Ph?t gián ti?p là gì? Các l?i b? ph?t gián ti?p theo quy ??nh FIFA

Ph?t gián ti?p là gì? Các l?i b? ph?t gián ti?p

Trong các tr?n c?u ??nh cao thì tình hu?ng ?á ph?t không còn quá xa l? v?i ng??i xem, tuy nhiên ?á ph?t ???c chia làm 2 lo?i là tr?c ti?p và gián ti?p. Bài vi?t hôm nay chia s? ??n b?n nh?ng thông tin: Ph?t gián ti?p là gì? Và các l?i d?n ??n ph?t gián ti?p?

Bài vi?t c?a Casino VN138 s? mang ??n các b?n ki?n th?c c? th? v? ph?t gián ti?p và các l?i d?n ??n tình hu?ng ph?t gián ti?p. N?i dung c? th? ???c ?? c?p d??i bài vi?t.

Ph?t gián ti?p là gì?

Ph?t gián ti?p là gì?
Ph?t gián ti?p là gì?

Ph?t gián ti?p gi?ng nh? t?t c? các hình th?c ?á ph?t khác, hình th?c này ???c áp d?ng khi phát sinh các tình hu?ng ph?m l?i. ?á ph?t gián ti?p là hình th?c ph?t theo Lu?t bóng ?á do liên ?oàn bóng ?á FIFA ban hành. Trong ?ó ?á ph?t gián ti?p ph?i ???c th?c hi?n b?ng cách ph?m l?i ??ng ch?m v?i m?t c?u th? khác tr??c khi bàn th?ng ???c công nh?n. ?i?u này dùng ?? phân bi?t nó v?i m?t qu? ?á ph?t tr?c ti?p. 

Trong thi ??u, các cú sút ph?t có th? mang ??n có th? mang ??n c? h?i chi?n th?ng cho ??i ch?i này ??ng th?i c?ng là th?t b?i c?a ??i còn l?i. Th? môn th??ng ph?i ch?u trách nhi?m v? m?t qu? ?á ph?t gián ti?p trong vòng c?m. FIFA ?ã ??a ra nhi?u quy ??nh c?m th? môn giành th?i gian, ch?ng h?n nh? b?t bóng sau ???ng chuy?n c?a ??ng ??i ho?c gi? bóng không quá sáu giây. Tuy nhiên, m?t s? ng??i ch?i v?n m?c ph?i l?i này.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Lu?t bóng ?á | L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

Khi th?c hi?n qu? ?á ph?t gián ti?p, các c?u th? t?o 1 hàng rào ?á ph?t bao g?m các c?u th? ??ng xung quanh bóng ?? ph?i h?p ??i v?i ??i ???c ?á ph?t và c?n phá ??i v?i ??i ch?u qu? ?á ph?t.

Ký hi?u ph?t gián ti?p t? tr?ng tài

Trong m?t qu? ?á ph?t gián ti?p thì tr?ng tài s? nâng cách tay lên trên ??u và gi? nguyên v? trí vài giây r?i gi?i thích r?ng ??i nào s? ???c ?á ph?t. ??n khi qu? ?á ph?t ???c th?c hi?n và bóng ch?m c?u th? khác ho?c ra ngoài biên. 

Nh?ng l?i d?n ??n vi?c s? d?ng ký hi?u tr?ng tài trong bóng ?á này chính là khi th? môn ?ón ???ng chuy?n ??i b?ng tay ho?c thi ??u thô b?o trên sân.

Nh?ng l?i ph?t gián ti?p trong bóng ?á

Ph?t gián ti?p là gì?
Ph?t gián ti?p là gì?

N?u các qu? ?á ph?t tr?c ti?p x?y ra khi c?u th? ch?m tay vào bóng ho?c ph?m l?i nghiêm tr?ng, thì qu? ph?t gián ti?p ???c h??ng cho các vi ph?m ít nghiêm tr?ng h?n. Qu? ?á ph?t ???c th?c hi?n t? n?i th?c hi?n hành vi ph?m l?i k? c? trong vòng c?m sau khu v?c 16 mét 50.

L?i ??i v?i c?u th?:

 • C?u th? ph?m l?i vi?t v?.
 • C?u th? ??i b?n ng?n th? môn th? bóng t? tay.
 • C?u th? ??i b?n t?n công b? th? môn truy c?n không bóng.
 • ?á ho?c c? tình sút bóng khi th? môn ?ang trong quá trình th? bóng.
 • C?n tr? ??i ph??ng lên bóng nh?ng ch?a có tình hu?ng va ch?m.
 • C? tr? ??i ??i ph??ng th?c hi?n qu? ném biên.
 • B?t ??ng quan ?i?m ho?c có ngôn ng? c? ch? xúc ph?m.
 • Ch?m bóng 2 l?n liên ti?p ? tình hu?ng phát bóng, ?á ph?t tr?c ti?p, ph?t ??n, ph?t góc và ném biên.
 • C?u th? ph?t ??n và th? môn cùng ph?m lu?t ? tình hu?ng ?á ph?t ??n thì s? chuy?n sang ?á ph?t tr?c ti?p.
L?i ??i v?i c?u th?
L?i ??i v?i c?u th?

L?i ??i v?i th? môn:

 • Th? môn gi? bóng trong tay quá 6 giây tr??c khi ??a bóng vào cu?c.
 • Ch?m vào bóng mà không b?t d?t khoát khi c?u th? ??i b?n có d? ??nh c??p bóng.
 • Ch?m b?ng cánh tay ho?c b?t bóng tr? l?i ngay sau khi bóng ?ã vào cu?c, tr??ng h?p ??a bóng ch?a ch?m b?t k? m?t c?u th? khác.
 • Ch?m bóng b?ng tay ho?c b?t b?ng tay khi ??ng ??i c? tình chuy?n v? b?ng bàn chân.
 • Ch?m bóng b?ng tay hay b?t bóng t? qu? ném biên v? c?a ??ng ??i.
L?i ??i v?i th? môn
L?i ??i v?i th? môn

Trên ?ây là nh?ng thông tin c? b?n v? ?á ph?t gián ti?p là gì? Và các l?i ph?t gián ti?p c? th? trong thi ??u bóng ?á. Hy v?ng, nh?ng thông tin b? ích thu?c chuyên m?c Th? thao c?a Casino VN138 v?a chia s? giúp các b?n bi?t thêm nhi?u hi?u bi?t v? b? môn th? thao vua này. 

Hãy ??ng ký tham gia ngay các cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 b?n nhé. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau cho b?n có th? l?a ch?n, v?i Chính sách b?o m?t an toàn nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!