Th?c t? ?o t?ng c??ng là gì? ?ng d?ng c?a th?c t? ?o t?ng c??ng

Th?c t? ?o t?ng c??ng là gì? ?ng d?ng c?a th?c t? ?o t?ng c??ng

Trong th?i ??i 4.0, s? phát tri?n c?a th?c th? ?o t?ng c??ng (Augmented Reality) giúp ích r?t nhi?u cho các doanh nghi?p c?ng nh? s? tr?i nghi?m mang l?i cho ng??i dùng. Hôm nay chúng ta s? cùng tìm hi?u th?c t? ?o t?ng c??ng là gì và nh?ng ?ng d?ng c?a th?c th? ?o t?ng c??ng mang l?i.

Bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n các b?n nh?ng thông tin giúp các b?n hi?u rõ công ngh? th?c t? ?o là gì thông qua ?ó tìm hi?u nh?ng l?i ích c?a công ngh? này nhé.

Th?c t? ?o t?ng c??ng là gì?

Th?c t? ?o t?ng c??ng là gì?

Th?c t? ?o t?ng c??ng AR là vi?t t?t c?a Augmented Reality, ?ây công ngh? t?o ra nh?ng hình ?nh k? thu?t s? có kh? n?ng hi?n th? ngay trong th? gi?i th?t. Nói m?t cách khác ng??i dùng có th? dùng các thi?t b? thông minh nh? ?i?n tho?i, máy tính b?ng, tivi,… ?? tr?i nghi?m n?i dung ?o d??i môi tr??ng v?t lý th?t.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a th?c t? ?o t?ng c??ng (AR)

Nguyên lý ho?t ??ng c?a th?c t? ?o t?ng c??ng (AR)

Công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng t?o ra m?i liên k?t gi?a n?i dung th? gi?i ?o và môi tr??ng t?i th? gi?i th?t. Quá trình này ???c th?c hi?n và phân tích d?a trên 2 giai ?o?n:

  • Giai ?o?n 1: Thông qua camera, công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng AR s? thu hình ?nh t? không gian th?t và ti?n hành phân tách chúng b?ng cách: xác ??nh ?i?m d?n (Interest Point), d?u chu?n (Fiducial Marker), lu?ng quang (Optical Flow).
  • Giai ?o?n 2: Mô ph?ng l?i h? t?a ?? c?a không gian th?t v?a phân tách và ??t nh?ng v?t th? 3D vào ?ó.

B?n có tìm hi?u thêm v? ph?n m?m t??ng tác v?i AI qua bài vi?t Ph?n m?m nói chuy?n v?i ng??i ?o s? d?ng công ngh? AI t?t nh?t

?ng d?ng th?c t? ?o t?ng c??ng AR

Trò ch?i và gi?i trí

Không th? bàn cãi m?c ?ích ??u tiên c?a công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng AR là nh?m t?ng tr?i nghi?m ch?i cho ng??i dùng. ?ây ???c xem là m?t h??ng ??u t? khá h?p d?n trong t??ng lai. Ch? m?t trò ch?i mà ?em ??n doanh thu hàng t? USD thì không gì là không th? trong th?i gian s?p t?i.

Trò ch?i và gi?i trí

Tiêu bi?u là Pokemon Go, game th?c t? ?o t?ng c??ng AR t?ng làm m?a làm gió m?t th?i trên th? tr??ng. Nh? ?ng d?ng công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng Augmented Reality ?ã t?o ???c s? chân th?c c?a trò ch?i trong chính môi tr??ng th?t. Nh? công ngh? ??nh v? GPS, các thi?t b? smartphone có th? xác ??nh ???c các v? trí ??t hình ?nh trong trò ch?i pokemon nh? nhân v?t, tr?m trung tâm.

Du l?ch

Du l?ch

Khách du l?ch có th? s? d?ng AR ?? truy c?p vào màn hình ch?a các thông tin theo th?i gian th?c liên quan ??n m?t v? trí c?ng nh? nh?ng nh?n xét ho?c n?i dung ???c cung c?p b?i khách truy c?p tr??c ?ó. Các ?ng d?ng AR nâng cao bao g?m mô ph?ng các s? ki?n l?ch s?, ??a ?i?m và ??i t??ng ???c k?t xu?t vào c?nh quan. 

Giáo d?c

Giáo d?c

Trong các môi tr??ng giáo d?c, AR ???c s? d?ng ?? b? sung cho m?t ch??ng trình gi?ng d?y sinh ??ng h?n. V?t th? ?o nh? giáo trình, ?? h?a, video, âm thanh,… có th? ???c x?p ch?ng lên môi tr??ng th?t. Nh? v?y, h?c sinh có th? tham gia t??ng tác v?i ki?n ??th?c m?t cách chân th?c h?n. 

Th??ng m?i

Th??ng m?i

AR có th? nâng cao kh? n?ng xem tr??c s?n ph?m. Ch?ng h?n nh?, khách hàng có th? xem nh?ng gì bên trong bao bì c?a s?n ph?m mà không c?n m?. 

Th?c t? t?ng c??ng c?ng ?ang ngày càng ???c s? d?ng trong qu?ng cáo tr?c tuy?n, s?n xu?t công nghi?p, quy ho?ch ?ô th?, kh?o c? h?c, v?n h?c, ngh? thu?t th? giác, trò ch?i ?i?n t?, th? thao, t??ng tác t? xa, ch?m sóc s?c kh?e, âm nh?c, Snapchat,…

B?t ??ng s?n

B?t ??ng s?n

B?t ??ng s?n là ngành ?ng d?ng nhi?u nh?t các công ngh? th?c t? ?o ??t bi?t là th?c t? ?o AR. ?ây là m?t ngành c?n t?o ???c cho khách hàng nhi?u tr?i nghi?m chân th?c nh?t v? các không gian, n?i th?t c?a c?n h?, d? án.

Gi?i pháp t??ng tác th?c t? ?o AR giúp t?o ???c nh?ng tr?i nghi?m th?c cho khách hàng t?i c?a hàng. Công ngh? AR cho phép doanh nghi?p t?o m?t c?a hàng ?o, nhanh chóng l?p l?i b? c?c v?i các lo?i k? khác nhau. ?ng d?ng th?c t? t?ng c??ng trong bán l? ti?t ki?m th?i gian thay vì dành th?i gian, ti?n b?c ?? c?p nh?t ?? ??c ho?c s?p x?p l?i l?i ?i.

Ngoài các ?ng d?ng trên, hi?n nay công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng AR còn ???c m? r?ng sang l?nh v?c ngh? thu?t, y h?c hay quân s?.

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái ?á gà Online uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay. ??n v?i Casino VN138, m?i thông tin c?a ng??i ch?i ??u ???c có chính sách b?o m?t an toàn nên b?n không ph?i quá lo l?ng. ??ng ký và tr?i nghi?m ngay thôi nào!

Bài vi?t thu?c chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 mang ??n b?n thông tin xoay quanh câu h?i công ngh? th?c t? ?o t?ng c??ng là gì? Nh?ng ?ng d?ng mà công ngh? này mang l?i. Hy v?ng nh?ng chia s? trên giúp b?n có thêm m?t s? ki?n th?c b? ích b?t k?p v?i th?i ??i công ngh? c?c k? phát tri?n hi?n nay nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!