T?i sao tài kho?n cá c??c b? khóa? Cách kh?c ph?c

Nguyên nhân tài kho?n cá c??c b? khóa

B?n ?ang khá b?t ng? vì tài kho?n cá c??c b? khóa trên h? th?ng mà không h? bi?t lý do? Không s?m kh?c ph?c ???c l?i s? gây nên s? khó ch?u cho b?n thân và làm gián ?o?n cu?c vui c?a b?n.

?? tìm hi?u nh?ng nguyên nhân chính làm cho tài kho?n cá c??c c?a b?n b? khóa, t? ?ó h?c h?i thêm nh?ng cách kh?c ph?c hi?u qu? và nhanh chóng ?? s?m quay tr? l?i cu?c vui cùng b?n bè. M?i các b?n tham kh?o bài vi?t sau ?ây ngay bây gi? cùng v?i chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 nhé!

M?t s? nguyên nhân làm tài kho?n cá c??c b? khóa

Tài kho?n cá c??c c?a b?n tên h? th?ng nhà cái ??t nhiên b? khóa là tr??ng h?p r?t th??ng g?p mà ?a s? ng??i m?c ph?i không bi?t nguyên nhân b?t ngu?n t? ?âu.

?i?u này gây ?nh h??ng r?t l?n ??n quá trình ??t c??c c?ng nh? tâm lý c?a ng??i ch?i. D??i ?ây, chúng ta s? cùng xem qua m?t s? nguyên nhân chính d?n ??n vi?c tài kho?n c?a b?n b? vô hi?u hoá.

??ng nh?p sai quá nhi?u l?n

??ng nh?p vào tài kho?n sai nhi?u l?n trong cùng m?t th?i ?i?m là m?t trong nh?ng nguyên nhân c? b?n d?n ??n tình tr?ng tài kho?n cá c??c b? khoá vì ?ã ??ng nh?p sai quá m?c gi?i h?n.

Nguyên nhân sâu xa c?a vi?c ??ng nh?p sai là vi?c b?n ?ã l? quên m?t thông tin ??ng nh?p vào tài kho?n c?a mình là gì. Ho?c nguy hi?m h?n là tài kho?n c?a b?n ?ang b? m?t ai ?ó c? tình hack ?? l?m d?ng làm nh?ng vi?c gì ?ó x?u xa gì ?ó.

Vì th?, ?? tránh rò r? thông tin ng??i dùng các nhà cái bu?c ph?i khóa tài kho?n c?a b?n ngay l?p t?c, giúp tài kho?n c?a b?n t?m th?i ???c gi? an toàn.

??ng nh?p sai quá nhi?u l?n
??ng nh?p sai quá nhi?u l?n

Vi ph?m chính sách và ?i?u kho?n nhà cái

Vi?c tài kho?n c?a b?n b? khóa c?ng có th? do b?n ?ã vô tình vi ph?m nh?ng ?i?u kho?n và ?i?u ki?n mà nhà cái ??a ra mà b?n không h? hay bi?t.

C? th?, cá c??c là hình th?c gi?i trí dành cho ng??i ch?i trên 18 tu?i, n?u b? phát hi?n b?n là khách hàng d??i 18 tu?i tham gia ch?i, nhà cái s? thu h?i l?i t?t c? các kho?n không h?p l? ?ó và có quy?n ?óng v?nh vi?n tài kho?n.

T?o quá nhi?u tài kho?n clone

Trong m?i chính sách c?a t?ng nhà cái, th??ng ?ã quy ??nh rõ ràng m?i ng??i ch?i ch? có th? có m?t tài kho?n duy nh?t, n?u s? d?ng nhi?u tài kho?n ?? tr?c l?i ho?c làm m?t ?i tính công b?ng và minh b?ch v?i các ng??i ch?i khác, b?n s? b? xóa tài kho?n v?nh vi?n.

Do ?ó, n?u phát hi?n ng??i ch?i nào có nhi?u tài kho?n cá c??c, nhà cái l?p t?c s? ?óng b?ng tài kho?n và h?y b? t?t c? các c??c th?ng trong l?ch s? c??c. ??ng th?i, nhà cái c?ng có quy?n thu h?i s? ti?n không chính xác t? các ch??ng trình khuy?n mãi mà tài kho?n này ?ã nh?n ???c m?t cách b?t h?p lý.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Nh?ng d?u hi?u nh?n bi?t nhà cái thay ??i t? l? kèo bóng ?á

Tài kho?n ?ang b? xét duy?t

Nhà cái s? c?c k? g?t gao v?i nh?ng tr??ng h?p ??ng nh?p trùng thông tin ng??i dùng. M?t s? thông tin trùng l?p c?n ???c xem xét l?i nh? trùng ??a ch?, trùng h? và tên và trùng c? s? tài kho?n ngân hàng trên cùng m?t IP.

Tài kho?n có ho?t ??ng ?áng ng?

