??u t? m?o hi?m là gì? Top 5 qu? ??u t? m?o hi?m uy tín

??u t? m?o hi?m là gì? Top 5 qu? ??u t? m?o hi?m uy tín

?? t?i ?u hóa l?i nhu?n, có ng??i ch?n ??u t? an toàn nh?ng c?ng có ng??i l?i ch?n ??u t? m?o hi?m. V?y ??u t? m?o hi?m là gì? Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? gi?i thi?u ??n b?n Top 7 qu? ??u t? m?o hi?m uy tín ???c nhi?u ng??i l?a ch?n.

??u t? m?o hi?m luôn thu hút ???c m?t nhóm nhà ??u t? trên th? tr??ng b?i nó mang l?i l?i ngu?n nhu?n l?n h?n so v?i nh?ng kênh ??u t? an toàn khác. Hãy cùng nhà cái Casino VN138 tìm hi?u v? ??u t? m?o hi?m qua bài vi?t bên d??i nhé.

Qu? ??u t? m?o hi?m là gì?

Qu? ??u t? m?o hi?m là gì?
Qu? ??u t? m?o hi?m là gì?

C?m t? m?o hi?m ?ã nói lên ???c ph?n nào v? hình th?c ??u t? này. Qu? ??u t? m?o hi?m là các qu? ??u t? qu?n lý ti?n c?a các nhà ??u t?, sau ?ó tìm ki?m và rót v?n ??u t? vào các công ty m?i thành l?p, công ty ch?a niêm y?t trên th? tr??ng ch?ng khoán nh?ng ???c ?ánh giá là có t?c ?? t?ng tr??ng m?nh trong t??ng lai.

V?i hình th?c ??u t? m?o hi?m, ng??i rót v?n s? có c? h?i nh?n ???c l?i nhu?n cao. Tuy nhiên, vi?c m?o hi?m ??u t? vào các công ty m?i thành l?p c?ng ti?m ?n nh?ng r?i ro c?c k? l?n.

Nh?ng danh m?c ??u t? m?o hi?m ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay

Nh?ng danh m?c ??u t? m?o hi?m ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay
Nh?ng danh m?c ??u t? m?o hi?m ph? bi?n trên th? tr??ng hi?n nay

Khi nhà ??u t? rót ti?n vào nh?ng qu? ??u t? m?o hi?m này, h? s? s? d?ng ti?n ?ó ?? ??u t? vào các danh m?c có ti?m n?ng phát tri?n nh?:

  • Th? nh?t: Nh?ng công ty h?p danh và trách nhi?m h?u h?n. Các t?p ?oàn kinh doanh có kh? n?ng ??u t? ngu?n v?n t? 200.000 $ ??n 20 tri?u $ ?? th?c hi?n ho?t ??ng t?o c? s? cho các b??c ??u t? ti?p theo.
  • Th? hai: Nh?ng t? ch?c cung c?p các d?ch v? tài chính h?p thành m?t nhóm g?m các cá nhân có ti?m l?c m?nh v? ti?n t?.
  • Th? ba: Các t? ch?c ho?c nhà kinh doanh ng?n h?n: Công ty con, ngân hàng th??ng m?i,…

?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a vi?c ??u t? m?o hi?m

?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a vi?c ??u t? m?o hi?m
?u ?i?m và nh??c ?i?m c?a vi?c ??u t? m?o hi?m

?u ?i?m

Các nhà ??u t? trong qu? ??u t? m?o hi?m s? rót m?t ngu?n v?n t??ng ??i l?n vào công ty Startup m?i thành l?p. ??ng ngh?a v?i vi?c h? là nh?ng c? ?ông l?n c?a công ty và có quy?n ra quy?t ??nh l?n trong công ty ?ó. N?u doanh nghi?p phát tri?n t?t trong t??ng lai s? ?em l?i ngu?n l?i t?c r?t cao.

Nh??c ?i?m

?i?m y?u c?a nh?ng công ty Startup m?i thành l?p th??ng g?p nhi?u v?n ?? khác nhau, ch?c ch?n r?ng chúng ta s? không l??ng tr??c ???c nh?ng r?i ro gì có th? x?y ra. N?u không qu?n lý m?t cách k? càng s? d? d?n ??n kinh doanh thua l? và phá s?n.

