?ng ti?n bán tr??c | Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022

Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022

Trong ??u t? ch?ng khoán, khi bán ch?ng khoán thì 3 ngày sau ti?n m?i v? tài kho?n thì vi?c ?ng ti?n bán tr??c ?? ??u t? vào mã c? phi?u ti?p theo là s? l?a ch?n c?a nhi?u ng??i. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u v? phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022 nhé.

?ng ti?n bán tr??c là m?t công c? mà các công ty ch?ng khoán cung c?p cho các nhà ??u t?. Phí ?ng ti?n ? m?i công ty ch?ng khoán s? khác nhau, bài vi?t này m?i b?n cùng Casinovn138.com xem phí ?ng ti?n bán tr??c c?a VNDIRECT n?m 2022 là bao nhiêu.

?ng ti?n bán tr??c là gì?

?ng ti?n bán tr??c là gì?
?ng ti?n bán tr??c là gì?

Khi nhà ??u t? bán c? phi?u, ti?n s? không v? tài kho?n ngay mà theo quy ??nh thì T+2 trong các giao d?ch ch?ng khoán t?i Vi?t Nam. Nh?ng ?ôi khi nhà ??u t? không ??i ???c mà c?n ti?n dùng ngay t? ?ó nhu c?u ?ng ti?n bán tr??c ra ??i. 

Hi?u ??n gi?n là ti?n bán ch?ng khoán c?a b?n ch?c ch?n s? v? nh?ng s? c?n m?t kho?n th?i gian T+2, b?n mu?n ?ng s? ti?n ?ó tr??c và tr? cho công ty ch?ng khoán m?t kho?n phí, s? ti?n này b?ng ho?c th?p h?n giá tr? c? phi?u mà b?n bán ra.

?? hi?u thêm v? thu?t ng? T+2, b?n có th? tham kh?o bài vi?t: T0, T1, T2, T3, T+2, T+3 trong ch?ng khoán ngh?a là gì

Các d?ch v? ?ng ti?n bán tr??c c?a VNDIRECT

Các d?ch v? ?ng ti?n bán tr??c c?a VNDIRECT
Các d?ch v? ?ng ti?n bán tr??c c?a VNDIRECT

Công ty ch?ng khoán VNDIRECT có hai d?ch v? ?ng ti?n bán tr??c dành cho nhà ??u t? ?ó là t? ??ng và thông th??ng. C? th? nh? sau:

?ng ti?n bán tr??c t? ??ng

?ng ti?n bán t? ??ng ???c áp d?ng trên App ch?ng khoán c?a VNDIRECT ?? s? d?ng ???c d?ch v? này b?n c?n ph?i có các ?i?u ki?n nh? sau:

  • Th? nh?t: B?n ?ã ??ng ký s? d?ng d?ch v? “?ng tr??c ti?n bán” ch?ng khoán t? ??ng c?a VNDIRECT.
  • Th? hai: Tài kho?n c?a b?n ?ã có l?nh bán ch?ng khoán kh?p thành công, s? d? “?ng tr??c ti?n bán” ch?ng khoán c?n nh? h?n “s? ti?n bán ch?ng khoán” ?ang ch? v?.

Chia s? cho b?n thông tin: Các thu?t ng?, khái ni?m c? b?n trong ch?ng khoán

?ng ti?n bán tr??c thông th??ng

Ti?p theo ?ó chính là d?ch v? ?ng ti?n bán tr??c thông th??ng, v?i d?ch v? này nhà ??u t? s? th?c hi?n nh? sau:

  • B??c 1: Khung th?i gian trong ngày giao d?ch thì c?n th?c hi?n trong kho?n th?i gian 8h:00 – 16:00.
  • B??c 2: Ch? th?c hi?n ???c tác v? ?ng tr??c ti?n bán khi có l?nh báo “l?nh ?ã kh?p”.
  • B??c 3: D?a trên l?nh g?c ?ã kh?p mà s? ti?n ?ng tr??c ti?n bán ???c xác ??nh là m?t ph?n ho?c toàn b?. Phí s? ???c tính trên s? ti?n th?c hi?n “?ng tr??c ti?n bán”.
  • B??c 4: Sau quá trình “?ng tr??c ti?n bán” thì ??n k? thanh toán T+2 thì ti?n s? v? ??n tài kho?n c?a b?n, sau ?ó s? t? ??ng trích ti?n tr? tài kho?n cho vi?c thanh toán kho?n ti?n ?ã vay “?ng tr??c ti?n bán”.

Thông tin mà b?n có th? quan tâm: Ev/ebitda là gì? Cách tính và nh?ng l?u ý khi s? d?ng

Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT n?m 2022

Tên công ty Phí ?ng tr??c ti?n bán ch?ng khoán ??n v? %/ngày
Công ty ch?ng khoán VNDIRECT  0.037%

Có nên ?ng ti?n bán ch?ng khoán tr??c hay không?

Nhi?u nhà ??u t? ??t câu h?i là :“Có nên ?ng ti?n bán tr??c hay không?”. Chúng tôi xin tr? l?i là tùy vào nhu c?u c?a nhà ??u t? ch? không có câu tr? l?i c? th?. Chúng tôi có m?t vài l?i khuyên nh? sau:

  • N?u nhà ??u t? có ti?n nhàn r?i thì không c?n ph?i ?ng ti?n bán tr??c làm gì
  • N?u ti?n ch?a v? nh?ng b?n mu?n mua m?t mã ch?ng khoán m?i có c? h?i sinh l?i cao thì nên ?ng ti?n bán tr??c. B?i v?i m?c phí 0.037% thì không là bao nhiêu. 

T?ng ?ài luôn ho?t ??ng 24/24 và s?n sàng h? tr? t?i casino trong quá trình ??ng ký, n?p ti?n, rút ti?n, c??c và tham gia các trò ch?i trên h? th?ng. B?n có th? Liên h? v?i T?ng ?ài c?a VN138 thông qua s? ?i?n tho?i Hotline ho?c ph?n Chat Tr?c Tuy?n ngay trên website. H? th?ng s? nhanh chóng ph?n h?i và h? tr? k?p th?i.

Hy v?ng bài vi?t trên chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 cung c?p cho b?n thông tin b? ích v? Phí ?ng ti?n bán tr??c VNDIRECT 2022. ?ây là m?t m?c phí không quá cao b?n có th? cân nh?c l?a ch?n n?u có nhu c?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!