Top 10 ph?n m?m SEO website chuyên nghi?p t?t nh?t hi?n nay

Top 10 ph?n m?m SEO website chuyên nghi?p t?t nh?t hi?n nay

B?n ?ang mu?n tìm hi?u sâu v? SEO ho?c ?ang trong quá trình tìm ki?m các công vi?c liên quan ??n SEO website. Nh?ng b?n l?i không t? tin l?m v?i kh? n?ng c?a b?n thân n?u nh? không có m?t ph?n m?m gì ?ó h? tr?. Có l? bài vi?t v? ph?n m?m SEO sau ?ây s? giúp b?n gi?i quy?t ???c v?n ?? này.

?? tìm hi?u thêm v? cá công c? h? tr? SEO chuyên nghi?p c? v? tr? phí và mi?n phí. M?i các b?n cùng khám phá ngay Top 10 ph?n m?m SEO website chuyên nghi?p cùng v?i Casinovn138.com nhé!

Ahrefs

Ahrefs là m?t trong nh?ng ph?n m?m h? tr? làm SEO website t?t nh?t trong ngành SEO t?i Vi?t Nam. Bên c?nh ?ó, Ahrefs n?i ti?ng lâu nay là công c? truy xu?t các thông tin v? backlink l?n nh?t trong l?nh v?c SEO.

Ngoài ra, Ahref còn h? tr? nghiên c?u t? khóa, phân tích ??i th? c?nh tranh, xây d?ng backlink. Ph?n m?m này có tính phí nh?ng b?n s? ???c dùng th? 7 ngày v?i giá 7 ?ô la. 

?u ?i?m c?a Ahrefs là kho tàng d? li?u backlinks và phân tích ??i th? ?? ??a ra h??ng gi?i quy?t, ph??ng án SEO h?p lý cho d? án c?a doanh nghi?p b?n.

Ahrefs
Ahrefs

SEMrush

SEMrush là m?t trong nh?ng công c? phân tích các ch? s? c?a website tr?c tuy?n khá n?i ti?ng trên c?ng ??ng SEO n??c ngoài hi?n nay. SEMrush ???c bi?t ??n nh? m?t công c? nghiên c?u t? khóa t?i ?u nh?t. Nó giúp chúng ta phân tích ??i th? thu?c top ??u trong ngành SEO.

?u ?i?m n?i b?t c?a semrush chính là vi?c báo cáo chi ti?t h?n v? ??a ch? IP ?ã ??t backlinks t?i website. Ngoài ra, SEMrush mang ??n nh?ng tính n?ng l?i h?i:

 • Phân tích n?i dung SEO
 • Ki?m trang l?i v? technical
 • Theo dõi th? h?ng website
 • Thông tin v? l??ng truy c?p t? nhiên
 • Phân tích l??ng truy c?p vào website
 • Xem t?ng quan v? keyword c?a ??i th?
 • Phân tích m?c ?? c?nh tranh c?a t? khóa
 • Xem th? h?ng t? khóa trên website ??i th?
 • Phân tích t? khóa ??i th? ?ã ch?y qu?ng cáo
SEMrush
SEMrush

Yoast SEO

?ây là m?t cái tên ?áng tin c?y, ???c cài ??t nhi?u nh?t (trên 30 tri?u ng??i dùng), các tính n?ng m?i ???c c?p nh?t th??ng xuyên và sáng t?o. Yoast SEO là m?t công c? h? tr? t?i ?u và quen thu?c nh?t v?i ng??i làm SEO lâu n?m.

Yoast SEO
Yoast SEO

Rank Math

M?t c?n bão l?n trong c?ng ??ng blog mang tên Rank Math, ???c ra ??i b?i m?t công ty n?i ti?ng khác v? các ch? ?? và plugin WordPress, ?ã phát tri?n m?t plugin SEO m?i.

?u ?i?m c?a Rank Math:

 • SEO hình ?nh t? ??ng
 • L?i 404 thu th?p d? li?u c?a Google
 • Giao di?n ng??i dùng ??n gi?n và d? dùng
 • ?ánh giá trang web c?a b?n v? 40 y?u t? SEO
 • Tích h?p trung tâm qu?n tr? trang web c?a Google
 • D? dàng làm theo trình h??ng d?n cài ??t mi?n phí
 • Công c? so sánh t? khóa và xu h??ng Google
 • Tr? giúp theo ng? c?nh
Rank Math
Rank Math

B?n có th? tìm hi?u v? Ph?n m?m l?c verify email t?i ?ây.

SEO Quake

SEO Quake là công c? dùng ?? ki?m tra traffic, backlink, s? l??ng chia s? m?ng xã h?i, m?t ?? t? khóa, ki?m tra l?i Onpage,… Nh? v?y, b?n có th? phát hi?n ra l?i ?ang có trên website c?a mình ?? có th? kh?c ph?c m?t cách nhanh chóng, chính xác và ?i?u ch?nh cho hi?u qu?.

