gà l?n nh?t cu?i cùng mà chúng tôi ?? c?p trong bài vi?t này. ?i vào ho?t ??ng trong ngành ch?n nuôi t? n?m 2006 cho ??n nay, công ty c? ph?n gà gi?ng L??ng Hu? ?ã có nh?ng b??c chuy?n mình h?t s?c quan tr?ng và vô cùng to l?n trong vi?c kinh doanh gà gi?ng.

Hi?n công ty chuyên cung c?p nhi?u gi?ng gà nh? gà lai gi?a gà Tre v?i gà Mía, gà Ri và gà Ph??ng. N?m 2015, trang tr?i r?t vinh d? nh?n ???c gi?i bông lúa vàng Vi?t Nam, ?ây là m?t gi?i th??ng vô cùng cao quý trong l?nh v?c nông nghi?p hi?n nay ???c nhi?u doanh nghi?p m? ??c m?t l?n có ???c.

??a ch?: xã H?ng Phong, huy?n An D??ng, H?i Phòng.

Hy v?ng qua top 5 g?i ý v? trang tr?i gà l?n nh?t VI?t Nam n?m 2022 c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp các b?n có thêm m?t s? l?a ch?n khác nhau v? n?i ch?n l?a mua gà gi?ng uy tín và ch?t l??ng cao. 

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái cá c??c hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay chuyên cung c?p các trò ch?i cá c??c khác nhau. V?i uy tín và ?? b?o m?t thông tin cao nên ng??i ch?i có th? hoàn toàn yên tâm khi ??ng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!