TikTok Ads là gì? Nh?ng thông tin c?n bi?t v? qu?ng cáo TikTok

TikTok hi?n nay ?ã v??t m?t Facebook ?? tr? thành trang m?ng xã h?i có l??t t?i v? nhi?u nh?t trên th? gi?i. N?u nh? tr??c ?ây b?n th??ng s? d?ng Facebook Ads ?? qu?ng cáo thì gi? ?ây TikTok ?ang tr? thành m?t xu h??ng m?i.

V?y b?n ?ã bi?t TikTok Ads là gì và hi?u h?t v? công c? này hay ch?a? Hãy cùng Casinovn138.com tìm hi?u xem tiktok ads hi?u qu? ra sao và cách s? d?ng nh? th? nào nhé.

TikTok Ads là gì?

Tiktok ads c?ng t??ng t? nh? các n?n t?ng Facebook ads hay Google ads, nó c?ng là m?t kênh có h? th?ng h? tr? qu?ng cáo bán hàng cho các cá nhân hay doanh nghi?p có nhu c?u.

Tiktok ???c xem là kênh video m?nh nh?t, nhì t?i th? tr??ng Vi?t Nam và ?ang có ?? HOT nh?t ??nh. S? d?ng tiktok ads ?? qu?ng bá hình ?nh c?ng nh? s?n ph?m ??n v?i ?ông ??o ng??i dùng tiktok là m?t l?a ch?n ?úng ??n và vô cùng tuy?t v?i dành cho b?n ho?c doanh nghi?p c?a b?n.

TikTok Ads Là Gì?
TikTok Ads Là Gì?

Các lo?i qu?ng cáo Tiktok

In-Feed Ads

Ng??i dùng có th? t? do sáng t?o video qu?ng cáo cho mình v?i th?i l??ng t? 9 ??n 15 giây. Trong ?ó, 2 – 3 giây ??u tiên c?a video b?n ph?i th?t s? thu hút ng??i xem ?? tránh h? c?m th?y không ?n t??ng và s?n sàng l??t qua. Thì t?t nhiên, ?ó là m?t chi?n d?ch th?t b?i. ?i?m ??c bi?t c?a lo?i hình qu?ng cáo này là có nút Call To Action (kêu g?i hành ??ng) ng??i xem t?i app hay chuy?n ??i ??n m?t hành ??ng nào ?ó mà ng??i dùng qu?ng cáo mong mu?n.

In-Feed Ads
In-Feed Ads

Brand Takeover

Khi b?n v?a m? ?ng d?ng tiktok lên, có ph?i ?i?u ??u tiên b?n th?y là qu?ng cáo c?a m?t nhãn hàng nào ?ó, ? góc ph?i trên màn hình s? có s? giây ??m ng??c và có dòng ch? “B? qua qu?ng cáo” không?

Qu?ng cáo s? có n?i dung g?m video và link s?n ph?m/d?ch v?/doanh nghi?p ho?c có th? là hashtag c?a m?t th? thách mà cá nhân/doanh nghi?p ?ó ??t ra nh?m khuy?n khích m?i ng??i tham gia th?c hi?n th? thách và bi?n hashtag này tr? thành viral h?n. T? ?ó s?n ph?m ho?c d?ch v? qu?ng cáo s? ???c khách hàng quan tâm và ti?p c?n nhi?u h?n thông qua các phong trào này.

Có th? b?n s? quan tâm: Landing Page Là Gì? Landing Page Khác Gì V?i Website?

TopView

TopView
TopView

Là lo?i hình qu?ng cáo v?i video dài 60 giây. Nh?ng khác v?i Brand Takeover, ng??i xem s? không b? “ép bu?c” ph?i xem qu?ng cáo khi v?a m? ?ng d?ng, mà TopView s? ???c th? hi?n tinh t? h?n là n?m ? v? trí ??u newfeed khi b?n v?a nh?n b? qua qu?ng cáo Brand Takeover.

