Làm sao ?? có tick xanh Facebook?

Tích xanh Facebook là gì?

Trang Face book c?a nh?ng ng??i n?i ti?ng th??ng có d?u tick xanh k? bên. V?y b?n ?ã bi?t làm th? nào ?? có tick xanh Facebook hay ch?a? ?i?u ki?n là gì?

Bài vi?t d??i ?ây, Casinovn138.com s? gi?i ?áp cho b?n nh?ng th?c m?c trên nhé. M?i b?n cùng theo dõi bài vi?t “Làm sao ?? có d?u tick xanh Facebook” ngay sau ?ây.

Tích xanh Facebook là gì?

Tích xanh là m?t bi?u t??ng d?u tích màu xanh ???c n?m bên trong m?t vòng tròn nh?. D?u tích xanh ???c ??t c?nh bên tên Facebook c?a ng??i dùng. Facebook cung c?p d?u tích xanh này cho c? Facebook cá nhân và Fanpage.

Tick xanh nh?m th? hi?n:

  • Tài kho?n này là tài kho?n chính ch?
  • Ch? s? h?u tài kho?n này là ng??i n?i ti?ng ho?c có ?nh h??ng ??n c?ng ??ng
  • Ng??i n?i ti?ng r?t hay b? gi? m?o tài kho?n Facebook. ?? tránh b? nh?m l?n và x?y ra các tình hu?ng phát sinh khác thì d?u tích xanh dùng ?? phân bi?t tài kho?n th?t và các tài kho?n fake khác.
Tích xanh Facebook là gì?
Tích xanh Facebook là gì?

C?n tích xanh Facebook ?? làm gì?

Tích xanh ???c chính Facebook cung c?p nh?m ?ánh d?u và phân bi?t gi?a nick th?t và nick ?o ?? tránh ng??i dùng th?t b? l?i d?ng thông tin ?? nh?m gi? m?o và th?c hi?n các hành vi x?u xa.

C?n tích xanh Facebook ?? làm gì?
C?n tích xanh Facebook ?? làm gì?

Các cách t?o tích xanh ??n gi?n

Cách ??ng ký t?o tích xanh Facebook cá nhân

B??c 1: Tìm và nh?p vào ???ng link cung c?p tick xanh c?a Facebook và ch?n “Trang cá nhân”

B??c 2: Nh?p URL Facebook cá nhân c?a b?n vào ô ???c yêu c?u.

B??c 3: Nh?n ch?n T?p ?? t?i các gi?y t? tùy thân lên ?? khai báo v?i Facebook.

L?u ý: Ch?p càng rõ thì t? l? ???c duy?t càng cao.

B??c 4: Vi?t lý do vào ô yêu c?u cung c?p lý do. L?u ý: Vi?t b?ng ti?ng Anh

B??c 5: Nh?n G?i và ch? xét duy?t t? Facebook

Cách ??ng ký t?o tích xanh Fanpage

B??c 1: Tìm và nh?p vào ???ng link cung c?p tick xanh c?a Facebook và ch?n “Trang

B??c 2: Nh?p vào các thông tin và ??ng t?i gi?y t? mà Facebook yêu c?u.

  • N?u Fanpage ??i di?n cho cá nhân: ??ng t?i các gi?y t? tùy thân chính ch? do Chính ph? cung c?p.
  • N?u Fanpage ??i di?n cho t? ch?c: ??ng t?i các gi?y t? và tài li?u, con d?u chính th?c c?a t? ch?c

B??c 3 và b??c 4: s? t??ng t? nh? b??c 4 và b??c 5 c?a ph?n ??ng ký xét duy?t trang cá nhân ? phía trên.

Cách ??ng ký t?o tích xanh Fanpage
Cách ??ng ký t?o tích xanh Fanpage

Ph?i làm gì n?u Facebook t? ch?i xét duy?t?

Hãy th? g?i yêu c?u xét duy?t sau 30 ngày, k? t? ngày b? Facebook t? ch?i xét duy?t.

Trong th?i gian 30 ngày ?ó, b?n nên ??m b?o các tiêu chí sau ?ây:

  • Xem l?i các thông tin cá nhân c?a mình ?ã ???c khai báo ??y ?? ch?a?
  • L??t follow th?t ?ã ??t ?? 10 nghìn l??t tr? lên ch?a?
  • Bài post, bài vi?t, t??ng tác ph?i ???c th?c hi?n th??ng xuyên.
  • Không b? vi ph?m chính sách c?ng ??ng t? Facebook.

Bài vi?t có th? b?n quan tâm: BM Facebook Là Gì? H??ng D?n T?o Tài Kho?n BM Trong 5 Phút

Ph?i làm gì n?u Facebook t? ch?i xét duy?t?
Ph?i làm gì n?u Facebook t? ch?i xét duy?t?

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 ?ã giúp b?n hi?u rõ h?n v? tick xanh Facebook và cách t?o tick xanh m?t cách d? dàng và nhanh chóng ch? trong 5 phút. N?u b?n ?ã ?? ?i?u ki?n thì hãy lên tick xanh Facebook thôi nào.

Casino VN138 là trang cá c??c uy tín hàng ??u t?i Vi?t Nam hi?n nay, b?n có th? ??ng ký và tr?i nghi?m nh?ng trò ch?i h?p d?n t?i nhà cái chúng tôi. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!