Top 5 qu? ??u t? m?o hi?m uy tín trên th? tr??ng hi?n nay

B?n có th? tìm hi?u quy trình giao d?nh t?i sàn Upcom qua bài vi?t: Sàn UPCOM là gì? H??ng d?n giao d?ch ch?ng khoán trên sàn UPCOM

Mekong Capital

Mekong Capital
Mekong Capital

N?u b?n mu?n th? kh?u v? ??u t? m?o hi?m thì Mekong Capital chính là qu? ??u t? m?o hi?m mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n. Qu? này th??ng ??u t? vào nh?ng ngành có t?c ?? phát tri?n nhanh nh? Nhà hàng, bán l?, phân ph?i, hàng tiêu dùng,…

Mekong Capital là m?t qu? ??u t? m?o ???c nhi?u ng??i ?ánh giá là uy tín trên th? th??ng và có ??i ng? chuyên gia nhi?u n?m kinh nghi?m. Nhóm khách hàng c?a qu? này là các doanh nghi?p t?m trung và cao c?p.

CyberAgent Ventures

CyberAgent Ventures
CyberAgent Ventures

CyberAgent Ventures là qu? ??u t? m?o hi?m h??ng ??n các công ty công ngh? hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay. V?i ??i ng? lãnh ??o nhi?u n?m kinh nghi?m trên th??ng tr??ng, n?i b?t ph?i k? ??n ông Nguy?n M?nh D?ng (hay còn g?i là Shark Dz?ng). Các công ty mà qu? này ?ã ??u t? thành công nh? Foody, VNG, CleverAds, VMG, Teamobi,…

 

FPT Ventures

FPT Venture
FPT Ventures

Qu? ??u t? m?o hi?m th? ba mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là FPT Venture. ?ây là m?t qu? theo ?u?i s? m?nh m?c tiêu tr? thành v??n ??m kh?i nghi?p hàng ??u t?i Vi?t Nam. Không ch? v? tài chính mà FPT Venture còn thu hút nhi?u nhân tài ??n làm vi?c. Danh m?c ??u t? c?a qu? này ?ó chính là l?nh v?c công ngh?, mobile, tài chính.

Vinacapital Ventures

Vinacapital Venture
Vinacapital Ventures

Vinacapital Venture hi?n ?ang là m?t trong nh?ng qu? ??u t? m?o hi?m l?n nh?t Vi?t Nam và hi?n ?ang qu?n lý h?n 1,8 t? ?ô la. Qu? hi?n ?ang h??ng ??n danh m?c ??u t? ?ó chính là th? tr??ng ch?ng khoán và b?t ??ng s?n. Vinacapital Venture là ??n v? th??ng tham gia vào các vòng g?i v?n c?a các Startup ti?m n?ng c?a Vi?t Nam.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? sàn Hose qua bài vi?t: Sàn HOSE là gì? Nh?ng thông tin nhà ??u t? c?n bi?t

IDG Ventures

IDG Venture
IDG Ventures

Qu? ??u t? m?o hi?m uy tín cu?i cùng mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là IDG Venture ??n t? n??c M?. Hi?n qu? này ?ang qu?n lý s? ti?n kho?ng 100 tri?u ?ô la cho các h?ng m?c ??u t? nh? startup công ngh? ho?c các doanh nghi?p truy?n th?ng có xu h??ng mu?n thay ??i ?ng d?ng công ngh? vào ho?t ??ng kinh doanh.

B?n có th? m?t s? app ch?i ch?ng khoán t?i ?ây: https://casinovn138.com/app-chung-khoan-ao/.

Chúng tôi v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? “??u t? m?o hi?m là gì? Top 5 qu? ??u t? m?o hi?m uy tín”. Hy v?ng nh?ng thông tin trên c?a chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã mang l?i cho b?n nh?ng ki?n th?c b? ích.

Còn ch?n ch? gì n?a, hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nhi?u game cá c??c th? thao h?p d?n và nh?n v? ti?n th??ng cho mình b?n nhé. V?i chính sách b?o m?t an toàn nên b?n có th? an tâm khi ??ng ký tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!