Phí l?u ký ch?ng khoán là gì? Cách tính ??n gi?n nh?t

Phí l?u ký ch?ng khoán là gì? Cách tính ??n gi?n nh?t

Trong ??u t? ch?ng khoán có m?t lo?i chi phí g?i là phí l?u ký ch?ng khoán. V?y phí l?u ký ch?ng khoán là gì? Cách tính nh? th? nào?

Trên th?c t? khi giao d?ch c? phi?u ch?ng khoán nhà ??u t? còn ph?i m?t thêm vài lo?i chi phí khác. Phí l?u ký ch?ng khoán chi?m m?t kho?n nh? mà thôi, phí này ???c tính nh? th? nào m?i b?n cùng Nhà cái Casinovn138.com xem bài vi?t bên d??i nhé.

L?u ký ch?ng khoán là gì?

L?u ký ch?ng khoán là gì?
L?u ký ch?ng khoán là gì?

L?u ký ch?ng khoán là ho?t ??ng nh?n ký g?i, b?o qu?n, chuy?n giao và ghi nh?n s? h?u ch?ng khoán trên h? th?ng tài kho?n t?i Trung tâm l?u ký ch?ng khoán (VSD) nh?m ??m b?o các quy?n và l?i ích liên quan ??n ch?ng khoán c?a ng??i s? h?u.

Theo quy ??nh c?a Lu?t ch?ng khoán Vi?t Nam, ch?ng khoán c?a t?t c? các công ty ???c niêm y?t trên sàn ph?i ???c l?u ký t?p trung t?i VSD tr??c khi th?c hi?n giao d?ch.

Phí l?u ký ch?ng khoán là gì?

Phí l?u ký ch?ng khoán là gì?
Phí l?u ký ch?ng khoán là gì?

V?y phí l?u ký ch?ng khoán ???c hi?u nôm na là phí tr? cho trung tâm l?u ký ch?ng khoán gi? giùm trong m?t kho?ng th?i gian nh?t ??nh. ??m b?o quy?n s? h?u ch?ng khoán trên tài kho?n c?a khách hàng t?i các Công ty ch?ng khoán. 

Kho?n phí này ???c công ty ch?ng khoán tính vào ngày giao d?ch cu?i cùng c?a m?i tháng và thu phí trên toàn b? khách hàng. Sau ?ó, kho?n phí này s? ???c chuy?n v? trung tâm l?u ký ch?ng khoán.

Quy ??nh v? phí l?u ký ch?ng khoán

Quy ??nh v? phí l?u ký ch?ng khoán
Quy ??nh v? phí l?u ký ch?ng khoán

Quy ??nh v? phí l?u ký ch?ng khoán ???c d?a theo Thông t? s?: 27/2018/TT-BTC ban hành ngày 12/12/2018 nh? sau: 

  • C? phi?u, ch?ng ch? qu?, ch?ng quy?n có ??m b?o s? tính 0.3 ??ng/cp/tháng.
  • Trái phi?u doanh nghi?p, công c? n? phí 0.2 ??ng/tp/tháng. T?i ?a 2.000.000 ??ng/tháng/mã trái phi?u doanh nghi?p, công c? n? theo quy ??nh t?i Lu?t Qu?n lý n? công.

Cách tính phí l?u ký ch?ng khoán ??n gi?n

Ví d?: M?c phí l?u ký ch?ng khoán hi?n nay là 0.4%, b?n mua 100000 c? phi?u c?a công ty A hi?n nay là 135.000VN?/cp. Th?i gian t? 30/03/20 22 ??n 30/04/2022 thì ph?i tr? cho trung tâm l?u ký ch?ng khoán Vi?t Nam là: 100000 x 0.4% = 40000 VN?. Chi phí này r?t nh? b?n c?ng không c?n quan tâm.

B?n có th? tham kh?o: Ch?ng khoán ch?a l?u ký là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t

Phí l?u ký ch?ng khoán c?a m?t s? công ty hi?n nay

Phí l?u ký ch?ng khoán c?a công ty ch?ng khoán SSI

Phí l?u ký ch?ng khoán c?a công ty ch?ng khoán SSI
Phí l?u ký ch?ng khoán c?a công ty ch?ng khoán SSI

C? phi?u, ch?ng ch? qu?, ch?ng quy?n có b?o ??m: 0.27 ??ng/CP, CCQ, CW/tháng

C? phi?u c?a công ty ??i chúng ch?a niêm y?t, ??ng ký giao d?ch t?i SGDCK: Mi?n phí

Trái phi?u doanh nghi?p: 0.18 ??ng/trái phi?u/tháng; T?i ?a: 2,000,000 ??ng/tháng/mã trái phi?u.

Trái phi?u chính ph?: 0.14 ??ng/trái phi?u/tháng;  T?i ?a: 1,400,000 ??ng/tháng/mã trái phi?u.

Chia s? thông tin ??n các b?n: Mua trái phi?u chính ph? ? ?âu? Mua nh? th? nào?

Phí l?u ký ch?ng khoán c?a công ty ch?ng khoán VPS

0.27 ??ng/ c? phi?u, ch?ng ch? qu?, ch?ng quy?n/ tháng

0.14 ??ng/ trái phi?u/ tháng, t?i ?a 1.400.000 ??ng/ tháng/ trái phi?u

Phí l?u ký ch?ng khoán c?a công ty ch?ng khoán VNDIRECT

 0,3 VND/1 c? phi?u, ch?ng ch? qu?/tháng

 0,2 VND/1 trái phi?u/tháng

Casino VN138 h?ng ngày luôn có nh?ng ch??ng trình ?u ?ãi h?p d?n cho ng??i ch?i, ?ây là ?i?u mà r?t nhi?u khách hàng luôn yêu thích và l?a ch?n trang web VN 138 ?? gi?i trí và cá c??c thay vì hàng tr?m ??i th? ngoài kia. ?? nh?n ???c ?u ?ãi, m?i các b?n tham kh?o ?i?u kho?n d?ch v? c?a chúng tôi nhé!

Bài vi?t trên chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a gi?i ?áp cho b?n v? phí l?u ký ch?ng khoán là gì? Cách tính phí l?u ký ch?ng khoán ??n gi?n nh?t. Hy v?ng bài vi?t ?ã mang l?i cho b?n nh?ng thông tin b? ích.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!