Tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c

Tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c

Nhi?u nhà ??u t? ch?ng khoán th?c m?c v? cách tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c nh? th? nào. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u cách tính này s? th?c hi?n nh? th? nào nhé.

B?i khi nh?n ???c c? t?c ?ôi khi giá c? phi?u b? ?i?u ch?nh gi?m ?i nh?ng nhà ??u t? không bi?t tính nh? th? nào. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? cách tính c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c d??i ?ây.

C? t?c giá gì?

C? t?c giá gì?
C? t?c giá gì?

H?ng n?m doanh nghi?p n?u kinh doanh có lãi thì sau khi tr? h?t các chi phí s? ti?n hành chia c? t?c cho các c? ?ông ?ang n?m gi? c? phi?u c?a công ty ?ó. C? t?c chính là m?t ph?n l?i nhu?n sau thu? ???c chia cho c? ?ông công ty sau khi ?ã trích l?p các qu? theo quy ??nh. 

Chia s? thêm cho b?n: Top 10 công ty môi gi?i ch?ng khoán uy tín t?i Vi?t Nam

Có nh?ng hình th?c nh?n c? t?c nào?

C? t?c b?ng ti?n 

C? t?c b?ng ti?n 
C? t?c b?ng ti?n

Hình th?c tr? c? t?c ??u tiên mà doanh nghi?p có th? áp d?ng ?ó chính là tr? c? t?c b?ng ti?n m?t. H?i ??ng qu?n tr? c?a công ty, doanh nghi?p s? c?n c? d?a trên k?t qu? kinh doanh, các chi?n l??c phát tri?n c?a doanh nghi?p, công ty t? ?ó có k? ho?ch chi tr? c? t?c cho c? ?ông và nhà ??u t? b?ng ti?n m?t t??ng ?ng ph?n l?i nhu?n ???c h??ng trên c? ph?n.

Có th? b?n s? quan tâm: Ch?ng khoán phái sinh là gì? Có nên ch?i hay không?

C? t?c b?ng c? phi?u

C? t?c b?ng c? phi?u
C? t?c b?ng c? phi?u

Hình th?c tr? c? phi?u ti?p theo ?ó chính là tr? c? t?c b?ng c? phi?u. Có ngh?a là doanh nghi?p s? phát hành thêm c? phi?u và nh?ng c? phi?u phát hành m?i s? ???c chuy?n vào tài kho?n c?a c? ?ông d??i hình th?c là c? phi?u th??ng.

Khi tr? c? t?c b?ng c? phi?u s? không làm ?i?u ch?nh v?n ch? có ???c và ph?n tr?m n?m gi? c? phi?u c?a m?i c? ?ông; (vì cùng nh?n m?t t? l? t??ng ?ng cho ph?n c? phi?u t?ng thêm).

B?n có th? xem thêm: Cách tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c

Công th?c tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c b?ng ti?n m?t

?? b?n d? hình dung, chúng tôi có m?t ví d? nh? sau: C? phi?u c?a công ty A ngày 7/1/2016 có giá P= 30.000 VN?. Ngày 8/1/2016 là ngày giao d?ch không h??ng quy?n (Ngày GDKHQ) ?? tr? c? t?c cho c? phi?u c?a công ty A.

C? t?c b?ng ti?n v?i t? l? 10% t??ng ???ng v?i m?c nh?n 1.000 VN?. => C =1.000 ??ng.

Áp d?ng công th?c theo ??nh lu?t b?o toàn v?n hóa và dòng ti?n ta ???c, có th? nh?: V? m?t toán h?c chia c?ng nh? không chia:

P’ = P – C = 30.000 – 1.000 = 29.000 VN? (do không có t? l? c? phi?u phát thêm).

Khi ?ó 1 CP công ty A c? giá 30.000 VN? thành 1 CP công ty A sau chia giá 29.000 VN? và 1.000 VN? ti?n c? t?c.

Công th?c tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c b?ng c? phi?u

C?ng nh? trên nh?ng khi tr? c? t?c b?ng c? phi?u thì ta tính nh? sau: C? t?c b?ng c? phi?u v?i t? l? 100:10 ( t?c là 10% – hay có 100 CP AAA tr??c chia s? nh?n thêm 10 CP AAA sau chia) => b = 10%.

Th??ng cho c? ?ông c? phi?u th??ng v?i t? l? 100: 20 (t?c là 20%) => b = 20%.

Lúc này, v? m?t toán h?c thì chia c?ng nh? không chia. Khi ?ó 100 CP AAA giá 17.000 VN? thì sau khi chia giá ta có giá 130 CP AAA giá bao nhiêu (130 c? phi?u này là b?ng 100 c? phi?u g?c, 10 c? phi?u chia c? t?c (10%) và 20 c? phi?u th??ng (20%)).

K?t qu? là 13.000 VN?/ CP AAA sau chia. 

Áp d?ng công th?c: P’ = P / (1 + b) = 17.000 / (1+10% +20%) = 13.000 ??ng 

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Nhà cái Casino VN138 v?a h??ng d?n b?n cách Tính giá c? phi?u sau khi ?i?u ch?nh chia c? t?c b?ng ti?n m?t và c? b?ng c? phi?u m?t cách chi ti?t nh?t. Hy v?ng qua bài bi?t trên nhà ??u t? có th? t? tính ???c m?c giá c?a c? phi?u mình ?ang n?m gi? sau khi chia c? t?c.

Hãy nhanh tay ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n và mang l?i nhi?u ph?n th??ng có giá tr? b?n nhé. N?u b?n ch?a bi?t chúng tôi là ai có th? tham kh?o thêm nh?ng thông v? nhà cái Casino VN138 t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!