Tài kho?n có ho?t ??ng ?áng ng?
Tài kho?n có ho?t ??ng ?áng ng?

T??ng t? nh? vi?c các b?n t?o nhi?u acc clone ?? tham gia cá c??c thì vi?c b?n ??ng ký tài kho?n ?? s? d?ng v?i nh?ng m?c ?ích ?áng ng?, không minh b?ch nh? s? d?ng các ph?n m?m hack, có hành vi gian l?n,…??u s? b? x? lý nghiêm b?ng cách khóa tài kho?n ngay l?p t?c ?? tránh ?nh h??ng ??n l?i ích c?a nh?ng ng??i ch?i khác.

Bên c?nh ?ó, n?u h? th?ng phát hi?n th?y ng??i ch?i không th?c hi?n vi?c nh?p mã, giao d?ch n?p rút ti?n ho?c trong th?i gian dài thì c?ng s? b? khóa t?m th?i.

??ng ký sai thông tin

Khi ??ng ký tài kho?n cá c??c, b?n c?n ph?i cam k?t r?ng m?i thông tin v? tên ng??i ch?i, ??a ch? email, s? ?i?n tho?i, ??a ch? cung c?p cho ng??i ch?i hoàn toàn ??y ?? và chính xác. Các cam k?t này s? ???c h? th?ng nhà cái l?u l?i và ??i ch?ng v?i nh?ng l?n ??ng nh?p sau.

Nhà cái l?a ??o

V?i s? l??ng nhà cái ?ông ??o nh? hi?n nay, vi?c phân bi?t và l?a ch?n nhà cái uy tín và l?a ??o là m?t vi?c h?t s?c khó kh?n và nan gi?i. ??i v?i các nhà cái l?a ??o, khi b?n n?p ti?n vào ch?i ho?c ch?i th?ng c??c thì s? b? khóa tài kho?n, lúc này nhà cái s? tóm s?ch ti?n trong tài kho?n cá c??c c?a b?n và b?n s? không th? làm ???c ?i?u gì khác ngoài ??ng nhìn s? ti?n mình th?ng ???c b? c??p ?i m?t.

Do ?ó, hãy l?u ý tr??c khi ??t ni?m tin vào m?t nhà cái nào b?n nhé. Có th? b?n mu?n xem: 5 D?u hi?u nh?n bi?t nhà cái ?ang l?a ??o ng??i ch?i

Cách m? tài kho?n nhanh và ??n gi?n nh?t

Khi phát hi?n th?y tài kho?n cá nhân b? khóa v?i nh?ng nguyên nhân trên, b?n có th? áp d?ng 2 cách sau ?? l?y l?i tài kho?n nhanh chóng và ??n gi?n nh?t.

Liên h? t?i nhà cái ?? ???c t? v?n

Liên h? t?i nhà cái ?? ???c t? v?n
Liên h? t?i nhà cái ?? ???c t? v?n

Sau khi phát hi?n mình ?ã b? khóa, hãy liên h? ngay ??n b? ph?n ch?m sóc khách hàng c?a nhà cái mà b?n tham gia ?? ???c h? tr? m? khóa.

??u tiên, b?n ph?i trình bày v?n ?? c?a mình. Sau ?ó nhân viên s? yêu c?u lý gi?i và cung c?p các thông tin c?n thi?t. N?u s? vi?c ch? là nguyên nhân khách quan thì b?n s? ???c m? khóa tr? l?i.

Nh? s? h? tr? c?a c?ng ??ng

M?c dù là cách có t? l? thành công khá th?p nh?ng b?n c?ng nên th? áp d?ng ?? có th? l?y l?i tài kho?n cá c??c c?a mình. Hãy nh? ??n các ng??i ch?i khác trên các di?n ?àn, fanpage, group cá c??c uy tín,… ?? cùng ??a ra h??ng gi?i quy?t.

B?n có th? không m? ???c tài kho?n nh?ng s? giúp ích cho c?ng ??ng c??c th? b?ng cách c?nh báo v? nh?ng v?n ?? mà b?n ?ã g?p ph?i và ?ây ???c xem nh? là m?t bài h?c ?? ??i dành cho nh?ng ng??i ?i sau. Vì ch?c ch?n không ph?i m?t mình b?n b? m?c l?i ?ó ?âu, các ng??i ch?i khác c?ng ?ã, ?ang và s? g?p ph?i tình tr?ng t??ng t? nh? v?y r?i ??y.

Trên ?ây là các nguyên nhân chính làm cho tài kho?n cá c??c b? khóa và m?t s? cách kh?c ph?c nhanh g?n l? mà Casino VN138 ?ã chia s? cho b?n. Hy v?ng qua bài vi?t bài vi?t này b?n ?ã bi?t ???c cách kh?c ph?c và ??ng quá lo l?ng n?u m?t ngày g?p ph?i tình hu?ng nh? này nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!