Th? v? c? b?c hay và châm bi?m – ??C VÀ SUY NG?M

Th? v? c? b?c hay

T? th?i xa x?a, nh?ng câu th? vui v? c? b?c, lô ?? ho?c các câu th? mang ý ngh?a châm bi?m v? cá c??c ?ã r?t ???c ph? bi?n. Các bài th? này không ch? mang ý ngh?a “mua vui” mà còn là nh?ng giá tr? tinh th?n l?n lao mà ng??i ?i tr??c ?? l?i cho ng??i ?i sau.

Hôm nay, chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 tin ch?c r?ng ch? c?n các b?n thu?c lòng nh?ng bài th? ng?n sau ?ây và bi?t cách v?n d?ng chúng vào th?c t?, b?n s? th?y ???c nh?ng giá tr? hi?n th?c mà chúng mang l?i.

Cùng Casino VN138 ??c nh?ng bài th? v? c? b?c hay và h?p d?n bênh d??i nhé!

KI?P ?? ?EN

C? B?c là bác th?ng b?n”

Ng??i x?a ?ã nói, tr?m l?n ch?ng sai

Thói h? ch?ng k? m?t ai

C? b?c là th? khó “cai” d? ghi?n…

C? b?c, t? k? có ti?n…

Tr? nên tay tr?ng c?ng li?n ngay thôi…

Giàu v?a m?i ?ó, ??i ngôi…

Hôm nay nghèo khó ra ng?i ch? ?êm

Hôm qua ch?n ?m n?m êm

Hôm nay thân xác ph?i ?em ra ???ng

Hôm qua th?ng th? ch?ng l??ng

Hôm nay thua sa?ch chán ch??ng…tua te…

Còn ti?n l?m k? ch? che

Khi thua sa?ch túi nhi?u “phe” ??n ?òi

Còn ti?n cao gi?ng huýt còi

??n khi thua h?t v? “vòi” M? Cha

KI?P ?? ?EN
KI?P ?? ?EN

Còn ti?n ch?i ??n th? ga

H?t ti?n bán ??t bán nhà, bán thân…

Lên voi xu?ng chó bao l?n

?? ?en say máu ch?ng c?n ngh? suy

C? b?c là th? “siêu lì”

Ch?t tay quy?t b?, c? gì v?n mê ?

Tàn thân ma d?i l?t, lê…

V?n ham banh bóng, con ??, con lô…

K? vì c? b?c, tham ô…

Thân b?i danh li?t, k? vô tù ng?i

Nh?y c?u t? t.?, ch?t trôi…

K? thì tr.eo c? trong ngôi nhà mình

K? ?em bán r? ch? tình

Quay cu?ng say ??m bóng hình ?? ?en…

??o ?iên bóng t?i m? ?èn

Lúc thì cá c??c, khi chen b?c bài…

H?t ti?n s?n k? cho vay

Bán mình ký gi?y mua ngay c?n nghi?n…

Cho nên sinh l?m ?u phi?n

Cái trò ?en ??…tránh li?n… ng??i ?i…!

BÁCH TÙNG V? 26/5/2017.

Câu th? hay lô ??

C? b?c là bác th?ng b?n

Áo qu?n bán h?t, ng?i tr?n tô hô.

No?i vê? ca?i vu? lô ?ê?

Xo?m tôi nô?i tiê?ng la? mê nhâ?t la?ng

Sa?ng na?o ?? qua?n Hai Sang

Dân ghiê?n ?ê? ?ê?n lu?n ba?n râ?t ?ông

Hôm qua cô B???i Thi? Bo?ng

Tr?a he? ra t??m b?? sông chê?t chi?m

Ca? xo?m tôi ?ô? xô ti?m

Nh?ng na?o ?âu biê?t cô chi?m n?i ?âu

Trên b?? co?n chiê?c a?o nâu

V??i ?ôi de?p nh??a co? ma?u xanh xanh

Chu? ?ê? no?ng hô?i m??i toanh

M??i v??a sa?ng s??m ????c phanh ra ba?n

M?? ?â?u la? la?o Hai Sang

Sô? ?ê? la?o vô?n luâ?n ba?n râ?t ghê

Câu th? hay lô ??
Câu th? hay lô ??

…Hôm qua hô?n no? hi?n vê?

Ba?o m?ng r??ng ?a? bi? dê hai th??ng

35 c?? ?a?nh th??ng c?ng

Chiê?u nay nhâ?t ?i?nh ch??c ?n l???m tiê?n..

Câu nói c?a “dân ch?i” lô ?? – cô hàng G?o – ai còn nh??

?ê?n phiên l???t chu? T? Miên

Ông na?y nô?i tiê?ng ?ê? ghiê?n truyê?n gia

… 03 xa?c chê?t ?a?nh ra

Ch??c cu? chiê?u se? xô? ra sô? ?â?u…

Ba? Ba?y Hu? Ti?u t?? ?âu

Cu?ng vô?i va? pha?n mô?t câu nh? vâ?y

…Hôm qua no? chê?t ?u?ng nga?y

23 sô? â?y rinh ngay tiê?n vê?…

Thê? la? ca? xo?m ghiê?n ?ê?

Nhao nhao ba?n ta?n con vê? con không

Ch??ng ai nh?? B???i Thi? Bo?ng

Co? nguyên c??p b???i ai trông cu?ng ghiê?n

Chiê?u nay ca? xo?m ?a?o ?iên

00 mô?t c??p hiê?n nguyên lô ?â?u

Nhi?n ai m??t cu?ng pha?t râ?u

B??i tiê?n dô?n hê?t sô? ?â?u ma? phang

?ê?n tô?i ca? xo?m tin loan

Cô Bo?ng chê?t ?uô?i hiê?n ?ang…?? nha?.

