Top 5 ph?n m?m SMS Marketing g?i tin nh?n hàng lo?t mi?n phí

Top 5 ph?n m?m SMS Marketing g?i tin nh?n hàng lo?t mi?n phí

Theo nghiên c?u thì m?i cá nhân ??u s? h?u cho mình t? 1 ??n 2 chi?c ?i?n tho?i di ??ng. ?i?u này là tín hi?u ?áng m?ng cho l?nh v?c marketing s?, nh?t là các chi?n d?ch SMS Marketing. Nh?ng mu?n th?c hi?n thành công các chi?n d?ch này, doanh nghi?p c?n ph?i bi?t và ??u t? các ph?n m?m SMS Marketing mi?n phí và t?i ?u nh?t.

Trong bài vi?t này, chúng tôi s? cung c?p cho các b?n top 5 ph?n m?m giúp cho các chi?n d?ch SMS Marketing c?a doanh nghi?p b?n ??t ???c nhi?u hi?u qu? cao trong t??ng lai. Cùng Casinovn138.com tìm hi?u ngay bây gi? nhé!

Ph?n m?m SMS Marketing là gì?

Ph?n m?m SMS Marketing là ph?n m?m giúp ng??i dùng g?i tin nh?n hàng lo?t theo các n?i dung c? ??nh ho?c n?i dung ??ng ??n các s? thuê bao ?i?n tho?i ?ã ???c trang b? s?n.

Ph?n m?m SMS Marketing là m?t trong nh?ng kênh Marketing truy?n th?ng ph? bi?n tr??c ?ây. Tuy nhiên, v?i s? ra ??i c?a nhi?u kênh liên l?c khác và b? h?n ch? b?i nh?ng quy ??nh ch?t ch? c?a các nhà m?ng vi?n thông, do ?ó ph?n m?m SMS Marketing ít ???c s? d?ng nh? tr??c.

Tuy nhiên, các ph?n m?m SMS Marketing v?n là kênh marketing ?em hi?u qu? cao. Trong m?t s? ngành, m?t s? m?c ?ích s? d?ng và v?i nh?ng cách th?c s? d?ng h?p lý, các ph?n m?m SMS Marketing v?n là m?t tr? th? ??c l?c trong l?nh v?c marketing.

Ph?n m?m SMS Marketing là gì?
Ph?n m?m SMS Marketing là gì?

Top 5 ph?n m?m SMS Marketing hi?u qu? nh?t

FreeSMS

FreeSMS là ph?n m?m trên n?n t?ng website giúp b?n có th? t?o và g?i các chi?n d?ch SMS Marketing b?ng chính chi?c ?i?n tho?i Android c?a mình.

H? th?ng bao g?m trình ?i?u khi?n trên n?n t?ng website và các ?ng d?ng ???c cài trên ?i?n tho?i Android. Khi có chi?n d?ch ???c t?o, h? th?ng s? g?i l?nh ?? các ?ng d?ng trên ?i?n tho?i g?i tin ?i b?ng chính sim trên ?i?n tho?i c?a b?n.

Các ch?c n?ng chính:

 • ??c tin nh?n ngay trên ph?n m?m
 • Tr?n n?i dung tin nh?n thông minh
 • API ?? k?t n?i v?i các h? th?ng khác
 • G?i hàng lo?t theo file Excel có s?n ho?c nh?p th? công
 • G?i tin nh?n xác nh?n ??n hàng t?c thì trên website
 • Cài ??t th?i gian ch?, th?i gian tr? ?? h?n ch? b? li?t spam
 • G?i tin nh?n phân chia s? theo nhà m?ng, nhà m?ng nào g?i sim nhà m?ng ?ó ?? ti?t ki?m chi phí

?u ?i?m v??t tr?i:

 • Tính n?ng hoàn ch?nh, thông minh
 • Khai thác ?i?n tho?i Android có s?n
 • Thông minh h?n ?? h?n ch? b? khóa sim
 • Có API ?? x? lý v?i các website, ph?n m?m khác
 • Có th? k?t n?i ?i?n tho?i ch? b?ng m?ng internet, không c?n chung wifi, không c?n dây
FreeSMS
FreeSMS

Top SMS

Top SMS là ph?n m?m ???c phát tri?n t? n?m 2014 c?a Công ty TOP.