Branded Hashtag Challenge

Hashtag có v? là lo?i hình không còn xa l? v?i các b?n tr? s? d?ng tiktok ? Vi?t Nam. M?t lo?i hình ??c bi?t và mang l?i hi?u qu? cao ch? dành riêng cho Tiktok mà thôi.

Ng??i t?o qu?ng cáo có th? t? sáng t?o ho?c có th? h?p tác v?i các cá nhân/doanh nghi?p là content creator ?? t?o ra m?t chi?n d?ch qu?ng cáo v?i các th? thách hashtag ch?t l??ng h?n và có tính viral h?n. 

Branded Hashtag Challenge
Branded Hashtag Challenge

Branded Effects

Ng??i t?o qu?ng cáo có th? sáng t?o ra m?t hi?u ?ng (hay còn ???c g?i là filter) ??c l? và mang tính th?m m? cao. ?ây c?ng là m?t cách thu hút ng??i xem s? d?ng filter c?a chúng ta m?t cách r?ng rãi và viral. Chi phí b? ra không nhi?u nh?ng hi?u qu? ??t ???c s? r?t ?áng mong ??i.

Chi phí qu?ng cáo trên Tiktok là bao nhiêu?

Chi phí dùng ?? ch?y qu?ng cáo trên Tiktok giá c?ng khá cao. “Ti?n nào c?a n?y”, t?t nhiên giá cao thì ph?i ?i kèm v?i ch?t l??ng r?i. ?i?u này không c?n ph?i bàn cãi. Ngân sách b?n ph?i b? vào t?i thi?u cho m?t chi?n d?ch qu?ng cáo là 500 USD, t?i thi?u cho m?t nhóm qu?ng cáo là 50 USD.

Chi phí qu?ng cáo trên Tiktok là bao nhiêu?
Chi phí qu?ng cáo trên Tiktok là bao nhiêu?

Cách t?o qu?ng cáo Tiktok ads

Sau ?ây, Casino VN138 s? h??ng d?n b?n các b??c ?? có th? t?o qu?ng cáo Tiktok m?t cách d? dàng và hi?u qu?:

  • B??c 1: Truy c?p vào ???ng link t?o qu?ng cáo c?a Tiktok ads.tiktok.com/i18n/signup
  • B??c 2: ?i?n qu?c gia và lo?i tài kho?n qu?ng cáo
  • B??c 3: TikTok Ads hi?n ch? kh? d?ng ? m?t s? khu v?c nh?t ??nh. Hãy ?i?n t?t c? thông tin liên h? và tùy thu?c vào qu?ng cáo có s?n ? khu v?c b?n. Hãy ch?n “??t ch? tr??c” ho?c “Thông báo cho tôi v? b?n c?p nh?p trong t??ng lai”.
  • B??c 4: Gi? b?n ch? TikTok g?i thêm thông tin. Hãy ki?m tra k? email t? TikTok.

B?n có th? tìm hi?u cách ch?y qu?ng cáo Google b?ng cách tham kh?o bài vi?t: Google Adsense Là Gì? Cách Ki?m Ti?n V?i Google Adsense T? A – Z

Cách t?o qu?ng cáo Tiktok ads
Cách t?o qu?ng cáo Tiktok ads

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 tin ch?c r?ng qua bài vi?t này các b?n ?ã hi?u rõ h?n v? Tiktok ads và nh?ng ?i?u c?n thi?t ph?i bi?t. N?u có th?, hãy th?c hành và tr?i nghi?m ngay bây gi?. 

Casino VN138 còn nhi?u bài vi?t hay và h?p d?n khác mà b?n có th? tham kh?o thêm nhé. Liên h? ngay cho nhân viên qua hotline n?u b?n c?n gi?i ?áp nh?ng th?c m?c. C?m ?n b?n ?ã theo dõi bài vi?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!