Cô bi? n???c cuô?n ra xa

Thê? nh?ng may m??n cô la? biê?t b?i

B??i không co? a?o trên ng???i

Cho nên m??c c?? trô?n n?i cuô?i la?ng

Ch?? khi ?êm ?ê?n vô?i va?ng

Vê? nha? trô?n biê?t ngo? la?ng ch??ng ra

Tin ?ô?n cô chê?t tha?nh ma

La?m gia?u thêm mâ?y th??ng cha thâ?u ?ê?

Th? ch?i lô ?? cùng b?n

Th? ch?i lô ?? cùng b?n
Th? ch?i lô ?? cùng b?n

Sáng nay b?n ??n nhà m?i

R? ra quán n??c mình ch?i ?ánh bài

?ánh thì ?ánh ch? s? ai

M? cha m?i g?i vài chai ti?n tr??ng

Ti?n c? ??i nón lên ???ng

Ta thua tan tác th?m th??ng quá ch?ng

??a la ??a hét ?n m?ng

Còn ta ôm m?t r?ng r?ng l? s?u

Ti?n lên thua b?i vì ?âu

Thôi không ch?i n?a sang câu bài cào

Ba cây bù nút là sao ?

?ánh c? tr?m ván ván nào c?ng thua

Trong lòng b?c b?i chát chua

Bán xe ch?i ti?p tao ?ua theo mày

Xì dách hai lá bài tây

B?t lên thì qu?c th? này ch?t luôn

M? hôi c? ?? c? tuôn

Trong lòng ?m ?c th?y bu?n bu?n ghê

Ta ng?i ta ?ánh m?i mê

Ta thua cháy túi ti?n v? n?i ?âu ?

Ta ng?i l?ng l? th?t lâu

Thân tàn ma d?i ôm ??u xót xa

C?m th?y nh? m? th??ng cha

Còn ti?n h?c phí ti?n nhà ti?n ?n

D?u cho h?i h?n ?n n?ng

Thì ?ã quá mu?n do ch?ng t?i mình

L?y g??ng tôi ?ó mà nhìn

??ng mê c? b?c linh tinh h? ??i…!

Th? lu?n s? t? gi?c m?

Th? lu?n s? t? gi?c m?
Th? lu?n s? t? gi?c m?

N?m m? ?i gi?t dây chuy?n,

R? ga b? ch?y, g?p li?n công an.

Còng tay, th?t th?u, bàng hoàng,

V? ph??ng tra xét, vào bàn h?i cung

Bài ách-tê, ?ã g?c tùng,

M?m nh? bún, máu yên hùng còn ?âu?

?i?u tra viên b?o khai mau

??ng b?n m?y ??a, c??p bao lâu r?i!

“Hông khai” ngoan c? tr? l?i!

?i?u tra dân h?i bây gi? “khai hông”?

Gi?t mình ch?t t?nh c?n m?,

M? hôi ??t áo nh?ng “m?” r?t vui!

Ngày mai mình “xu?ng xác” thui!

“Khai hông?”, là s? 02 còn gì!

Hôm qua ??a b?n n?m m?

Nó m? nó s? làm th? r?t tài

Tôi li?n ?ánh s? 02

T?i trúng gi?i ch?ng ai mà ng?

B?n tôi ?á ph?i… ?ng b?

T?i ?ánh 04 n?m ch? t?i vui.

N?m m? con v?t ?ánh s? gì

N?m m? con v?t ?ánh s? gì
N?m m? con v?t ?ánh s? gì

Nghe danh t? tr??c ?ánh ??

Sáng ?i 1 ch? chi?u v? 7 cây

Già tr? kh?p ch?n ?ó ?ây

Làng trên xóm d??i ??u vây l?y ??

?êm n?m m? th?y con dê

35 xu?ng xác ?? v? 53

Tr?n tr?c ngh? mãi không ra

Con dê ?i ng??c mà ta ?ánh nh?m

S?ng ??n ??c ngh? âm th?m

Chi?u nay ?? s? ta “?âm” lô nào

11 con chó lao xao

23 con kh?, r?n vào 32

Ch?p tay xin v?i th?n tài

Trúng ?ài ph? ?ó, trúng ?ài chính luôn

49 n??c l?t ào tuôn

Trúng ?? ta s? h?t bu?n mà thôi

Con gà 08 lên ngôi

Ta thì 09 trâu ng?i g?c ?a

Nghe tin ng??i ch?t g?n xa

H?i ngay tu?i tác chi?u ra ?ánh ??

14, 41 con bê

15, 51 chu?t v? ng? linh

57 ?ánh ??m linh tinh

03, 06 cá chình cá trê.

B?n có th? xem thêm: Bài Tarot là gì? Cách bói bài Tarot và xem ý ngh?a các lá bài

Hy v?ng nh?ng bài th? hài h??c trên mà nhà cái Casino VN138 ?ã t?ng h?p ???c s? giúp các b?n c?m th?y gi?i trí và có nh?ng phút giây th? giãn, tho?i mái sau m?t ngày làm vi?c m?t m?i nhé. S? còn r?t nhi?u bài th? hay v? c? b?c s? ???c chúng tôi c?p nh?t trong th?i gian s?m nh?t.

B?n có th? th? v?n may c?a mình khi tham gia các trò ch?i cá c??c t?i nhà cái Casino VN138. Chúng tôi là trang web c??c uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i ?ánh giá cao. Li?n h? Casino VN138 ?? ???c nhân gi?i ?áp cho b?n th?c m?c nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!