Các ch?c n?ng chính:

 • Th?ng kê và báo cáo s? tin ?ã g?i, l?i và không g?i ???c.
 • Nh?p danh sách lên t? ??ng t? File Excel và Text (Notepad).
 • Có th? s? d?ng cùng lúc nhi?u USB 3G giúp t?c ?? g?i nhanh chóng.
 • Ph?n m?m t? ??ng ch?n m?ng ?? g?i tin nh?n ?? g?i giúp ti?t ki?m chi phí.
Top SMS
Top SMS

Ph?n m?m SMS Pro

SMS Pro là ph?n m?m g?i tin nh?n SMS Marketing hàng lo?t m?t cách ti?n l?i v?i quy trình hoàn toàn t? ??ng có th? g?i tin nh?n ?i v?i t?c ?? 1.200 tin ??n 1.500 tin trong vòng m?t gi?.

Các ch?c n?ng chính:

 • H? tr? cài ??t và s? d?ng.
 • Ti?t ki?m chi phí cho doanh nghi?p.
 • L?c theo danh sách c?a các nhà m?ng.
 • G?i tin nh?n nhanh chóng, chính xác ??n khách hàng.
 • H? tr? k?t n?i nhi?u USB cùng lúc nh?m m?c ?ích g?i ti?t ki?m th?i gian h?n.
Ph?n m?m SMS Pro
Ph?n m?m SMS Pro

Ph?n m?m g?i tin nh?n SMS Sniper

SMS Sniper là m?t trong nh?ng ph?n m?m g?i tin nh?n SMS t?t nh?t hi?n nay, ph?n m?m này dành ?? áp d?ng các chi?n d?ch marketing khuy?n mãi, ch?m sóc khách hàng,…

Các ch?c n?ng chính:

 • Qu?n lý và th?ng kê l?i tin nh?n.
 • S? d?ng cho nhi?u thuê bao cùng lúc.
 • Cá nhân hóa tin nh?n ?? t?ng t? l? ??c c?a ng??i dùng.
 • G?i nhi?u SMS v?i nhi?u n?i dung khác nhau t?i nhi?u s? thuê bao cùng m?t lúc.
 • T? ??ng cài ??t h?n th?i gian ?? g?i tin nh?n và t?c ?? c?a thi?t b? v?i ph?n m?m.
Ph?n m?m g?i tin nh?n SMS Sniper
Ph?n m?m g?i tin nh?n SMS Sniper

B?n có th? tham kh?o m?t s? ph?n m?m l?c verify email qua bài vi?t: Top 5 ph?n m?m l?c Verify Email t?t nh?t hi?n nay

Ph?n m?m tin nh?n th??ng hi?u SMS Brandname

M?t cách ch?m sóc khách hàng hi?u qu? v?i chi phí vô cùng ti?t ki?m v?i ph?n m?m g?i tin nh?n SMS Marketing giúp doanh nghi?p nâng cao ki?m soát và hoàn toàn t? ??ng.

Các ch?c n?ng chính:

 • Qu?n lý, theo dõi và báo cáo tr?c tuy?n.
 • Th?i gian g?i tin nh?n ngay l?p t?c và chi phí r?t r?.
 • Hi?n th? tên tên doanh nghi?p t?ng th??ng hi?u và m?c ?? tin c?y c?a khách hàng.
 • G?i ???c tin nh?n thông th??ng và tin nh?n ?a ph??ng ti?n g?i qua các ???ng link d?n âm thanh và hình ?nh.
SMS Brandname
SMS Brandname

N?u b?n ?ang là m?t Marketer chính hi?u thì không nên b? qua Top 5 ph?n m?m SMS Marketing g?i tin nh?n hàng lo?t mi?n phí, t? ??ng và ?em l?i hi?u qu? cao ?ã ???c t?ng h?p b?i chuyên m?c T?ng h?p ?âu nhé! Chúc các b?n thành công.

Nhà cái Casino VN138 hi?n ?ang c?p nh?t r?t nhi?u trò ch?i online ??ng ??u xu h??ng. Không nh?ng th?, Casino VN138 mang ??n cho khách hàng m?t sân ch?i minh b?ch – uy tín- công b?ng, b?n có th? tham kh?o chi ti?t ?i?u kho?n d?ch v? ?? rõ h?n nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!