Sàn Houbi | H??ng d?n ??ng ký và giao d?ch trên sàn Houbi

H??ng d?n ??ng ký và giao d?ch trên sàn Houbi

Sàn giao d?ch Houbi hi?n ?ang là m?t trong nh?ng sàn ti?n ?i?n t? l?n nh?t và ???c ?ông ??o nhà ??u t? tài chính yêu thích. Nh? vào s? uy tín cùng v?i ch?t l??ng d?ch v?, Houbi ngày càng ti?n g?n h?n v?i “ngôi v??ng” chi?m l?nh th? tr??ng tài chính trong nh?ng n?m g?n ?ây. V?y sàn Houbi là gì?

?u, nh??c ?i?m c?a Houbi là gì và cách s? d?ng Houbi ra sao? Ngay bây gi?, nh?ng th?c m?c c?a các b?n s? ???c gi?i ?áp c?c k? chi ti?t  b?i bài vi?t d??i ?ây c?a nhà cái Casinovn138.com. Cùng tìm hi?u nhé!

Sàn Houbi là gì?

Sàn giao d?ch Houbi.com ?ã t?ng là sàn giao d?ch ti?n ?i?n t? l?n nh?t t?i th? tr??ng Trung Qu?c vào n?m 2013. Nh?ng do qu?c gia này ?ã ban hành l?nh si?t ch?t qu?n lý v?i lo?i ti?n ?o này nên sàn Houbi t?m th?i ph?i chuy?n mình sang m?t tên mi?n m?i v?i tên g?i Houbi.pro.

Sàn Houbi là gì?
Sàn Houbi là gì?

T? ?ó ??n nay, Houbi.pro v?n ???c xem là sàn giao d?ch ti?n mã hóa l?n trên th? tr??ng tài chính th? gi?i, ch? x?p sau sàn giao d?ch l?n nh?t hành tinh là sàn Binance.

?ây có l? là m?t b??c ngo?t vô cùng thành công c?a Huobi Group nói chung và Huobi Global nói riêng khi ?ã không t? b? m?c tiêu mà bi?n khó kh?n thành c? h?i ?? có th? phát tri?n m?nh m? nh? ngày hôm nay.

?i?m n?i b?t c?a sàn Houbi

D? s? d?ng

 • H? tr? ?a ngôn ng? cho t?t c? m?i ng??i trên th? gi?i ??u có th? ti?p c?n ???c v?i n?n t?ng. Trong ?ó có c? ti?ng Vi?t dành cho anh em ??u t? t?i th? tr??ng Vi?t Nam.
 • Giao di?n thi?t k? ??n gi?n, thân thi?n v?i ng??i dùng.
?i?m n?i b?t c?a sàn Houbi
?i?m n?i b?t c?a sàn Houbi
 • T?c ?? truy c?p website nhanh chóng, không làm gián ?o?n tr?i nghi?m s? d?ng c?a ng??i dùng.
 • Hi?n t?i sàn Houbi ?ã t??ng thích ???c trên thi?t b? di ??ng v?i c? hai h? ?i?u hành chính là Android và IOS.

Giao d?ch

 • Cung c?p ba lo?i l?nh order chính, bao g?m: Market order, Stop Limit order và Limit order.
 • Ngoài ra, sàn còn cung c?p hình th?c giao d?ch ?òn b?y v?i m?c sinh l?i 5X, lãi su?t 24 gi? ch? 0,1%.

B?o m?t

B?o m?t
B?o m?t
 • ?ã ???c ki?m ch?ng v? ?? b?o m?t c?a nhi?u bên th? ba.
 • H? tr? theo dõi ví ti?n ?i?n t? 24/24 ?? ?? phòng tr??ng h?p r?i ro có th? x?y ra.
 • Cung c?p tính n?ng xác th?c 2FA.
 • Kích ho?t sàn ph?i tr?i qua các b??c xác th?c thông qua s? ?i?n tho?i và email.
 • Tài s?n cá nhân c?a ng??i dùng ???c ??a vào ví l?nh c?a sàn Houbi, ??m b?o 98%.
Tài s?n cá nhân c?a ng??i dùng ???c ??a vào ví l?nh c?a sàn Houbi
Tài s?n cá nhân c?a ng??i dùng ???c ??a vào ví l?nh c?a sàn Houbi

?u, nh??c ?i?m c?a sàn Houbi

?u ?i?m

 • H? tr? ?a d?ng ngôn ng?, có ti?ng Vi?t.
 • Có app t??ng thích trên c? hai h? ?i?u hành là IOSAndroid.
 • Có kinh nghi?m v? vi?c ?i?u hành sàn giao d?ch.
 • Tính thanh kho?n cao v?i kh?i l??ng giao d?ch r?t l?n.
 • Sàn giao d?ch có ti?m l?c l?n và phát tri?n m? trong t??ng lai.
 • Phát hành thành công Huobi token

Nh??c ?i?m

Sàn Huobi ch? t?n t?i m?t nh??c ?i?m l?n nh?t là chi phí cho m?i l?n giao d?ch t??ng ??i cao h?n so v?i các sàn khác. Hi?n t?i, chi phí này là 0,2%. Nh?ng n?u b?n s? d?ng Huobi token ?? giao d?ch thì chi phí giao d?ch s? ???c sàn gi?m 50%.

