Các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán

Các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán

??u t? ch?ng khoán s? m?t nh?ng lo?i chi phí nào? Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? cùng b?n tìm hi?u v? các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán.

Ch?ng khoán bao g?m c? phi?u, trái phi?u, ch?ng ch? qu? và th??ng s? có m?t bên môi gi?i ??ng ra ??m nh?n vi?c mua bán gi?a nhà ??u t? và doanh nghi?p. Khi giao d?ch mua bán s? b? m?t nh?ng chi phí nào m?i b?n cùng Casino VN138 tìm hi?u qua bài vi?t bên d??i nhé.

Phí giao d?ch khi mua – bán c? phi?u 

Phí giao d?ch khi mua - bán c? phi?u 
Phí giao d?ch khi mua – bán c? phi?u

Phí giao d?ch ch?ng khoán s? ???c thu khi nhà ??u t? giao d?ch mua bán ch?ng khoán thành công. Tùy vào m?i công ty ch?ng khoán mà m?c phí này có th? khác nhau, ?ây là lo?i phí chi?m t? tr?ng cao nh?t mà nhà ??u t? c?n ph?i tr? khi giao d?ch ch?ng khoán. Cách tính phí giao d?ch ch?ng khoán nh? sau:

VD: B?n mua 1000 c? phi?u c?a công ty Th? Gi?i Di ??ng v?i m?c giá 83.000VN?/c? phi?u t??ng ???ng 83.000.000 VN?. Gi? s? công ty ch?ng khoán mà b?n ?ang ??ng ký có m?c phí giao d?ch là 0.2%. Nh? v?y t?ng ti?n giao d?ch c?a b?n là: 83.000.000 x 0.2% = 83.166.000 VN?. T??ng t? khi bán c? phi?u c?ng v?y.

B?n có th? tham kh?o thêm: Giao d?ch ký qu? là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi giao d?ch ký qu?

Phí l?u ký ch?ng khoán

Phí l?u ký ch?ng khoán
Phí l?u ký ch?ng khoán

L?u ký ch?ng khoán có ngh?a là L?u gi? và Ký g?i ch?ng khoán c?a nhà ??u t?. Hi?u nôm na là khi b?n mua c? phi?u c?a m?t công ty nào ?ó s? có t? ch?c ??ng ra ??m b?o L?u gi? Ký g?i s? c? phi?u ?ó và ch?ng nh?n b?n ?ang s? h?u m?t s? l??ng c? ph?n ? Doanh nghi?p nào ?ó. T?i Vi?t Nam t? ch?c ?ó chính là Nhà n??c và Trung tâm l?u ký ch?ng khoán Vi?t Nam.

VD: M?c phí l?u ký ch?ng khoán hi?n nay là 0.4%, b?n mua 10000 c? phi?u c?a công ty Th? Gi?i Di ??ng hi?n nay là 135.000VN?/cp. Th?i gian t? 30/03/2022 ??n 30/04/2022 thì ph?i tr? cho trung tâm l?u ký ch?ng khoán Vi?t Nam là: 10000 x 0.4% = 4000 VN?. Chi phí này r?t nh? b?n c?ng không c?n quan tâm.

Thu? thu nh?p khi bán c? phi?u

Thu? thu nh?p khi bán c? phi?u
Thu? thu nh?p khi bán c? phi?u

Ti?p theo ?ó là thu? bán ch?ng khoán bao g?m c? c? phi?u, trái phi?u và ch?ng ch? qu?. T?i Vi?t Nam khi bán ch?ng khoán b?n s? ph?i tr? 0.1% giá tr? c? phi?u mà b?n chuy?n nh??ng hay bán ra. T??ng t? nh? phí mua bán, cách tính thu? bán ch?ng khoán nh? sau:

VD: Gi?ng nh? giao d?ch ch?ng khoán ? ph?n ??u tiên, khi bán 1000 c? phi?u c?a MWG b?n s? c?ng thêm ti?n thu? 0.1% n?a. T?ng giao d?ch nh? sau: (83.000.000 x 0.2%) +  (83.000.000 x 0.1%) = 166.000 + 83.000 = 249.000 VN? => S? ti?n b?n nh?n ???c khi bán 1000cp MWG là: 83.000.000 – 249.000 = 82.751.000 VN?

Thông tin thêm ??n b?n: Các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán

Thu? thu nh?p khi nh?n c? t?c b?ng ti?n m?t

Thu? thu nh?p khi nh?n c? t?c b?ng ti?n m?t
Thu? thu nh?p khi nh?n c? t?c b?ng ti?n m?t

Lo?i phí ch?ng khoán cu?i cùng ?ó chính là thu? thu nh?p cá nhân khi nhà ??u t? nh?n c? t?c b?ng ti?n m?t khi công ty ho?t ??ng có lãi. Nhi?u công ty tr? c? t?c cho c? ?ông b?ng ti?n m?t thay vì c? phi?u nên b?n s? b? m?t thêm kho?n phí này. Theo quy ??nh hi?n nay, nhà ??u t? s? ph?i tr? 5% d?a trên c? t?c ti?n m?t nh?n ???c.

VD: C? phi?u NVL có giá 30.000 VN?, công ty quy?t ??nh tr? 50% ti?n m?t trên m?i c? phi?u mà các c? ?ông ?ang n?m gi? t??ng ???ng là 15.000/cp. Gi? s? b?n ?ang s? h?u 1000 c? phi?u c?a NVL thì s? ti?n b?n nh?n ???c là: 15.000 x 1000 = 15.000.000 VN?. Thu? thu nh?p cá nhân 5%: 15.000.000 x 0.5% = 750.000 VN?. V?y s? ti?n b?n nh?n ???c s? là: 15.000.000 – 750.000 = 14.250.000 VN?.

N?u b?n là m?t “tay ch?i” game tr?c tuy?n chuyên nghi?p, ??ng nên b? qua nhà cái Casino VN138 nhé, ?ó s? là m?t thi?u sót l?n ??y. Bên c?nh nh?ng trò ch?i ??nh cao, ch?t l??ng, các b?n còn ???c yên tâm th?a s?c gi?i trí v?i Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi, cam k?t không ?? l? thông tin ng??i dùng.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán. Hy v?ng ?ây là nh?ng ki?n th?c giúp b?n hi?u h?n v? kênh ??u t? ch?ng khoán.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!