Qu? ETF là gì? Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không?

Qu? ETF là gì? Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không?

N?u ch?a có kinh nghi?m v? ??u t? ch?ng khoán thì b?n có th? b? ti?n vào các qu? ETF ?? sinh l?i. V?y qu? ETF là gì? Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không? Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? gi?i ?áp các câu h?i ?ó cho b?n.

Qu? ETF là m?t trong nh?ng kênh ??u t? m?i phát tri?n trong nh?ng n?m g?n ?ây. T?i th? tr??ng Vi?t Nam có r?t nhi?u qu? ETF khác nhau. Có nên hay không và nên ??u t? vào qu? ETF nào s? có trong bài vi?t bên d??i c?a Casino VN183 nhé.

Qu? ETF là gì?

Qu? ETF là gì?
Qu? ETF là gì?

ETF (Exchange Traded Fund) hay còn có tên g?i khác là qu? hoán ??i danh m?c. ?ây ???c xem là m?t qu? ??u t? ???c thành l?p trên c? s? mô ph?ng t? su?t l?i nhu?n c?a các ch? s? c? phi?u, trái phi?u ho?c m?t lo?i tài s?n, hàng hóa nào ?ó nh? giá vàng, giá d?u, t? giá h?i ?oái, ch? s? VN30,…

VD: Ch? s? VN30 là 30 mã ch?ng khoán có kh?i l??ng giao d?ch và thanh kho?n l?n nh?t trên th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam. N?u ch? s? chung c?a VN30 t?ng thì qu? ETF c?a VN30 t?ng và ng??c l?i.

Có th? b?n c?ng quan tâm: ?ng d?ng Finhay có an toàn? Nên ??u t? hay không?

Phân lo?i qu? ETF hi?n nay

Trên th? tr??ng hi?n nay có nhi?u qu? ETF khác nhau và m?i qu? ETF s? có m?t l?nh v?c ??u t? khác nhau. Có 3 nhóm ??u t? qu? ETF th??ng g?p d??i ?ây.

Phân lo?i qu? ETF hi?n nay
Phân lo?i qu? ETF hi?n nay

Qu? ETF c? phi?u

?ây là qu? ??u t? mô ph?ng bi?n ??ng c?a các b? ch? s? c? phi?u trên th? tr??ng ch?ng khoán nh? ch? s? VN100, ch? s? VN30, ch? s? S&P 500

Qu? ETF trái phi?u

ETF trái phi?u là lo?i qu? mô ph?ng nh?ng bi?n ??ng c?a các b? ch? s? trái phi?u nh?: trái phi?u chính ph?, trái phi?u doanh nghi?p, các trái phi?u có kh? n?ng sinh l?i cao…

Qu? ETF theo ngành

Là lo?i qu? mô ph?ng bi?n ??ng c?a m?t ngành ho?c m?t l?nh v?c s?n xu?t c? th? nào ?ó. Ví d? nh? ngành công nghi?p ô tô, công ngh? th?c ph?m, nông nghi?p, n?ng l??ng…. ho?c c?a m?t lo?i hàng hóa.

B?n có th? tham kh?o thêm: Margin là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi s? d?ng Margin

Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không?

Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không?
Có nên ??u t? vào qu? ETF hay không?

D? nhiên kênh ??u t? nào m?c ?ích c?ng ?? sinh l?i. Tuy nhiên, v?i l?nh v?c ??u t? nào c?ng v?y, c?ng ??u l?i ích có ti?m ?n nh?ng r?i ro. Cùng xem nh?ng l?i ích và r?i ro khi ??u t? vào qu? ETF b?n nhé.

L?i ích khi ??u t? vào qu? ETF

 • Chi phí th?p: Khi ??u t? vào qu? ETF b?n không c?n ph?i b? quá nhi?u ti?n.
 • Mua bán linh ho?t: Gi?ng nh? giao d?ch trên th? tr??ng ch?ng khoán
 • Có th? mua ? b?t k? ?âu: Không ch? các qu? ETF ? Vi?t Nam mà b?n còn có th? mua ? nhi?u n??c trên th? gi?i.
 • Tính thanh kho?n cao: ?ây c?ng là m?t c? phi?u ???c niêm y?t trên sàn ch?ng khoán có ?? uy tín cao và tính thanh kho?n cao nh? các mã c?a VN30.

R?i ro khi ??u t? vào qu? ETF

 • Tính ?a d?ng th?p: Qu? ETF có tính ?a d?ng hàng hóa, tuy nhiên ch? theo dõi ch? s? c?a m?t nhóm ngành nh?t ??nh nh? x?ng d?u, hàng không,…
 • Nguy c? m?t s? qu? ETF ho?t ??ng không hi?u qu?: Khi ngành ?ó ho?t ??ng không hi?u qu? s? kéo giá c?a qu? ?ó ?i xu?ng.
 • Không có ??c quy?n nh? c? phi?u: Nh? không ???c tham gia vào ??i h?i c? ?ông.

Giao d?ch qu? ETF nh? th? nào?

Giao d?ch qu? ETF nh? th? nào?
Giao d?ch qu? ETF nh? th? nào?

Hi?n nay có 2 cách ?? mua bán các qu? ETF nh? sau:

 • Th? nh?t: Mua bán tr?c ti?p trên sàn giao d?ch ch?ng khoán, vì các qu? này c?ng ???c niêm y?t trên sàn ch?ng khoán.
 • Th? hai: Mua s? c?p t? các công ty l?p qu?, v?i cách mua này nhà ??u t? ph?i mua m?t lô ??n v? qu? c?a ETF s? g?m t?i thi?u 100.000 ch?ng ch? qu? ETF.

Chia s? thêm cho b?n: IT Helpdesk là gì? 7 k? n?ng ?? tr? thành m?t IT Helpdesk chuyên nghi?p

Các qu? ETF t?i Vi?t Nam

Trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay có nhi?u qu? ETF khác nhau, chúng tôi xin li?t kê m?t s? qu? ETF t?i Vi?t Nam mà b?n nên ??u t? nh?:

 • FTSE Vietnam Index ETF là qu? mô ph?ng ch? s? FTSE Vietnam All-Share Index bao g?m các c? phi?u chi?m 90% giá tr? v?n hóa th? tr??ng và ch? s? FTSE Vietnam Index.
 • VanEck Vectors Vietnam ETF mô ph?ng theo ch? s? MVIS Vietnam Index.
 • iShares MSCI Frontier ETF ???c mô ph?ng d?a theo ch? s? MSCI Frontier Markets 100 Index.
 • VFMVN30 mô ph?ng theo t? l? ch? s? VN30.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a thông tin ??n b?n qu? ETF là gì? C?ng nh? có nên ??u t? vào qu? ETF hay không? Hy v?ng bài vi?t trên ?ã cung c?p cho b?n câu tr? l?i th?a ?áng.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c h?p d?n và mang l?i nhi?u ph?n th??ng có giá tr? b?n nhé. Liên h? Casino VN138 ?? ???c nhân viên chúng tôi t? v?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!