Staking là gì? Tìm hi?u t? A – Z v? Staking coin cho ng??i m?i

Staking là gì? Tìm hi?u t? A - Z v? Staking coin cho ng??i m?i

N?u b?n ?ã có tìm hi?u qua v? th? tr??ng ti?n ?o thì ch?c h?n c?ng ?ã nghe qua c?m t? Staking. V?y Staking là gì? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? giúp b?n tìm hi?u v? Staking coin t? A – Z luôn nhé.

Công c? này ???c nhi?u ng??i s? d?ng trong vi?c giao d?ch ti?n ?i?n t? s? d?ng b?ng công ngh? blockchain. V?y Staking ho?t ??ng nh? th? nào? Staking coin là gì? M?i các b?n cùng tìm hi?u qua bài vi?t d??i ?ây c?a Casinovn138.com.

Staking là gì?

Staking là gì?
Staking là gì?

Staking hi?u g?n gi?ng nh? b?n g?i ti?n trong ngân hàng ?? ch? h??ng l?i nhu?n. Chính xác Staking là vi?c b?n gi? m?t l??ng ti?n ?i?n t? nh?t ??nh trong ví ?i?n t? c?a m?t d? án Blockchain trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh ?? nh?n ph?n th??ng. Và ph?n th??ng này ph? thu?c vào l??ng Coin stake và th?i l??ng stake c?a nhà ??u t?.

Hi?n nay có nhi?u sàn giao d?ch ti?n ?i?n t? cung c?p tính n?ng này nh? sàn Binance. Vi?c ki?m ph?n th??ng khá ??n gi?n trên sàn này, b?n ch? c?n mua coin và gi? trên sàn ch? nh?n ph?n th??ng. 

Nguyên lý ho?t ??ng c?a Staking

Tr??c khi hi?u ???c nguyên lý ho?t ??ng c?a Staking, chúng ta c?n nên bi?t PoS là gì? Proof of Stake (PoS) là thu?t toán ??ng thu?n trong Blockchain.

Trong ?ó, nh?ng ng??i tham gia s? stake coin (??t c??c coin) c?a h? vào m?ng l??i Blockchain ?? xác th?c giao d?ch và t?o kh?i m?i. Ph?n th??ng (g?m ph?n th??ng kh?i và phí giao d?ch) s? ???c trao cho nh?ng ng??i tham gia PoS ?? làm ??ng l?c cho các ?óng góp c?a h?.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a Staking
Nguyên lý ho?t ??ng c?a Staking

Nguyên lý ho?t ??ng c?a Staking nh? sau: Nh?ng n?n t?ng blockchain PoS t?o ra và xác th?c kh?i m?i thông qua Staking. Do ?ó, các kh?i ???c t?o ra không ph? thu?c vào các thi?t b? ?ào (ASICs). Các nút xác th?c PoS ???c ch?n d?a trên s? l??ng ti?n mà h? cam k?t và không c?nh tranh nhau d?a trên công vi?c tính toán nh? PoW.

H?u h?t nh?ng nhà ??u t? mua l??ng ti?n ?i?n t? nhi?u s? ???c ch?n làm ng??i xác th?c kh?i ti?p theo.

N?u c? ch? khai thác c?a PoS yêu c?u m?t kho?n ??u t? ?áng k? vào các thi?t b? ph?n c?ng, thì staking l?i ?òi h?i vi?c ??u t? ti?n ?i?n t? v?i s? l??ng và th?i gian nh?t ??nh. S? có m?t lo?i ti?n ?i?n t? ??i di?n cho m?i Blockchain PoS ?? ?óng góp cho c? ph?n.

?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a Staking 

?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a Staking 
?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a Staking

?u ?i?m

Staking là m?t ph??ng pháp khá ph? bi?n trên th? tr??ng giao d?ch ti?n ?i?n t? ???c nhi?u nhà ??u t? l?a ch?n. V?i nh?ng ?u ?i?m n?i b?t nh?:

 • D? dàng khai thác: Cách này b?n s? không c?n s? d?ng máy ?ào n?a, nhà ??u t? có th? ch? ??ng mua coin và ch? nh?n ph?n th??ng.
 • Chi phí ??u t? ít: Không c?n ph?i mua các lo?i máy ?ào coin ??t ti?n và t?n kém
 • Không ?òi h?i nh?ng ki?n th?c chuyên sâu: B?n không c?n ph?i am hi?u v? công ngh? hay bi?t s? d?ng các lo?i máy ?ào coin ??t ti?n.
 • L?i nhu?n cao: V?i cách ??u t? này, b?n s? nh?n ???c ph?n th??ng t??ng ?ng c?a mình khi xác nh?n các giao d?ch và v?a làm t?ng giá tr? c?a ví.

Nh??c ?i?m

Tuy nhiên, v?n ?? nào c?ng có m?t trái c?a nó, vi?c s? d?ng Staking c?ng có nhi?u h?n ch? mà ng??i dùng c?ng c?n nên cân nh?c nh?:

 • Ph?i ch?u r?i ro khi ??ng coin m?t giá: N?u s? d?ng Staking nhà ??u t? không th? bán ngay khi ??ng ti?n ?ang m?t giá.
 • Không th? dùng ti?n trong ví: Khi th?c hi?n ph??ng pháp này ??ng ngh?a v?i s? ti?n trong ví c?a b?n s? b? khóa và không th? th?c hi?n b?t k? giao d?ch nào v?i s? ti?n này.
 • Có th? b? hacker t?n công: Vì ?ây là m?t công ngh? s? d?ng b?ng internet nên có th? b? các hacker t?n công. 

