Top 5 ph??ng pháp ?ánh ?? hi?u qu?, d? trúng nh?t

Top 5 ph??ng pháp ?ánh ?? hi?u qu?, d? trúng nh?t

Hi?n nay lô ?? là m?t trò ch?i gi?i trí ???c nhi?u ng??i ?a thích b?i t? l? trúng c?c k? cao. Chính vì ?i?u ?ó, các ?? th? v?n luôn tìm ki?m cho mình nh?ng ph??ng pháp ch?i lô ?? hi?u qu? nh?t nh?m có mang l?i chi?n th?ng.

Trong bài vi?t ngày hôm nay, chuyên m?c T?ng h?p Casino VN138 chia s? ??n b?n Top 5 nh?ng ph??ng pháp ch?i lô ?? hi?u qu? và d? trúng nh?t, m?i các b?n cùng theo dõi.

Cách b?t c?u lô 2 ho?c 3 nháy

Cách b?t c?u lô 2 ho?c 3 nháy
Cách b?t c?u lô 2 ho?c 3 nháy

?? có th? ??a ra m?t con s? c? th? nh?m ?ánh lô 2 ho?c 3 nháy là 1 ?i?u khó kh?n và không d? gì có th? soi c?u ra ???c. Sau ?ây là m?t s? cách ?? anh em có th? b?t ???c c?p lô 2 ho?c 3 nháy may m?n cho b?n thân.

  • Ch?n lô 3 nháy trong ngày ?? ti?n hành nuôi ngay. N?u b?n có nhi?u v?n có th? nuôi liên ti?p cho ngày hôm sau. Ch?i c?u g?p th?p là m?t cách ?ánh ?? tìm lô 3 nháy d? nh?t nh?ng c?n khá nhi?u v?n.
  • Anh em c?ng có th? s? d?ng th?ng kê trong vòng 20 ngày ?? tìm ra nh?ng c?u ??p nh?t. Nh?ng con s? này dùng ?? nuôi lô 3 nháy r?t t?t.

B?n quan tâm có th? xem thêm: Các c?p lô ?? hay ?i cùng nhau nh?t

Ph??ng pháp soi c?u

Ph??ng pháp soi c?u

Soi c?u là ph??ng pháp tính lô d?a theo k?t qu? x? s? c?a nh?ng ngày tr??c, b?n s? t?ng k?t các k?t qu? này và ??a ra dãy quy lu?t:

  • Khi lô xu?t hi?n b? s? 37 – 73 thì ngày hôm sau có th? xu?t hi?n s? 01 – 10 – 25
  • N?u xu?t hi?n s? 52 thì hôm sau ?ánh 22
  • N?u xu?t hi?n s? 76 thì hôm sau vào ti?n 47
  • N?u có c?p s? 11 thì ?ánh s? 44 vào hôm ti?p theo.
  • T??ng t?, s? 66 s? ?i cùng s? 33.

Ph??ng pháp b?t lô kép

Ph??ng pháp soi c?u
Ph??ng pháp soi c?u

???c bi?t thì lô kép là tr??ng h?p c? 2 s? c?a lô ??u gi?ng nhau ví d? nh? 66, 77 hay 88 cho ??n các con lô nh? 24 – 42, 09 – 92 hay còn g?i là s? l?n. Ph??ng pháp này vô cùng ??n gi?n, b?n ch? c?n theo dõi s? xu?t hi?n c?a các con lô kép và sau khi ?? 10 s? thì b?n hãy ch?n ra 1 s? và b?t ??u vào ti?n ?? nuôi. M?t ?i?m b?n c?n ph?i l?u ý là b?n có th? nuôi c? 10 s? vì l? trúng c?a chúng s? r?t cao nh?ng b?n nên nh? r?ng m?t khi tr?t s? tr?ng tay.

Ph??ng pháp ?ánh lô k?p

Ph??ng pháp ?ánh lô k?p
Ph??ng pháp ?ánh lô k?p

M?t trong s? nh?ng ph??ng pháp ?ánh lô hi?u qu? chính là ?ánh lô k?p. Ví d? hôm nay lô v? 34 và 36 nh?ng k?p gi?a nó là con 35 l?i không  ra thì ng??i ta g?i ?ó là con lô k?p. Theo kinh nghi?m ?ánh lô k?p, b?n nên nuôi lô vào khung 2 ngày thì t? l? ra s? r?t cao.

Ví d? hôm nay con lô k?p 27 không ra mà nó ra con 25 26 28. Thì b?n hãy ti?p t?c nuôi con lô 27 này ??n 2 hôm ti?p theo thì xác su?t ra s? r?t l?n, l?u ý là n?u nó không v? lô k?p này thì hãy nuôi lô k?p khác nhé.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Bóng lô ?? là gì? Cách b?t bóng lô ?? chu?n xác

Tính lô ?? theo b?ng b?c nh?

Tính lô ?? theo b?ng b?c nh?
Tính lô ?? theo b?ng b?c nh?

Ph??ng pháp ?oi c?u theo b?c nh? ngh?a là b?n ph?i nh? l?i các c?p lô ??p, lô gan c?a k? tr??c. Sau ?ó ph?i tìm ra nh?ng d?u hi?u c?a các c?p lô ?? ??. R?i nuôi trong nh?ng ngà? t?i. M?t ?ài d?ng b?c nh? loto ha? ?u?t hi?n bao g?m:

Ví d?: Hôm nay lô v? con 32 thì ngày mai nuôi ti?p con 32

  • Nay lô v? con 44 thì ngày mai v?n ti?p t?c nuôi lô con 44
  • Ho?c hôm nay lô v? con 36 thì b?n có th? nuôi con 69 vào ngày mai.

Mong r?ng v?i nh?ng ph??ng pháp ch?i lô ?? hi?u qu? nh?t mà Casino VN138 v?a mang ??n hy v?ng b?n có th? v?n d?ng linh ho?t nh?m t?o c? h?i ?ánh lô ?? v?i kh? n?ng trúng l?n. Chúc b?n may m?n.

B?n có th? th? tham gia lô ?? online cùng v?i nhà cái Casino VN138, chúng tôi là m?t trong nh?ng tên tu?i uy tín trên th? tr??ng hi?n nay ???c nhi?u ng??i l?a ch?n. N?u b?n ch?a bi?t Casino VN138 là có th? xem thêm t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!