Nh?ng t?i n?n kinh hoàng gây ch?t ng??i ngay trên sân c?

Nh?ng Tai N?n Bóng ?á Kinh Hoàng

Bóng ?á là m?t b? môn th? thao có tính ??i kháng r?t cao. M?c dù v?y, ?i?u này không làm m?t ?i b?n ch?t fair play hay tinh th?n th??ng võ trong bóng ?á. Tuy nhiên, ?ôi khi có nh?ng tai n?n ch?t ng??i trong bóng ?á ?p ??n có th? là do các c?u th? vô tình va ch?m.

Sau ?ây, nhà cái Casino VN138 s? cùng v?i các b?n ?i?m qua nh?ng tai n?n ch?t ng??i trong bóng ?á gây ám ?nh nh?t l?ch s?. N?i dung c? th? ???c ?? c?p chi ti?t qua bài vi?t d??i ?ây nhé.

Nh?ng tai n?n trong bóng ?á do va ch?m

Th? môn t? vong do c?n bóng t? Rodriguez

Th? môn t? vong do c?n bóng t? Rodriguez
Th? môn t? vong do c?n bóng t? Rodriguez

Vào tháng 4 n?m 2004, m?t v? va ch?m kinh hoàng ?ã x?y ra trên sân nhà CLB Municipal trong khuôn kh? gi?i vô ??ch qu?c gia Guatemala. N?n nhân ? ?ây chính là th? thành Danny Ortiz sau m?t pha c?n bóng t? ti?n ??o Mario Rodriguez và r?i vào tr?ng thái b?t t?nh. Dù ?ã ???c ch?a tr? ngay l?p t?c nh?ng Danny Ortiz v?n không th? qua kh?i. Th? thành Municipal ?ã ra ?i mãi mãi ? tu?i 27.

C?u th? Indonesia t? vong tr??c pha bóng thô b?o

C?u th? Indonesia t? vong tr??c pha bóng thô b?o
C?u th? Indonesia t? vong tr??c pha bóng thô b?o

N?n bóng ?á Indonesia v?n n?i ti?ng v?i l?i ch?i thô b?o, cày nát sân ??i th?. ?ây là v?n ?? mà báo chí v?n th??ng xuyên nh?c ??n. Ch?c h?n, ng??i hâm m? c?a Indonesia v?n ch?a kh?i bàng hoàng b?i ch?n th??ng c?a ti?n ??o Akli Fairuz c?a CLB Persiraja vào n?m 2014. Anh ?ã t? vong sau m?t cú ??p ác ý t? th? thành Agus Rahman. V?i s? c? g?ng t? ??i ng? bác s?, tuy nhiên anh ?ã không qua kh?i sau 6 ngày ?i?u tr? do ch?n th??ng quá n?ng.

C?u th? t? n?n do ?n m?ng bàn th?ng

C?u th? t? n?n do ?n m?ng bàn th?ng
C?u th? t? n?n do ?n m?ng bàn th?ng

Kho?nh kh?c ?n m?ng sau m?t bàn th?ng chính là th? không th? thi?u trong bóng ?á. Và ?ây c?ng là nguyên nhân khi?n c?u th? Peter Biaksangzuala ra ?i mãi mãi. Tai n?n b?t ng? x?y ra trong tr?n ??i ??u gi?a Chanmari West FC và Bethlehem t?i gi?i vô ??ch ?n ??.

Sau khi v? òa tr??c bàn th?ng san b?ng t? s?. Peter Biaksangzuala ?ã có m?t màn ?n m?ng b?ng cách nh?y santo trên sân. Th?t không may, pha ti?p ??t sau ?ó c?a anh ?ã không ???c thành công và h?u qu? là ??u c?a Peter Biaksangzuala c?m th?ng xu?ng ??t khi?n c?u th? tr? 23 tu?i ?ã chia tay v?i th? gi?i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: T?ng h?p nh?ng pha ch?n th??ng kinh hoàng nh?t trong bóng ?á

Tai n?n ch?t ng??i trong bóng ?á do thiên tai

M?t trong nh?ng nguyên nhân d?n ??n tai n?n trong bóng ?á khó có th? l??ng tr??c ?ó chính là thiên tai. ?ây c?ng ???c xem là tình hu?ng vô cùng hy h?u và không th? tránh kh?i s? m?nh.

C?u th? b? sét ?ánh

C?u th? b? sét ?ánh
C?u th? b? sét ?ánh

Vào n?m 2009, m?t v? sét ?ánh ?ã gây ch?n ??ng toàn b? th? gi?i nh?ng ng??i ?am mê b? môn th? thao vua. C?u th? Jonathan Richter thu?c biên ch? CLB Nordsjaelland ?ã b? sét tr?c ti?p ?ánh trúng khi ?ang thi ??u. Th?t may m?n khi anh v?n có th? qua kh?i sau m?t th?i gian ?i?u tr?, tuy nhiên anh không th? b??c ti?p s? nghi?p bóng ?á.

Nh?ng Tai N?n Bóng ?á Kinh Hoàng

Nh?ng Tai N?n Bóng ?á Kinh Hoàng
Nh?ng Tai N?n Bóng ?á Kinh Hoàng

Trong tr?n ??u gi?a Bena Tshadi và Bandana vào tháng 10 n?m 1998, m?t v? tai n?n bóng ?á kinh hoàng ?ã x?y ra. 1 tia sét c?c m?nh ?ánh xu?ng sân ??u, k?t qu? là có ??n 11 c?u th? t? vong. Và m?t d?u h?i bí ?n cho ??n ngày hi?n t?i ?ó chính là toàn b? c?u th? ra ?i ??u là c?u th? c?a ??i khách. Sau ?ó, m?t vài lùm xùm bên ngoài sân c? ?ã n?i lên. Có ng??i nói r?ng, ban lãnh ??o c?a ??i khách ?ã t? cáo ??i nhà dùng ma thu?t, bùa y?m h?i ch?t c?u th? ??i h?.

B?n có th? xem thêm: T? l? Odds là gì? Dân ch?i cá c??c bóng ?á nh?t ??nh ph?i bi?t

Trên ?ây là nh?ng tai n?n bóng ?á ch?t ng??i kinh hoàng trong l?ch s?. T?t các v? tai n?n ??u ?? l?i nh?ng h?u qu? n?ng n? không ch? v?i c?u th? mà còn ngay c? trong lòng ng??i hâm m?. 

B? qua nh?ng s? ?au bu?n ?ó, hãy ??ng ký ch?i cá c??c th? thao t?i Casino VN138. Chúng tôi là nhà cái uy tín v?i nhi?u trò ch?i khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n. V?i chính sách b?o m?t an toàn hàng ??u nên b?n có th? an tâm ??ng ký tham gia nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!