Tìm hi?u v? lu?t cá c??c bóng ?á t?i Vi?t Nam hi?n nay

Lu?t cá ?? bóng ?á

Hi?n nay không ch? ? Vi?t Nam mà trên toàn th? gi?i nói chung, cá c??c bóng ?á ?ang ???c ?ông ??o ng??i ch?i ?a chu?ng và tham gia v?i nhi?u quy mô l?n, nh? khác nhau. Chính vì th?, mà lu?t bóng ?á ???c hình thành và ra ??i. Tuy nhiên, lu?t cá c??c bóng ?á Vi?t Nam và qu?c t? có s? khác nhau hay không là ?i?u mà nhi?u ng??i v?n còn ?ang th?c m?c.

Trong bài vi?t này, chúng tôi s? cung c?p ??n v?i các b?n m?t s? thông tin quan tr?ng và chi ti?t nh?t c?a lu?t cá c??c bóng ?á Vi?t Nam m?i nh?t hi?n nay. Ngay bây gi?, m?i các b?n tham kh?o bài vi?t cùng v?i chuyên m?c Th? thao Casino VN138 nhé!

Trách nhi?m c?a nhà cái

Trách nhi?m c?a nhà cái
Trách nhi?m c?a nhà cái
 • ?i?u ??u tiên trong lu?t cá c??c bóng ?á Vi?t Nam, phía nhà cái s? ??a ra các thông tin chi ti?t và chính xác v? ??a ?i?m thi ??u, th?ng kê tr?n ??u, th?i gian di?n ra, phong ?? thi ??u, ??i hình tham gia c?ng nh? hu?n lu?n viên d?n d?t ??i bóng,…Ng??i ch?i có nhi?m v? c?p nh?t thông tin nhanh chóng và nh?n ??nh chu?n xác thông tin c?a tr?n ??u mu?n tham gia cá c??c.
 • Tr?n ??u hoãn th?i gian hay ng?ng thi ??u quá 12 ti?ng ??ng h? s? ???c xem là b? vô hi?u hoá. Nhà cái s? ch?u trách nhi?m và ??a ra quy?t ??nh v? v?n ?? thanh toán cho các vé c??c trong tr?n b? h?y hay hoãn ?ó.
 • Theo lu?t cá ?? các nhà cái ??u cho ng??i ch?i c??c t?i phút th? 90, th?i gian c??c tính bù gi? s? ph? thu?c vào quy ??nh c?a t?ng nhà cái.
 • T? s? tr?n ??u s? liên t?c ???c các nhà cái c?p nh?t cho t?i khi tr?n ??u chính th?c k?t thúc.
 • Tr??ng h?p nhà cái cho b?n ??t c??c tr?c ti?p, ?i?u này ??ng ngh?a v?i m?i vé c??c ch? ??u hu? t? ??ng ngay khi ti?ng còi k?t thúc tr?n ??u vang lên.

?i?u ki?n ng??i tham gia

?i?u ki?n ng??i tham gia
?i?u ki?n ng??i tham gia
 • Ng??i tham gia cá c??c ph?i có ??y ?? h? s? ?? ch?ng minh quy?n h?p pháp c?a ng??i ch?i khi tham gia và ??a ra các gi?y t? theo yêu c?u c?a nhà cái quy ??nh.
 • Ch? ???c tham gia khi ?ã ?? t? 21 tu?i tr? lên, có ??y ?? n?ng l?c hành vi dân s? theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t Vi?t Nam hi?n hành.
 • S? ti?n c??c t?i ?a 1.000.000 ??ng /1 ngày v?i 1 ng??i ch?i và ch? ???c ch?i t?i thi?u 10.000 ??ng khi ??t c??c t?i ??a ch? nhà cái ???c c?p phép.
 • B?n s? ???c rút s? ti?n theo ý mu?n n?u ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n theo lu?t cá c??c ?ã ?? ra.
 • B?n s? ???c b?o ??m quy?n l?i theo ?úng lu?t cá ?? bóng ?á ? Vi?t Nam nh? quy?n ???c ki?n t?ng, t? cáo nh?ng nhà cái có hành vi l?a ??o và xâm ph?m l?i ích cá nhân h?p pháp c?a b?n.
 • Có ph?n s? ph?i ?óng thu? theo pháp lu?t Vi?t Nam quy ??nh.

