Cách tính l?i l? khi mua ch?ng quy?n chính xác nh?t

Cách tính l?i l? khi mua ch?ng quy?n chính xác nh?t

Ch?ng quy?n là gì? Cách tính ch?ng quy?n? Cách xác ??nh l?i l? khi mua ch?ng quy?n chính xác nh?t? ?ây là nh?ng th?c m?c c?a h?u h?t các nhà ??u t? khi m?i tham gia ??u t? hình th?c ch?ng quy?n.

D??i ?ây là bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n các nhà ??u t? ?ang th?c m?c v? c?u trúc giá, tr?ng thái và cách tính l?i l? ch?ng quy?n chính xác nh?t. M?i các b?n cùng xem qua nhé.

Ch?ng quy?n là gì?

Ch?ng quy?n là gì?

Ch?ng quy?n là m?t lo?i ch?ng khoán cho phép ng??i s? h?u có quy?n mua; bán ch?ng khoán c? s? cho m?t t? ch?c phát hành ch?ng quy?n theo m?c giá ???c xác ??nh tr??c. Mua bán v?i m?c giá t?i ho?c tr??c th?i ?i?m ?ã ???c xác ??nh.

Ch?ng quy?n có ??m b?o là gì?

Ch?ng quy?n có ??m b?o là gì?

Ch?ng quy?n ??m b?o là ch?ng quy?n ???c ??m b?o b?i nhà t? ch?c phát hành ra nó. V?i ph??ng th?c nhà phát hành s? mua l?i ch?ng khoán c? s? trên th? tr??ng.

V?i 2 lo?i ch?ng quy?n là:

 • Ch?ng quy?n mua – thu l?i nhu?n d?a trên s? t?ng giá c?a các lo?i ch?ng khoán c? s?
 • Ch?ng quy?n bán – Thu l?i d?a trên chi?u gi?m giá c?a ch?ng khoán c? s?

Ch?ng quy?n có 3 m?c giá v?i m?i lo?i là ??c ?i?m khác nhau:

 • Giá sau niêm y?t
 • Giá thanh toán ch?ng quy?n ?áo h?n
 • Giá th?c hi?n c?a chính quy?n

Không gi?ng nh? các lo?i ch?ng khoán khác trên th? tr??ng, giá c?a ch?ng khoán tr?c ti?p ?nh h??ng ??n s? k? v?ng t?ng giá tr? c?a nh?ng lo?i ch?ng khoán c? s? g?n v?i ch?ng quy?n. Vì v?y ?? xác ??nh hi?u qu? l?i nhu?n c?a lo?i ch?ng khoán này thì nhà ??u t? c?n bi?t cách tính giá ch?ng quy?n chính xác nh?t.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? ipo là gì qua bài vi?t: IPO là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u tin c?n bi?t v? IPO

Cách xác ??nh l?i/l? khi mua ch?ng quy?n

Cách xác ??nh l?i/l? khi mua ch?ng quy?n

Nói m?t cách d? hi?u nh?t thì:

 • Nhà ??u t? lãi: khi giá Ch?ng khoán c? s? t?i ?áo h?n l?n h?n m?c giá th?c hi?n + phí CW. Sàn giao d?ch s? ti?n hành thanh toán cho nhà ??u t?.
 • Nhà ??u t? hòa: khi giá Ch?ng khoán c? s? t?i th?i ?i?m ?áo h?n = giá th?c hi?n + phí ch?ng quy?n. Sàn giao d?ch s? thanh toán ph?n phí mua ban ??u cho ch? ??u t?.
 • Nhà ??u t? l? m?t ph?n: Giá th?c hi?n < giá CW c? s? t?i ?áo h?n < giá th?c hi?n + phí ch?ng quy?n. Sàn giao d?ch s? thanh toán cho nhà ??u t? s? ti?n còn l?i.
 • Nhà ??u t? l? toàn b?: khi Ch?ng khoán c? s? ?áo h?n < = giá th?c hi?n. Lúc này, nhà ??u t? s? không ph?i th?c hi?n b?t k? th? t?c nào n?a.

C? th? công th?c xác ??nh l?i l? khi mua bán ch?ng quy?n.