?u, nh??c ?i?m c?a sàn Houbi
?u, nh??c ?i?m c?a sàn Houbi

Phí giao d?ch trên sàn Houbi

 • ??u tiên là phí giao d?ch. Nh? ?ã có ?? c?p ? ph?n nh??c ?i?m thì m?c phí cho m?i l?n giao d?ch là 0,2%. N?u ng??i dùng có nhu c?u giao d?ch nhi?u l?n ho?c giao d?ch v?i s? ti?n giao d?ch l?n thì s? ???c gi?m chi phí giao d?ch. Khuy?n khích s? d?ng Huobi token s? ???c gi?m 50% m?c phí giao d?ch.
 • Th? hai là phí n?p ti?n. Hi?n t?i thì sàn ?ang mi?n phí lo?i d?ch v? này.
 • Cu?i cùng là phí rút ti?n. Tùy vào các lo?i ??ng coin khác nhau thì s? có m?c chi phí khác nhau.
Phí giao d?ch trên sàn Houbi
Phí giao d?ch trên sàn Houbi

H??ng d?n ??ng ký

Sau ?ây, Casino VN138 s? h??ng d?n cho các b?n cách ?? m? tài kho?n và cách th?c hi?n giao d?ch trên sàn Huobi b?ng các b??c vô cùng ??n gi?n và chi ti?t nhé!

??ng ký tài kho?n

B??c 1: B?n c?n truy c?p vào ???ng link https://www.huobi.com/ ?? ti?n hành ??ng ký tài kho?n.

B??c 2: ? trang ch? c?a sàn Huobi, b?n nh?n cài ??t ngôn ng? ? góc phí trên bên ph?i màn hình. Chuy?n English sang Ti?ng Vi?t.

B??c 3: Ch?n Sign up (??ng ký). B?n có th? ??ng ký b?ng email ho?c s? ?i?n tho?i ??u ???c. D??i ?ây, chúng tôi s? h??ng d?n chi ti?t cho các b?n c? 2 ph??ng th?c này nhé!

??ng ký tài kho?n
??ng ký tài kho?n

B?ng s? ?i?n tho?i:

 • B??c 4: Ch?n qu?c t?ch là Vi?t Nam (hãy ch?c ch?n vì không th? s?a ??i sau khi ?ã ti?n hành ??ng ký thành công)
 • B??c 5: Nh?p s? ?i?n tho?i c?a b?n
 • B??c 6: Nh?p m?t kh?u
 • B??c 7: Xác nh?n l?i m?t kh?u v?a nh?p
 • B??c 8: Nh?p mã m?i (n?u có)
 • B??c 9: Tick vào ô Tôi ?ã ??c và ??ng ý Th?a thu?n c?a ng??i dùng
 • B??c 10: Nh?n ch?n ??ng ký và tr??t thanh ngang ?? xác nh?n tài kho?n
 • B??c 11: Nh?p mã xác nh?n ???c g?i v? SMS là hoàn thành ??ng ký
??ng ký tài kho?n Houbi b?ng ?i?n tho?i
??ng ký tài kho?n Houbi b?ng ?i?n tho?i

B?ng Email: Th?c hi?n các b??c t??ng t? nh? trên ph?n ??ng ký b?ng s? ?i?n tho?i. B?n ch? c?n thay ??i ? b??c s? 5 (thay vì nh?p s? ?i?n tho?i thì b?n nh?p ??a ch? email c?a mình vào) và b??c s? 11 (m? email ra ?? xem mã xác nh?n và nh?p vào) là xong.

H??ng d?n giao d?ch trên sàn Houbi

?? th?c hi?n giao d?ch Spot trên sàn, b?n vào Spot Trading => Giao d?ch (Exchange)

 • Bên trái: Hi?n th? các c?p giao d?ch
 • Chính gi?a: Hi?n th? bi?u ?? giao d?ch và n?i ??t l?nh mua/bán
 • Bên ph?i: Ph?n màu ?? ? n?a trên th? hi?n giá bán, ph?n màu xanh ? n?a d??i th? hi?n giá mua.
H??ng d?n giao d?ch trên sàn Houbi
H??ng d?n giao d?ch trên sàn Houbi

Hi?n t?i, sàn Huobi ?ang h? tr? các l?nh chính nh? Market, Limit, Buy, Sell, Stop Limit và Trigger.

?? giao d?ch coin trên sàn Huobi, b?n ph?i chuy?n USDT vào ví sàn Huobi m?i có th? th?c hi?n mua bán coin ???c. Thao tác này có h?i r??m rà m?t chút vì hi?n t?i sàn Huobi không h? tr? mua bán coin qua tài kho?n ngân hàng b?ng VND ???c do không s? d?ng ph??ng th?c giao d?ch P2P.

B?n có th? tham kh?o thêm cách ??i Bitcoin sang ??n v? ti?n VND qua bài vi?t: Mua Bitcoin ? ?âu? H??ng d?n cách mua bitcoin b?ng VN? ??n gi?n

Chuy?n USDT vào ví sàn Huobi m?i có th? th?c hi?n mua bán coin
Chuy?n USDT vào ví sàn Huobi m?i có th? th?c hi?n mua bán coin

N?u th?c hi?n theo h??ng d?n mà v?n không th? chuy?n coin sang VND ???c, b?n hãy Liên h? tr?c ti?p ??n nhà cái Casino VN138 ?? ???c t? v?n chi ti?t h?n nhé!

Có th? th?y, m?c dù chi phí giao d?ch có th? cao h?n so v?i m?t b?ng chung trong th? tr??ng nh?ng bù l?i sàn Huobi ?ã có nh?ng ?u ?i?m vô cùng v??t tr?i mà các sàn giao d?ch khác không th? so sánh ???c.

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin thú v? v? h? sinh thái Huobi Group và nh?ng tr?i nghi?m tuy?t v?i mà nhà Huobi có th? ?em ??n cho ng??i dùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!