Lu?t cá ?? bóng ?á có tính bù gi? không?

Lu?t cá ?? bóng ?á có tính bù gi? không?
Lu?t cá ?? bóng ?á có tính bù gi? không?

Theo ?i?u lu?t t? lu?t cá c??c bóng ?á ? Vi?t Nam c?ng nh? theo quy ??nh chung ???c áp d?ng cho nhi?u nhà cái thì k?t qu? s? tính trong 2 hi?p thi ??u chính th?c, m?i hi?p 45 phút có tính th?i gian bù gi? nh?ng không tính hi?p ph?.

Dù là quy ??nh chung nh?ng v?n có m?t s? nhà cái áp d?ng lu?t ch?i riêng qua ?ó h? v?n tính th?i gian bù gi? cùng hi?p ph? theo t?ng tr??ng h?p c? th?. Vì th? hãy nh? r?ng tr??c khi tham gia ??t c??c, b?n nên tìm hi?u xem nhà cái này có tính thêm hi?p ph? hay không ?? tránh ??t c??c nh?m l?n và gây ra tranh cãi nhé.

Có th? b?n quan tâm: Ch?i cá ?? bóng ?á có tính hi?p bù gi? hay không?

K?t qu? cá c??c không ???c tính hi?p ph?

Trong tr??ng h?p tr?n ??u di?n ra bình th??ng, không thay ??i b?t ng? thì k?t qu? cu?i cùng s? tính trong 90 phút chính th?c không có hi?p ph? và:

 • C??c t?ng hi?p/toàn tr?n.
 • ??t c??c t? s? ch?n/l? cho t?ng tr?n.
 • ??t c??c cho ??i ghi bàn th?ng m? màn.
 • ??t c??c tip 1×2 khi tr?n ??u ?ang di?n ra.
 • C??c các c?u th? d? ?oán s? d?n ??u trong danh sách ghi bàn trong tr?n ??u.
 • ??t c??c t?ng s? phút c?a bàn th?ng ho?c c??c cho c?u th? ghi bàn ? b?t k? th?i ?i?m nào khi tr?n ??u di?n ra.
K?t qu? cá c??c không ???c tính hi?p ph?
K?t qu? cá c??c không ???c tính hi?p ph?

K?t qu? c??c có tính hi?p ph?

N?u nhà cái áp d?ng k?t qu? cho hi?p ph? ??ng ngh?a v?i vi?c nhà cái s? m? thêm phiên c??c m?i cho ng??i ch?i. K?t qu? ván c??c hi?p ph? v?n tính bình th??ng. Tu? t?ng nhà cái s? có nh?ng quy ??nh và ?i?u ki?n riêng cho t?ng ván c??c có hi?p ph?.

?i?n hình c?a vi?c c??c hi?p ph? ?ó là c??c xem hi?p ph? có ???c t? ch?c hay không khi k?t thúc th?i gian thi ??u chính th?c, c??c xem s? có bao nhiêu bàn th?ng ???c ghi trong hi?p ph? ho?c c??c cho ??i chi?n th?ng cu?i cùng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Kinh nghi?m ch?i cá c??c bóng ?á luôn th?ng t? cao th?

Hy v?ng qua m?t s? thông tin c? b?n v? lu?t cá c??c bóng ?á Vi?t Nam ???c nhà cái Casino VN138 trình bày trong bài vi?t này s? giúp các b?n hi?u rõ v? m?t s? lu?t hi?n ?ang ???c áp d?ng r?ng rãi và ??ng b? t?i các nhà cái. T? ?ó bi?t cách l?a ch?n cho mình m?t nhà cái phù h?p, uy tín và ch?t l??ng ?? tham gia nhé. Chúc các b?n may m?n!

Hãy ??ng ký tham gia cá c??c th? thao v?i nhi?u b? môn h?p d?n t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi là trang web cá c??c uy tín hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. Xem thêm v? Casino VN138 t?i ?ây: https://casinovn138.com/gioi-thieu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!