Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

Th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam có hai cái tên n?i b?t ?ó chính là sàn HOSE và sàn HNX. V?y HOSE là gì? Bài vi?t d??i ?ây s? là nh?ng thông tin mà nhà ??u t? c?n bi?t v? sàn HOSE.

HOSE là m?t cái tên khá quen thu?c ??i v?i nh?ng ai ?ã và ?ang ??u t? ch?ng khoán. Nh?ng ??i v?i ng??i m?i tham gia thì ?ôi khi có m?t chút th?c m?c v? tên g?i này. Hãy cùng nhà cái Casinovn138.com tìm hi?u v? sàn HOSE qua bài vi?t bên d??i nhé.

Sàn HOSE là gì?

Sàn HOSE là gì?
Sàn HOSE là gì?

Sàn HOSE chính là S? giao d?ch ch?ng khoán thành ph? H? Chí Minh ra ??i vào tháng 7 n?m 2000. Sàn HOSE ho?t ??ng d??i s? qu?n lý tr?c ti?p t? ?y ban Ch?ng khoán Nhà n??c và m?t h? th?ng qu?n lý giao d?ch ch?ng khoán niêm y?t c?a Vi?t Nam.

Ch?c n?ng c?a sàn HOSE

Ch?c n?ng c?a sàn HOSE
Ch?c n?ng c?a sàn HOSE

HOSE là n?i niêm y?t mã c? phi?u và phân ph?i s?n ph?m ch?ng khoán c?a nhi?u doanh nghi?p hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay. Sàn HOSE s? thi?t l?p m?t ch? s? giá trong các phiên giao d?ch c?a nh?ng công ty ?ã niêm y?t – các ch? s? này g?i chung là ch? s? VN – Index.  

Các mã ch?ng khoán ?ang ho?t ??ng trên sàn HOSE

Các mã ch?ng khoán ?ang ho?t ??ng trên sàn HOSE
Các mã ch?ng khoán ?ang ho?t ??ng trên sàn HOSE

Hi?n nay có nhi?u doanh nghi?p, công ty hàng ??u t?i Vi?t Nam ?ang niêm y?t mã ch?ng khoán trên sàn HOSE. Nh?ng cái tên n?i b?t ph?i k? ??n nh?:

 • Công ty C? ph?n Chi?u x? An Phú
 • Công ty C? ph?n Bamboo Capital 
 • T?ng Công ty B?o hi?m Ngân hàng ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam
 • Công ty S?a Vi?t Nam – Vinamilk
 • Công ty CP An Phát Holdings
 • Ngân hàng TMCP Á Châu
 • Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Agribank
 • Ngân hàng Vietcombank

Th?i gian giao d?ch ch?ng khoán trên sàn HOSE

Sàn HOSE ho?t ??ng theo m?t khung th?i gian nh?t ??nh t? th? hai ??n th? 6 hàng tu?n. ??i v?i ch?ng ch? qu? ?óng, ch?ng ch? ETF và c? phi?u:

 • 9h-9h15: Kh?p l?nh ??nh k? và m? c?a
 • 9h15-11h30: Kh?p l?nh liên t?c I và th?a thu?n
 • 11h30-13h: Ngh? gi?a phiên giao d?ch
 • 13h-14h30: Kh?p l?nh liên t?c II và th?a thu?n
 • 14h30-14h45: Kh?p l?nh ??nh k? ?óng c?a và th?a thu?n
 • 14h45-15h: Giao d?ch th?a thu?n

??i v?i trái phi?u:

 • 9h-11h30: Giao d?ch th?a thu?n
 • 11h30-13h: Ngh? gi?a phiên giao d?ch
 • 13h-15h: Giao d?ch th?a thu?n

B?n có th? xem thêm: T0, T1, T2, T3, T+2, T+3 trong ch?ng khoán ngh?a là gì?

