Top nh?ng kh?u súng s?n trong Free Fire m?nh nh?t

Top nh?ng kh?u súng s?n trong Free Fire m?nh nh?t

Free Fire là m?t t?a game b?n súng có l??ng game th? ch?i ?ông ??o hàng ??u hi?n nay. Hãy cùng chúng tôi ?i?m qua nh?ng kh?u súng s?n trong Free Fire m?nh nh?t trong t?a game này thôi nào.

Các game th? c?a Free Fire hãy xem ?ó là nh?ng kh?u súng s?n nào ?? có c? h?i tr?i nghi?m nhé. S? có nhi?u kh?u súng mà b?n ch?a t?ng g?p s? xu?t hi?n qua bài vi?t d??i ?ây.

Súng s?n trong Free Fire là gì?

Súng s?n trong Free Fire là gì?
Súng s?n trong Free Fire là gì?

Trong Free Fire nhi?u lo?i súng khác nhau nh? súng tr??ng, súng s?n, súng b?n t?a,… Trong ?ó súng s?n là lo?i v? khí có ?? chính xác th?p, t?c ?? b?n ch?m, b?ng ??n ít và ch? dùng ? c? ly g?n. Tuy nhiên, ?u ?i?m c?a lo?i súng này ?ó chính là có ?? sát th??ng cao và nh?ng lo?i v? khí này xu?t hi?n cách ?ây không lâu trong Free Fire.

Top 5 kh?u súng s?n trong Free Fire m?nh nh?t

Kh?u M1887

Kh?u M1887
Kh?u M1887

??u tiên ?ó chính là kh?u súng M1887, ?ây ch?c ch?n là kh?u súng s?n ???c ?ánh giá là m?nh nh?t ? th?i ?i?m hi?n t?i. Trên lý thuy?t, nó gây ra m?t con s? sát th??ng khá l?n lên t?i 100 ??n v?, nó có t?c ?? b?n trung bình k?t h?p v?i t?c ?? thay ??n cao. Tuy nhiên, nh??c, ?i?m l?n nh?t c?a M1887 ?ó chính là ch? có 2 viên ??n trong khoan.

Kh?u M1014

Kh?u M1014
Kh?u M1014

Ti?p theo kh?u súng s?n trong Free Fire ???c ?ánh giá cao v? ?? sát th??ng ?ó chính là M1014. Khác v?i M1887, thì M1014 có th? b?n ra nhi?u phát h?n n?u nh? l? b?n có b?n tr??t m?c tiêu. M1014 r?t phù h?p cho nh?ng game th? m?i l?n ??u ti?p xúc v?i súng s?n. M?c dù có kh? n?ng sát th??ng l?n nh?ng M1014 không có ?? s?c m?nh ?? b?n xuyên giáp b?n nhé.

Kh?u SPAS 12

Kh?u SPAS 12
Kh?u SPAS 12

Top nh?ng kh?u súng s?n m?nh nh?t trong Free Fire không th? thi?u cái tên SPAS 12. ?u ?i?m l?n nh?t c?a kh?u súng s?n này ?ó chính là có th? v?a b?n và v?a n?p ??n. Ngoài ra, ng??i ch?i còn có th? g?n thêm nh?ng ph? ki?n nh? b?ng ??n h? tr? ?? t?ng kh? n?ng chi?n ??u trong c? ly g?n.

Kh?u Groza

Kh?u Groza
Kh?u Groza

Kh?u súng s?n m?nh trong Free Fire th? t? ?ó chính là Groza, s? d?ng ??n AR. Ngoài kh? n?ng sát th??ng cao thì Groza còn có kh? n?ng b?n xa hay b?n t?m g?n ??u n?i tr?i, thi?t k? b?ng ??n ? phía sau giúp súng nh? g?n và linh ho?t h?n khi ??u súng ? nh?ng không gian h?p. Groza còn ???c m?nh danh là không có ??i th? trong c? ly 300m Free Fire.

Kh?u Scar

Kh?u Scar
Kh?u Scar

Kh?u súng s?n m?nh trong Free Fire cu?i cùng trong bài vi?t này ?ó chính là Scar. ?u ?i?m c?a kh?u Scar ?ó chính là ?? ?n ??nh cao, ?? gi?t th?p và t?c ?? b?n c?c kì nhanh. Kh? s? d?ng kh?u súng này ng??i ch?i có th? b?n ? ch? ?? T? ??ng ? kho?ng cách trung bình và ch? c?n 6 viên vào thân là b?n có th? xuyên qua giáp 3 c?a ??i th?.

Có th? b?n s? quan tâm: Top 7 Game b?n súng 3D Offline hay nh?t n?m 2022

Trên ?ây là Top nh?ng kh?u súng s?n trong Free Fire m?nh nh?t mà chuyên m?c Trò ch?i Casino VN138 b?t mí cho b?n. N?u b?n là m?t fan c?a Free Fire thì hãy tr?i nghi?m nh?ng kh?u súng s?n mà chúng tôi v?a k? trên nhé.

Casino VN138 có nhi?u trò ch?i cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n, b?n hoàn toàn có th? ch?i game và rút ti?n th?t v? tài kho?n c?a mình khi ??ng ký t?i Casino VN138. Liên h? s? hotline ?? ???c nhân viên chúng tôi t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!