Mourinho | Tin t?c, hình ?nh m?i nh?t

Tin t?c, hình ?nh c?a HLV Jose Mourinho, t?ng h?p tin t?c xoay quanh HLV AS Roma, ông Jose Mourinho ???c c?p nh?t liên t?c, nhanh nh?t và chính xác nh?t.

HLV Jose Mourinho s? nh?c phóng viên trong bu?i h?p báo cùng s? tr?i lòng c?a Pogba v? s? kh?c li?t d??i th?i v? HLV này. D??i ?ây là bài vi?t c?a VN 138.com ??a ??n nh?ng tin t?c, hình ?nh c?a HLV Jose Mourinho ???c c?p nh?t nhanh nh?t m?i các b?n cùng xem qua nhé.

Mourinho s? nh?c phóng viên trong bu?i h?p báo

Mourinho s? nh?c phóng viên trong bu?i h?p báo

Jose Mourinho ti?p t?c gây g? v?i gi?i truy?n thông trong m?t cu?c h?p báo m?i ?ây b?ng nh?ng l?i l? khá thô t?c. Khi AS Roma ?ã tr?i qua 9 tr?n ??u b?t b?i t?i Serie A nh?ng trong ?ó có 4 tr?n hòa. Hi?n t?i Roma ?ang x?p th? 7 trên b?ng x?p h?ng. Kém Juventus 8 ?i?m ??ng th?i Lazio và Atalanta c?ng x?p trên h?.

G?n ?ây ông Mourinho ?ã th??ng xuyên n?ng l?i v?i truy?n thông. C? th? nhà báo Alessandro Austini ?ã lên ?ài phát thanh Ý ?? m?ng m? c?u HLV Manchester United b?ng m?t s? l?i l? nghiêm kh?c và ông c?ng có m?t trong cu?c h?p báo m?i ?ây v?i Mourinho.

Hu?n luy?n viên ng??i B? ?ào Nha không b? l? c? h?i tr? ??a. Phát bi?u tr??c báo gi?i, c?u HLV CLB Real Madrid và Man United này nói th?ng: “Tôi ?ã mong ??i m?t câu h?i gay g?t h?n, tiêu c?c h?n và b?o l?c h?n sau khi tôi nghe ông nói trên radio. Tôi không mong ??i m?t câu h?i d? dàng nh? v?y. K?t lu?n c?a tôi là ông hung h?ng và b?o l?c trên ?ài phát thanh nh?ng khi ông ??n ?ây v?i s? có m?t c?a tôi thì ông s? b?nh ra qu?n.”

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Tin chuy?n nh??ng Real Madrid m?i nh?t n?m 2022

Pogba ti?t l? s? th?t kh?c li?t d??i th?i HLV Mourinho

Pogba ti?t l? s? th?t kh?c li?t d??i th?i HLV Mourinho

Ti?n v? ng??i Pháp tr?i lòng v? quãng th?i gian thi ??u ??i m?t nhi?u khó kh?n d??i th?i HLV ông Jose Mourinho. C? th? thì ti?n v? Paul Pogba tr?i lòng v? quãng th?i gian khó kh?n khi thi ??u d??i s? d?n d?t c?a Jose Mourinho. N?m 2018 chi?n l??c gia B? ?ào Nha quy?t ??nh t??c ?i b?ng ??i phó c?a Pogba, s? ?? v? ???c b?t ngu?n t? ?ây.

Anh phát bi?u t?i bu?i ph?ng v?n v?i t? báo Le Figaro: “Tôi t?ng b? tr?m c?m trong s? nghi?p thi ??u. M?c dù v?y, nó ?ã không ???c nh?c ??n. ?ôi khi b?n không bi?t mình có t?n t?i hay không, b?n ch? mu?n s?ng m?t mình và t? cô l?p b?n thân. ?ây là nh?ng d?u hi?u không th? nh?m l?n c?a b?nh tr?m c?m”.

Pogba b?c b?ch s? r?n n?t c?a anh và Mourinho t?i Man United: “M?i chuy?n b?t ??u khi tôi thi ??u d??i tr??ng Mourinho t?i Man United. B?n t? ??t câu h?i cho chính b?n thân, t? h?i b?n thân có ph?m sai l?m hay không. Tôi ch?a t?ng tr?i qua c?m giác này bao gi?. T?t c? các V?V ??nh cao ??u tr?i qua c?m giác t??ng t? nh?ng r?t ít ng??i nói ra”. T??ng lai c?a Pogba là d?u h?i l?n mùa hè này. Nhi?u t? báo x? s??ng mù ??n ?oán, ti?n v? ng??i Pháp có kh? n?ng chia tay Man United.

Khi tham gia gi?i trí t?i Casino VN138, m?i ngày b?n ??u có c? h?i ???c h??ng nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi b?t ng? cho dù b?n có là m?t ng??i ch?i m?i hay m?t khách hàng thân thi?t . Và m?i ng??i ch?i ??u có th? dành nh?ng chi?n th?ng c?c k? l?n. ?? bi?t các gi?i th??ng b?t ng? khi tham gia vui ch?i t?i nhà cái là gì, m?i các b?n ??c ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi nhé!

Trên ?ây là bài vi?t thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n nh?ng thông tin, hình ?nh và s? ki?n m?i nh?t c?a v? HLV Jose Mourinho. Hy v?ng nh?ng chia s? trên mang ??n cho c?ng ??ng ng??i xem nh?ng thông tin h?u ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!