RPA là gì? So sánh s? khác bi?t gi?a RPA và AI

RPA là gì? So sánh s? khác bi?t gi?a RPA và AI

Nhi?u ng??i th??ng h?i RPA là gì? Gi?a Robotic Process Automation (RPA) và Trí tu? nhân t?o (AI) có ph?i ??u gi?ng nhau. C? th? thì RPA là m?t ph?n m?m robot b?t ch??c hành ??ng c?a con ng??i, trong khi AI là mô ph?ng trí thông minh c?a con ng??i b?ng máy móc.

Bài vi?t c?a Casino VN138 chia s? ??n c?ng ??ng ?am mê công ngh? v? RPA là gì? Nh?ng ?i?m khác bi?t gi?a RPA và AI ?? m?i ng??i tránh nh?m l?n và mua ph?i nh?ng ph?n m?m không th? ?áp ?ng nhu c?u.

RPA là gì?

RPA là gì?

RPA ???c vi?t t?t c?a Robotic Process Automation, là m?t lo?i công ngh? ???c phát tri?n b?ng cách mô ph?ng hành ??ng c?a con ng??i trên các tác v? l?p l?i. RPA là ph?n m?m máy tính robot th?c hi?n t?p h?p nh?ng hành ??ng mô ph?ng c?a con ng??i l?p ?i l?p l?i v?i ?? chính xác cao cùng v?i t?c ?? t?i ?a.

Tr??ng h?p b?n ?ang làm vi?c, thay vì b?n yêu c?u ??ng nghi?p chu?n b? d? li?u trên h? th?ng b?ng tay thì v?i RPA b?n có th? nh?n ???c nh?ng b?n báo cáo ???c x? lý và phân tích t? ??ng. ?ây là m?t trong nh?ng ví d? v? cách RPA có th? t?i ?u hóa quy trình làm vi?c.

RPA là gì?

M?c ?ích c?a RPA là t? ??ng hóa các ho?t ??ng và quy trình kinh doanh không c?n s? t??ng tác c?a con ng??i. Nó b?t ch??c các ho?t ??ng c?a con ng??i ?? th?c thi m?t quy trình l?p l?i nh?m gi?m thi?u s? lãng phí ngu?n nhân l?c và tránh ???c sai sót.

Nh?ng ?i?m khác bi?t gi?a RPA và AI

S? khác bi?t v? m?t m?c tiêu

S? khác bi?t v? m?t m?c tiêu

RPA là m?t d?ng công ngh? t? ??ng hóa quy trình kinh doanh ???c ?i?u ch?nh b?i logic nghi?p v? và các input này có c?u trúc nh?m ??m nhi?m các tác v? th? công ???c l?p ?i l?p l?i. Áp d?ng RPA cho các doanh nghi?p, ??c bi?t là các doanh nghi?p s?n xu?t s? thúc ??y giá tr? kinh doanh v?i nh?ng quy trình làm vi?c ???c h?p lý hóa ?? t?ng n?ng su?t lao ??ng. M?c tiêu c?a RPA là t?p trung vào các công vi?c l?p ?i l?p l?i gây lãng phí ngu?n nhân l?c.

Còn ??i v?i AI, ???c hi?u là m?t thu?t ng? r?ng bao trùm lên nhi?u công ngh?, m?t trong s? ?ó có  RPA. M?c ?ích c?a AI là t?o ra nh?ng công ngh? cho phép máy móc ho?t ??ng ??c l?p thông minh nh? con ng??i.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? Native code qua bài vi?t Native code là gì? T?o sao các l?p trình viên nên s? d?ng?

S? khác nhau v? m?c ?ích s? d?ng

S? khác nhau v? m?c ?ích s? d?ng

Các doanh nghi?p trên th? gi?i ?ang áp d?ng quy trình b?ng robot vào nh?ng quy trình khác nhau. RPA cho phép doanh nghi?p t?o ra m?t l?c l??ng lao ??ng ?o nh?m thúc ??y hi?u qu? c?a quá trình làm vi?c. Trong m?t s? tr??ng h?p RPA có th? h? tr? con ng??i phân tích bán hàng, l?p k? ho?ch phát tri?n c?a hàng, phân lo?i s?n ph?m, x? lý hóa ??n, ??n ??t hàng, qu?n lý b?ng l??ng và x? lý hoàn ti?n… 

Trái l?i v?i RPA, thì trí tu? nhân t?o AI có ?ng d?ng ? kh?p m?i n?i và h? tr? con ng??i trong nhi?u l?nh v?c. N?i b?t v?i m?t s? ?ng d?ng c?a AI có th? k? ??n nh? tr? lý ?o, m?ng xã h?i, ô tô t? hành, nh?n d?ng khuôn m?t, qu?n lý an ninh m?ng… 

C? hai công ngh? RPA và AI ??u là nh?ng công ngh? sinh ra ?? b? tr? cho nhau. AI là t?p h?p nh?ng công ngh? thông minh trong ?ó bao g?m c? RPA. AI sinh ra ?? c?i thi?n hi?u xu?t c?ng nh? kh? n?ng làm vi?c cho RPA.

Tóm l?i c? RPA và AI là nh?ng công c? giá tr? mà b?n có th? s? d?ng ?? h? tr? chuy?n ??i s? (Digitalization). Tuy nhiên vi?c l?a ch?n ph? thu?c vào m?c ?ích s? d?ng c? th? c?a t?ng doanh nghi?p.

Nhà cái Casino VN138 hi?n ?ang c?p nh?t r?t nhi?u trò ch?i online ??ng ??u xu h??ng. Không nh?ng th?, Casino VN138 mang ??n cho khách hàng m?t sân ch?i minh b?ch – uy tín- công b?ng, b?n có th? tham kh?o chi ti?t ?i?u kho?n d?ch v? ?? rõ h?n nhé!

Bài vi?t thu?c chuyên m?c T?ng h?p  c?a Casino VN138 g?i ??n quý b?n ??c ?am mê công ngh?. Hy v?ng nh?ng chia s? trên giúp các b?n làm rõ ???c RPA là gì và s? khác bi?t gi?a RPA và AI tránh nh?ng nh?m l?n x?y ra trong vi?c mua bán các ph?n m?m thông minh nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!