Sóng Elliott là gì? Cách nh?n ??nh sóng Elliott chu?n xác

Sóng Elliott là gì? Cách nh?n ??nh sóng Elliott chu?n xác

Trong phân tích k? thu?t ch?ng khoán có thu?t ng? g?i là “sóng Elliott”. V?y b?n ?ã bi?t sóng Elliott là gì hay ch?a? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n b?n nh?n bi?t c?ng nh? nh?n ??nh sóng Elliott m?t cách chu?n xác.

?ây là m?t công c? ph? bi?n ???c nhi?u nhà ??u t? áp d?ng trong vi?c phân tích th? tr??ng ch?ng khoán và c? phi?u. Cách s? d?ng sóng Elliott nh? th? nào m?i b?n cùng tìm hi?u bài vi?t bên d??i c?a nhà cái Casino VN138 nhé.

Sóng Elliott là gì?

Sóng Elliott là gì?
Sóng Elliott là gì?

V? ngu?n g?c, sóng Elliott là m?t trong nh?ng lý thuy?t ???c phát minh b?i k? toán viên chuyên nghi?p ng??i M? Ralph Nelson Elliott vào nh?ng n?m 1930. Theo lý thuy?t này, ông phát hi?n ra r?ng th? tr??ng không bi?n ??ng m?t cách h?n lo?n mà “ch?y” theo m?t quy lu?t có tính chu k? do tâm lý con ng??i.

Hi?u m?t cách ??n gi?n, sòng Elliott mô t? nh?p ?i?u t? nhiên c?a tâm lý ?ám ?ông trên th? tr??ng, th? hi?n b?n ch?t qua nh?ng hình thái sóng. Giá chuy?n ??ng gi?a các pha ??y thi?t l?p xu h??ng, và các pha ?i?u ch?nh h?i l?i xu h??ng.

C?u trúc mô hình sóng Elliott

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Ch? s? Nasdaq là gì? Tìm hi?u v? ch? s? Nasdaq trong ??u t? ch?ng khoán

B?n có th? tìm hi?u v? ch?ng ch? qu? là gì qua bài vi?t: Ch?ng ch? qu? là gì? Có nên ??u t? hay không?

Mô hình sóng Elliott ??y

Mô hình sóng Elliott ??y
Mô hình sóng Elliott ??y

Mô hình sóng Elliott ??y s? g?m 5 b??c sóng g?m 1, 3, 5, là nh?ng b??c sóng t?ng và 2, 4 là các b??c sóng gi?m. ?? dài các con sóng nh?t thi?t ph?i b?ng nhau và ??c ?i?m c?a t?ng b??c sóng nh? sau:

 • Sóng 1: Th? hi?n th? tr??ng ?i lên, các nhà ??u t? nh?n th?y giá ? th?i ?i?m này h?p lý nên b?t ??u mua vào d?n ??n giá b? ??y lên cao.
 • Sóng 2: Nhà ??u t? b?t ??u d?ng mua vì nh?n th?y l?i nhu?n ?ã ??t ???c m?c tiêu, giai ?o?n này giá s? gi?m ?ôi chút nh?ng không xu?ng ?áy nh? ? sóng 1.
 • Sóng 3: Giá b?t ??u t?ng nh? tr? l?i và xu?t hi?n thêm các nhà ??u t? khác tham gia vào th? tr??ng khi?n giá l?i ??y cao thêm. ?ây s? m?c t?ng l?n nh?t và là b??c sóng dài nh?t.
 • Sóng 4: Lúc này m?t s? nhà ??u t? mua ? b??c sóng 1 nh?n th?y th? tr??ng ?ã t?ng ?? nên s? ch?t l?i. Tuy nhiên, v?n có nhóm nhà ??u t? k? v?ng th? tr??ng s? t?ng n?a nên vào l?nh v?i giá cao h?n.
 • Sóng 5: Lúc này l?i có thêm nhi?u nhà ??u t? khác ?? vào ? ?t khi?n giá t?ng lên cao h?n bao gi? h?t. Khi l?p ??nh kháng c? th? tr??ng s? x? xu?ng ?? ch?t l?i.

Mô hình sóng Elliott ?i?u ch?nh

Khi mô hình sóng Elliott ??y xu?t hi?n thì phía sau s? hình thành các mô hình sóng Elliott ?i?u ch?nh g?m các hành ??ng giá ?i ng??c l?i v?i xu h??ng chính hi?n t?i. Mô hình sóng ?i?u ch?nh này s? g?m 3 b??c sóng và s? theo 3 mô hình quen thu?c d??i ?ây:

 • Mô hình Zig-Zag
Mô hình Zig-Zag
Mô hình Zig-Zag

V?i mô hình này g?m nh?ng b??c giá ?i ng??c chi?u v?i xu h??ng ch? c?a th? tr??ng tr??c ?ó. C? th?, sóng A và sóng C th??ng có chi?u dài l?n h?n sóng B. Thông th??ng, trong m?t ??t ?i?u ch?nh th? tr??ng có th? xu?t hi?n 2-3 m?u hình zigzag liên ti?p nhau.