Công th?c:

Giá ch?ng quy?n =  Giá tr? n?i t?i + Giá tr? th?i gian

Trong ?ó:

 • Giá tr? n?i t?i: là kho?n ti?n chênh l?ch c?a ch?ng khoán c? s? ??i v?i giá th?c hi?n. N?u ch?ng quy?n có giá tr? n?i t?i nh? h?n không thì không mang l?i l?i nhu?n cho nhà ??u t? trong tr??ng h?p v? th? ch?ng quy?n bán; và ng??c l?i ? ch?ng quy?n mua.
 • Giá tr? th?i gian: Là s? chênh l?ch gi?a giá ch?ng quy?n trên th? tr??ng v?i giá n?i t?i. Ph?n ánh kh? n?ng CW t?ng giá trong th?i gian còn l?i ho?c gi?m theo b?ng 0 cho ??n k? ?áo h?n.

Ví d?: Nhà ??u t? X d? ?oán giá c? phi?u VCC s? t?ng trong t??ng lai và mua 1000 ch?ng quy?n mua c?a VCC v?i giá 5000?/ 1 ch?ng quy?n, giá c? phi?u lúc ?ó là 130.000?. Vài ngày sau c? phi?u VCC t?ng ?úng nh? d? ki?n lên 133.000?, giá ch?ng quy?n mua t?ng lên m?c 8.000?/1 ch?ng quy?n. Nhà ??u t? X bán ch?t l?i và thu v? kho?n l?i:

(8.000 – 5.000) x 1000 = 3 tri?u VND

N?u giá c? phi?u VCC gi?m xu?ng ng??c v?i d? ?oán là 127.000?, thì giá ch?ng quy?n gi?m còn 2000?/ 1 ch?ng quy?n, Nhà ??u t? X bán c?t l? và ch?u kho?n l?:

(2.000 – 5.000) x 1000 = -3 tri?u VND

?? có th? hi?u rõ t? l? margin là gì, b?n có th? xem qua bài vi?t: https://casinovn138.com/ty-le-margin/.

Các y?u t? ?nh h??ng ??n giá chính quy?n

??u t? vào ch?ng quy?n mang l?i nhi?u l?i ích cho nhà ??u t?

Giá ch?ng quy?n ?nh h??ng b?i các y?u t? sau:

 • Giá ch?ng khoán th? tr??ng và giá th?c hi?n: ?ây là hai y?u t? ?nh h??ng ??n giá nhi?u nh?t chúng có vai trò c?c k? quan tr?ng giúp các nhà ??u t? xác ??nh ???c n?i t?i CW. M?c ?? chênh l?ch c?a hai y?u t? ?nh h??ng tr?c ti?p ??n giá ch?ng quy?n; b?i ?ây là thành ph?n trong công th?c tính giá ch?ng quy?n ph? bi?n.
 • Th?i ?i?m ?áo h?n: Là m?c th?i gian quan tr?ng b?i các nhà ??u t? không b? qua khi s? d?ng CW. Th?i gian ?áo h?n CW càng dài d?n ??n giá tr? CW càng cao kh? n?ng ??n g?n ngày ?áo h?n xu h??ng giá ch?ng quy?n s? gi?m sâu v? g?n b?ng 0.
 • Lãi su?t: Lãi su?t t?ng hay gi?m c?ng s? có tác ??ng r?t l?n ??n vi?c xác ??nh giá tr? ch?ng quy?n. Khi lãi su?t t?ng thì ch? ??u t? s? thu v? l?i nhu?n cao h?n và ng??c l?i.

B?n có th? xem h??ng d?n ??c bi?u ?? k? thu?t ch?ng khoán qua bài vi?t: H??ng d?n cách ??c bi?u ?? k? thu?t trong ch?ng khoán

Trên ?ây là bài vi?t gi?i thi?u ??n b?n v? ch?ng quy?n và các cách th?c xác ??nh l?i l? chính xác nh?t. Hy v?ng nh?ng gì chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a truy?n t?i giúp b?n ph?n hi?u ???c cách xác ??nh l?i l? c?ng nh? nên bán lúc nào cho phù h?p nhé. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!