Phân lo?i Staking 

Staking Cold

Staking Cold
Staking Cold

Staking Cold bao g?m Staking Coin ho?c ti?n xu ???c l?u tr? ngo?i tuy?n, th??ng trong ví ph?n c?ng. Ng??i dùng ph?i gi? ti?n ?i?n t? c?a h? trong ví ngo?i tuy?n ???c ch? ??nh ?? ki?m ti?n ?i?n t?. Chuy?n ti?n ??n m?t ??a ch? m?i s? d?n ??n vi?c ng??i tham gia m?t ph?n th??ng Staking.

Staking Pool

Staking Pool
Staking Pool

Staking Pool là m?t nhóm các nhà ?i?u hành m?ng có k? n?ng và ph?n c?ng ?? ??m b?o th?i gian ho?t ??ng nh?t quán c?a m?t nút m?t cách ?áng tin c?y, ?i?u này r?t c?n thi?t trong vi?c ??m b?o s? thành công c?a giao th?c PoS và m?ng blockchain. 

Các câu h?i th??ng g?p v? Staking Coin

Staking có mang l?i l?i nhu?n hay không?

Staking có kh? n?ng mang l?i l?i nhu?n cho các nhà ??u t? nh? vi?c ??u t? các ??ng ti?n k? thu?t s? nh? Bitcoin. S? ti?n b?n ki?m ???c khi Staking ph? thu?c vào nhi?u y?u t?, ch?ng h?n nh? ph?n th??ng kh?i, s? l??ng ngu?n cung b? khóa, kích th??c c?a nhóm Staking và ph?n th??ng cao nh?t có th?, trong s? nh?ng y?u t? khác.

V?i ph??ng pháp này, b?n càng gi? Staking lâu thì kh? n?ng thanh kho?n c?ng s? r?t cao, giá tr? ??ng xu c?ng ???c tính ??n khi thanh toán l?i nhu?n.

Các quy t?c làm vi?c c?a Staking là gì?

M?t s? ?i?u ki?n nhà ??u t? c?n n?m khi th?c hi?n Staking riêng l? nh?: 

 • Ví nhà ??u t? ph?i tr?c tuy?n 24/7 (tr? khi b?n s? d?ng tính n?ng Staking Cold).
 • Lo?i ví ph?i h? tr? Staking.
 • Khi nh?n ???c ph?n th??ng Staking, các ??ng ti?n ph?i ?áo h?n trong vài ngày tr??c ngày nh?n th??ng.
 • M?i n?n t?ng blockchain có các quy t?c khác nhau cho ??ng ti?n c?a nó. Do ?ó, b?n nên tìm hi?u c? th? ??i v?i t?ng ??ng ti?n mà các h?n ch? ???c áp d?ng.

Mã Crypto ph? bi?n trong Staking Coin

Mã Crypto ph? bi?n trong Staking Coin
Mã Crypto ph? bi?n trong Staking Coin

N?u b?n ?ang mu?n tìm hi?u v? Staking và mu?n s? d?ng ph??ng pháp này, chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n m?t s? ??ng ti?n Staking ph? bi?n bên d??i. Nh?ng ??ng này có th? thay ??i lãi su?t qua t?ng n?m:

 • Decred (lãi su?t ~ 9%)
 • ICON (lãi su?t ~ 19%)
 • ZCoin (lãi su?t ~ 14%)
 • PIVX (lãi su?t ~ 9%)
 • NOW Token (lãi su?t lên ??n 25%)
 • Ethereum (s?p phát hành Ethereum 2.0 )
 • Tezos (lãi su?t ~ 7%)
 • Cosmos (lãi su?t ~ 7,2%)
 • Komodo (lãi su?t ~ 5%)
 • QTUM (lãi su?t ~ 4%)

Ch?n d? án Staking t?t c?n d?a trên nh?ng y?u t? nào?

Ch?n d? án Staking t?t c?n d?a trên nh?ng y?u t? nào?
Ch?n d? án Staking t?t c?n d?a trên nh?ng y?u t? nào?

Cu?i cùng ?? ch?n m?t d? án ??ng ti?n Staking t?t chúng tôi khuyên b?n c?n ph?i d?a vào các y?u t? d??i ?ây:

 • Th? nh?t: Th? tr??ng t?p trung ? ?âu?
 • Th? hai: L? trình phát ti?n trên th?c t? có ti?m n?ng hay không?
 • Th? ba: ??ng xu có ?a d?ng hay không?
 • Th? t?: T? l? thanh toàn ti?n xu có cao hay không?

Casino VN138 h?ng ngày luôn có nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi h?p d?n cho ng??i ch?i, ?ây là ?i?u mà r?t nhi?u khách hàng luôn yêu thích và l?a ch?n trang web Casino VN138 ?? gi?i trí và cá c??c thay vì hàng tr?m ??i th? ngoài kia. ?? có c? h?i nh?n ???c các ph?n th??ng này, b?n hãy tham kh?o tr??c ?i?u kho?n d?ch v? ???c ?u tiên c?a chúng tôi nhé!

Trên ?ây là bài vi?t v? Staking là gì? Tìm hi?u t? A – Z v? Staking coin cho ng??i m?i mà chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hy v?ng thông qua bài vi?t này chúng tôi ?ã giúp b?n hi?u h?n và Staking và có c? h?i ??u t? v?i nó. Chúc b?n thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!