 • Mô hình ph?ng 
Mô hình ph?ng 
Mô hình ph?ng

Là d?ng sóng h?i di chuy?n n?m ngang (sideways) khá quen thu?c, các b??c sóng có chi?u dài b?ng nhau. V?i mô hình này ta th?y, sóng A và C cùng chi?u nh?ng l?i ng??c v?i sóng B và ?ôi khi sóng B có th? v??t qua ??nh c?a sóng A.

 • Mô hình tam giác
Mô hình tam giác
Mô hình tam giác

Cu?i cùng ?ó chính là mô hình tam giác, ?ây là t?o thành b?i hai ???ng kháng c? và h? tr? có th? phân k? ho?c h?i t? nhau. S? bao g?m 5 b??c sóng chuy?n ??ng trong gi?i h?n c?a hai ???ng xu h??ng và di chuy?n trong xu h??ng Sideway. 

Các hình dáng c?a tam giác có th? là tam giác m? r?ng, tam giác cân, tam giác t?ng d?n ho?c tam giác gi?m d?n…

Các quy t?c chính trong sóng Elliott 

Các quy t?c chính trong sóng Elliott 
Các quy t?c chính trong sóng Elliott

S? d?ng sóng Elliott là m?t trong nh?ng b??c nâng cao trong phân tích k? thu?t ch?ng khoán giúp các nhà ??u t? nh?n ??nh th? tr??ng chính xác h?n. Khi s? d?ng sóng Elliott b?n c?n tuân th? 3 quy t?c d??i ?ây:

 • Th? nh?t: Sóng 3 luôn có chi?u dài nh?t trong 3 sóng ??y 1, 3 và 5.
 • Th? hai: Sóng 2 không ???c lùi xu?ng th?p h?n ?i?m kh?i ??u c?a sóng 1.
 • Th? ba: ?áy c?a sóng 4 không ???c ch?m t?i ??nh sóng 1.

H??ng d?n giao d?ch theo sóng Elliott

B?n có th? m?t s? app ch?i ch?ng khoán t?i ?ây: https://casinovn138.com/app-chung-khoan-ao/.

B??c 1: Phân tích th? tr??ng

Gi? s? b?n ?ang theo dõi m?t c? phi?u và nh?n th?y sóng Elliott ?ang di chuy?n theo xu h??ng gi?m. Trong ?ó, sóng ?i?u ch?nh a, b, c ?ang chuy?n ??ng trong giai ?o?n sideway; t? ?ó d?n t?o thành mô hình ph?ng. V?y nên, th? tr??ng ch? có th? hình thành m?t sóng ??y m?i khi sóng c ch?m d?t.

B??c 2: Vào l?nh

H??ng d?n giao d?ch theo sóng Elliott
H??ng d?n giao d?ch theo sóng Elliott

Khi nh?n th?y rõ mô hình sóng, t?i th?i ?i?m b?t ??u sóng c nh? trên hình, b?n vào l?nh bán, ?ây ???c xem là ?i?m vào l?nh ti?m n?ng giúp b?n b?t k?p xu h??ng ??u c?a m?t sóng ??y m?i. 

B??c 3: C?t l?

?i?m c?t l? (stop loss) ???c phía trên ??nh c?a sóng 4 và cách ??nh này kho?ng m?t vài pips. Sóng ?i?u ch?nh là công c? giúp các nhà ??u t? xác ??nh ???c c? h?i m? l?nh ?? ?ón ??u m?t ??t sóng ??y m?nh h?n sau ?ó. Bên c?nh ?ó, khi sóng ?i?u ch?nh di chuy?n trong xu h??ng t?ng, t?c là giá s? ?i lên cao h?n, ?ây là th?i ?i?m h?p lý ?? vào l?nh buy và l?nh sell ?? ch?t l?i thích h?p.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? Sóng Elliott là gì? Cách nh?n ??nh sóng Elliott chu?n xác và chi ti?t. ?ây là m?t ph??ng pháp phân tích k? thu?t trong ch?ng khoán ???c nhi?u nhà ??u t? áp d?ng. Hy v?ng bài vi?t c?a chúng tôi ?ã mang l?i nh?ng thông tin b? ích cho b?n. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!