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a sàn HOSE

Nguyên t?c ho?t ??ng c?a sàn HOSE
Nguyên t?c ho?t ??ng c?a sàn HOSE

Nguyên t?c kh?p l?nh t?i sàn HOSE

??i v?i sàn giao d?ch ch?ng khoán HOSE, có hai nguyên t?c kh?p l?nh nh? sau:

 • Th? nh?t là ?u tiên v? giá: L?nh mua ???c ?u tiên tr??c n?u m?c giá mua cao h?n. L?nh bán có m?c giá th?p h?n s? ???c ?u tiên tr??c. 
 • Th? hai ?ó là ?u tiên v? th?i gian: Trong cùng m?t th?i gian và m?c giá, l?nh nào ???c nh?p vào h? th?ng tr??c thì s? ???c ?u tiên th?c hi?n tr??c. 

Tìm hi?u v? các l?nh giao d?ch sàn HoSE

L?nh ATO: N?u nhi?u l?nh ???c kh?p cùng m?t lúc, l?nh ATO s? ???c ?u tiên tr??c. N?u l?nh không ???c th?c hi?n ho?c thành viên không th?c hi?n niêm y?t l?nh thì s? t? ??ng h?y b? sau khi xác ??nh giá m? c?a.

L?nh LO: ?ây là l?nh mua ho?c bán ch?ng khoán ? m?t th?i ?i?m xác ??nh khi có m?c giá t?t h?n. N?u trong th?i gian kh?p l?nh v?n ch?a ???c th?c hi?n thì s? ph?i ??i ??n cu?i ngày giao d?ch ho?c khi nào thành viên ch? ??ng h?y b?.

L?nh ATC: C?ng t??ng t? nh? l?nh ATO nh?ng khác nhau t?i th?i ?i?m xác ??nh m?c giá. N?u ATO là th?i ?i?m kh?p l?nh giá m? c?a thì ATC s? là th?i ?i?m kh?p l?nh giá ?óng c?a. 

H?y l?nh giao d?ch: Trên sàn HOSE b?n ch? ???c h?y l?nh khi l?nh ?ó ho?c ph?n còn l?i c?a l?nh ch?a ???c th?c hi?n. ??i v?i nh?ng l?nh giao d?ch kh?p l?nh ??nh k? xác ??nh giá m? c?a và ?óng c?a thì không ???c h?y.

Th?i gian thanh toán: Th?i gian ?? ch?ng khoán v? tài kho?n c? th? nh? sau:

 • Kh?p l?nh: T+2 t?c là sau 2 ngày k? t? ngày ??t l?nh
 • Th?a thu?n: T+2 t?c là sau 2 ngày k? t? ngày ??t l?nh
 • Trái phi?u: T + 1 ch? sau 1 ngày là trái phi?u s? v? tài kho?n c?a thành viên

Cách m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE

??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE online 

??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE online 
??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE online

?? ??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE online b?n truy c?p vào website các công ty thành viên c?a sàn Hose ho?c trên ?ng d?ng ?i?n tho?i c?a h? ?? ??ng ký m? tài kho?n. Sau ?ó, nh?n ??ng ký tài kho?n và ?i?n các thông tin theo yêu c?u là thành công.

??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE qua công ty môi gi?i

??i v?i vi?c m? tài kho?n ch?ng khoán trên sàn HOSE qua các công ty môi gi?i, nhà ??u t? c?n chu?n b? các lo?i gi?y t? mà h? yêu c?u. M?t s? gi?y t? không th? thi?u chính là: CMND ho?c CCCD, m?t tài kho?n ngân hàng ?? liên k?t tr?c ti?p v?i tài kho?n giao d?ch ch?ng khoán, h?p ??ng m? tài kho?n ch?ng khoán theo m?u c?a công ty.

Trên ?ây là bài vi?t chia s? cho b?n v? Sàn HOSE là gì? C?ng nh? nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t v? sàn HOSE. Hy v?ng bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p cho b?n nh?ng thông tin và ki?n th?c b? ích.

Hãy nhanh tay ??ng ký thành viên Casino VN138 ngay hôm nay ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n và mang l?i nhi?u ph?n th??ng có giá tr? b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái có ?? uy tín và b?o m?t hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!