Tính n?ng c?a ph?n m?m SEO Quake mang l?i:

 • So sánh URL
 • Phân tích Onpage
 • Phân tích m?t ?? t? khóa
 • Ki?m tra Internal Link và External Link
SEO Quake
SEO Quake

SimilarWeb

SimilarWeb là ph?n m?m h? tr? SEO web an toàn t?t nh?t, giúp nghiên c?u l?u l??ng truy c?p c?a ??i th? c?nh tranh v?i nhi?u d?ng s? li?u h?p d?n và ???c c?p nh?t m?t cách nhanh chóng.

SimilarWeb
SimilarWeb

Screaming Frog

Screaming Frog là ph?n m?m thu th?p d? li?u d?a trên máy tính. Screaming Frog có m?t phiên b?n mi?n phí cho phép t?i ?a 500 URL cho m?i l?n thu th?p thông tin. M?c dù nó b? h?n ch? m?t s? ch?c n?ng nh? phiên b?n tr? phí.

Screaming Frog
Screaming Frog

Google Analytics 

Google Analytics là công c? dùng ?? phân tích website c?a b?n do Google cung c?p v?i ?? chính xác r?t cao.?ây ???c coi là ph?n m?m ???c s? d?ng r?ng rãi nh?t trên th? gi?i trong l?nh v?c SEO. B?i nó mang l?i nhi?u l?i ích ?áng kinh ng?c và có tính n?ng liên k?t v?i các công c? khác c?a Google nh?: Optimize, Data Studio và Search Console.

Tính n?ng mà Google Analytics mang l?i:

 • Theo dõi, qu?n lý hành vi ng??i dùng trên trang web
 • Phân tích ng??i dùng truy c?p vào website t? link nào
 • Ki?m soát s? l??ng ng??i dùng trên website theo th?i gian th?c
 • Phân tích các d? li?u nhân kh?u h?c nh? nhóm tu?i, gi?i tính , khu v?c… 
 • Liên k?t công c? Google Analytics v?i các công c? quan tr?ng khác nh? Google Tag Manager, Google Webmaster Tools, Adwords,…..
 • Theo dõi l?u l??ng truy c?p vào trang web,  t? l? thoát trang, qu?n lý thông tin, d? li?u nh? s? ng??i dùng, th?i gian xem trang trung bình, t?ng s? l?n xem trang,…
Google Analytics 
Google Analytics 

B?n có th? tham kh?m m?t s? ph?n m?m qu?n lý Page qua bài vi?t: B?t mí 7 ph?n m?m qu?n lý Fanpage mi?n phí cho dân kinh doanh

Google Search Console

Google Search Console là công c? SEO website an toàn và h?u ích nh?t trong toàn b? danh sách các ph?n m?m SEO này. ?ây là công c? ?áng tin c?y nh?t ?? bi?t thông tin v? cách Google thu th?p d? li?u và x?p h?ng trang web c?a b?n. ??ng th?i, Search Console chính là m?t trong nh?ng n?i duy nh?t ?? b?n có th? nh?n ???c d? li?u t? khóa ?áng tin c?y.

Google Search Console
Google Search Console

Google Keyword Planner

Keyword Planner là m?t công c? c?a Google ???c xây d?ng dành cho nh?ng ng??i s? d?ng qu?ng cáo Google. Nó v?n cung c?p r?t nhi?u thông tin h?u ích cho vi?c l?p k? ho?ch t? khóa SEO.

Keyword Planner s? d?ng d? li?u riêng c?a Google và có các ch?c n?ng h?u ích nh? l?c qu?c gia. ??ng th?i, ?ây là công c? phân tích t? khóa ph? bi?n nh?t và ???c ?a chu?ng nh?t c?a các b?n làm trong l?nh v?c SEO.

B?n có th? tìm hi?u v? mailchimp là gì qua bài vi?t: Mailchimp là gì? H??ng d?n s? d?ng Mailchimp ??n gi?n hi?u qu?

Các tính n?ng mà Google Keyword Planner mang l?i cho ng??i dùng:

 • Ki?m tra t? khóa ? nh?ng khu v?c xung quanh
 • Xem ý t??ng t? khóa t? ??i th? c?nh tranh
 • H? tr? tìm s? l??ng tìm t? khóa 
 • Tìm ???c t? khóa sinh l?i b?ng cách xem giá th?u ?? xu?t
 • Tìm ki?m, n?m b?t ???c nh?ng câu h?i mà ng??i dùng ?ang quan tâm
Google Keyword Planner
Google Keyword Planner

V? Casino VN138, hi?n nhà cái ?ang có nhi?u ch??ng trình h?p d?n dành cho các tân th? m?i tham gia, b?n hãy ??ng ký tài kho?n ngay hôm nay ?? có c? h?i nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n ??n t? chúng tôi nhé. N?u b?n mu?n tham kh?o thêm thông tin c?a Casino VN138, m?i b?n ??c m?c Gi?i thi?u c?a chúng tôi.

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã giúp b?n t? tin h?n trong vi?c khám phá và th? tr?i nghi?m l?nh v?c SEO chuyên nghi?p thông qua các ph?n m?m SEO h?p d?n này. Chúc các b?n thành công khi s? d?ng các công c? này nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!