??i H?i Th? Thao ?ông Nam Á SeaGame 30 t? ch?c ? ?âu?

??i H?i Th? Thao ?ông Nam Á SeaGame 30 t? ch?c ? ?âu

SeaGame – ??i h?i th? thao l?n nh?t ?ông Nam Á ???c t? ch?c hai n?m m?t l?n v?i s? tham c?a 11 n??c trong khu v?c. M?c dù ?ã tr?i qua, nh?ng nhi?u ng??i v?n quên và th?c m?c r?ng SeaGame 30 t? ch?c ? ?âu?

Trong bài vi?t hôm nay, nhà cái Casino VN138 s? cùng b?n ôn l?i nh?ng k? ni?m cùng nh?ng thông tin v? ??i h?i th? thao SeaGame 30 nhé. Cùng chúng tôi theo dõi bài vi?t d??i ?ây.

SeaGame 30 ???c t? ch?c ? ?âu? Khi nào?

SeaGame 30 ???c t? ch?c ? ?âu? Khi nào?
SeaGame 30 ???c t? ch?c ? ?âu? Khi nào?

SeaGame 30 ???c t? ch?c cách ?ây 3 n?m, vào n?m 2019 t?i 4 thành ph? c?a Philippines là New Clark City, Subic, Manila và Tagaytay. So v?i k? ho?ch ban ??u là t?i qu?c gia Brunei, nh?ng ?ã b? chính ph? h?y vì lý do không ?? c? s? v?t ch?t cho ??i h?i.

Theo l?ch thi ??u thì, ??i h?i th? thao ?ông Nam Á l?n này s? ???c t? ch?c t? ngày 30-11-2019 ??n ngày 10-12-2019. B?n có th? tham kh?o thêm: Euro 20 t? ch?c ? ?âu? Qu?c gia nào ??ng cai?

Linh v?t c?a SeaGame 30 là gì?

Linh v?t c?a SeaGame 30
Linh v?t c?a SeaGame 30

Sau khi tuyên b? ??ng cai ??i h?i thì ngay sau ?ó Philippines ?ã công b? linh v?t ?ó chính là Pami. Pami trong ti?ng Ai C?p có ngh?a là “con mèo”, nh?ng trong ti?ng Philippines “Pamilya” ngh?a là gia ?ình. Hình ?nh Pami có 5 màu là vàng, tr?ng, xanh, ?? và ?ôi m?t màu ?en.

Trong m?t bài phát bi?u, ông  Ramon Suzara nói v?i báo ?i?n t? ABS-CBN Sports r?ng: “Linh v?t c?a Sea Games 30 s? là Pami. Theo ?ó, Pami s? ??i di?n cho m?i qu?c gia, m?i V?V và m?i ng??i s? ?oàn k?t v?i nhau. Pami ngh?a là gia ?ình…nó t??ng tr?ng cho s? vui v?“. Tuy nhiên, linh v?t này ???c khá nhi?u ng??i dân n??c này ch? trích vì khá ??n ?i?u.

Logo c?a Seagame 30

Logo c?a Seagame 30
Logo c?a Seagame 30

V? logo c?a SeaGame 30, ?ó chính là 11 vòng bi?u tr?ng c?a Liên ?oàn ??i h?i Th? thao ?ông Nam Á, t?o thành hình d?ng lãnh th? c?a Philippines v?i 4 màu: ??, xanh d??ng, vàng và xanh l?c. Không nh?ng linh v?t mà logo c?ng b? ng??i dân n??c này ?ánh giá th?p vì không t?o ra nhi?u s?c hút và c?m h?ng.

SeaGame 30 có bao nhiêu môn thi ??u

?ây ???c xem là l?n ??i H?i có nhi?u huy ch??ng nh?t trong l?ch s? v?i v?i 529 b? huy ch??ng, l?p k? l?c là ??i h?i l?n nh?t l?ch s? khu v?c. Danh sách các môn thi ??u t?i SeaGame 30 g?m nh?ng môn sau:

Môn thi ??u nhóm 1 (b?t bu?c)

Môn thi ??u nhóm 1 (b?t bu?c)
Môn thi ??u nhóm 1 (b?t bu?c)

G?m hai môn chính ?ó là ?i?n kinh và th? thao d??i n??c.

Nhóm II (các môn Olympic và Asian Games)

Nhóm II (các môn Olympic và Asian Games)
Nhóm II (các môn Olympic và Asian Games)

B?n cung, c?u lông, bóng chày/bóng m?m, bóng r?, billiards, bowling, quy?n anh, canoeing/?ua thuy?n truy?n th?ng, c? vua, ?ua xe ??p, khiêu v? th? thao, ??u ki?m, bóng ?á, golf, th? d?c d?ng c?, bóng ném, khúc côn c?u trong nhà, khúc côn c?u trên b?ng, tr??t b?ng, judo, karate, n?m môn ph?i h?p hi?n ??i, muay thai, pencak silat, polo, rowing, bóng b?u d?c, ?ua thuy?n, c?u mây, tr??t ván, b?n súng, soft tennis, bóng qu?n, l??t ván, bóng bàn, taekwondo, qu?n v?t, ba môn ph?i h?p, bóng chuy?n, c? t?, v?t, wushu.

Nhóm III (các môn m?i, ??c thù)

Nhóm III (các môn m?i, ??c thù)
Nhóm III (các môn m?i, ??c thù)

Võ g?y Arnis, th? thao ?i?n t?, bóng bàn, jujitsu, kickboxing, kurash, bóng g? trên c?, bóng l??i, v??t ch??ng ng?i v?t, sambo/vovinam, khúc côn c?u d??i n??c, tr??t n??c.

Trên ?ây là bài vi?t v? ??i h?i th? thao SeaGame 30 ???c t? ch?c ? ?âu và c?ng nh?ng thông chi ti?t v? ??i h?i này. Hy v?ng bài vi?t c?a chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp b?n gi?i ?áp ???c các th?c m?c.

Cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 là s? l?a ch?n c?a nhi?u ng??i hi?n nay. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau. Liên h? Casino VN138 n?u b?n c?n h? tr? t? v?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!