TOP 7 ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình mi?n phí t?t nh?t hi?n nay

TOP 7 ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình mi?n phí t?t nh?t hi?n nay

Qu?n lý chi tiêu là m?t công vi?c vô cùng khó kh?n và ph?c t?p. ??c bi?t là ??i v?i m?t s? c?p v? ch?ng m?i c??i. Bài vi?t hôm nay mang ??n cho b?n Top 7 ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình mi?n phí.

Bài vi?t c?a Casino VN138 g?i ??n các b?n danh sách các ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình mi?n phí t?t nh?t hi?n nay. Thông tin chi ti?t các ?ng d?ng ???c nêu rõ d??i bài vi?t.

Ph?n m?m qu?n lý chi tiêu là gì?

Ph?n m?m qu?n lý chi tiêu là gì?

Ph?n m?m qu?n lý chi tiêu là m?t ?ng d?ng ph?n m?m h?ch toán các kho?n thu chi trong gia ?ình. Ngoài các tính n?ng ghi chép, ph?n m?m còn th?ng kê, tính toán t? l? các kho?n thu nh?p và chi tiêu c?a gia ?ình m?t cách c? th?.

Ph?n m?m qu?n lý tài chính, chi tiêu là m?t tr? th? ??c l?c cho các mái ?m gia ?ình ??c bi?t là các c?p v? ch?ng tr?. Thay vì t? nh? ho?c ghi vào s? chi tiêu gia ?ình có th? b?n s? quên m?t ho?c thi?u sót. V?i ph?n m?m qu?n lý chi tiêu b?n có th? nh?p thông tin vào m?i lúc, m?i n?i.

D??i ?ây là danh sách top 7 ph?n m?m qu?n lý chi tiêu d? s? d?ng, t?t nh?t hi?n nay.

Money Lover

Money Lover

Khi nh?c ??n ph?n m?m qu?n lý chi tiêu mi?n phí, cái tên ??u tiên không th? b? qua là ?ng d?ng Money Lover, ph?n m?m ???c google play bình ch?n là ph?n m?m qu?n lý chi tiêu mi?n phí t?t nh?t. Th?i ?i?m hi?n t?i, Money Lover ?ã ???c h? tr? trên t?t c? các n?n t?ng iOS và Android.

Money Lover h? tr? tính n?ng ghi chép các kho?n thu, chi phí h?ng ngày phân lo?i qua các kho?n m?c. ?ng d?ng th??ng xuyên g?i thông báo nh?c nh? các kho?n chi tiêu cao h?n m?c bình th??ng. 

Spendee

Spendee

Spendee s? h?u ??y ?? tính n?ng c?a các ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình. Tuy nhiên, ?ng d?ng này có ??c tính phân tích các kho?n chi tiêu theo các d?ng ti?n m?t, ti?n tài kho?n hay ví ?i?n t?. ?ng d?ng có th? th?ng kê, trích xu?t s? d? t? các tài kho?n và ví ?i?n t?, t? ?ó giúp b?n có cái nhìn t?ng quan h?n v? thu nh?p và chi tiêu c?a mình.

V?i kh? n?ng liên k?t v?i ví ?i?n t?. ?i?u ?ó có ngh?a là b?n có th? thu th?p chi tiêu c?a c? v? ch?ng, ??i khái là ki?m soát chi tiêu c?a ??i ph??ng. Ph?n m?m còn nh?c nh? ng??i dùng thanh toán các kho?n gi?i h?n. 

MISA Money Keeper (MISA)

MISA Money Keeper (MISA)

MISA Money Keeper là m?t s?n ph?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình do công ty ph?n m?m Misa phát hành. V?i kh? n?ng ghi chép chi ti?t các kho?n thu th?p. S?n ph?m chia làm 3 ch?c n?ng chính là: ghi chép, tài kho?n và báo cáo.

MISA cho phép ghi chép các kho?n thu vô cùng chi ti?t, bao g?m nhi?u m?c thu chi khác nhau, ngoài ra b?n có th? custom l?i danh m?c thu chi khi?n quá trình ki?m soát tr? nên d? dàng.

Chia s? ??n b?n: Top 5 ph?n m?m l?c Verify Email t?t nh?t hi?n nay

Home Budget with Sync

Home Budget with Sync

?ng d?ng Home Budget with Sync là m?t tr? th? ??c l?c cho các bà n?i tr? trong qu?n lý chi tiêu gia ?ình. B?n có th? d? dàng qu?n lý các kho?n thu, chi ???c trình bày các thông tin m?ch l?c d??i d?ng b?ng và bi?u ??.

Home Budget with Sync cho phép ng??i dùng s? d?ng các tính n?ng ghi chép các kho?n thu chi trong ngày. ?ng d?ng s? ??a ra th?ng kê chi tiêu cho b?n hàng tháng. B?n hoàn toàn có th? mua bán hàng hóa v?i ng??i khác qua ?ng d?ng.

B?n có th? quan tâmH??ng d?n cách tính Subnet Mask nhanh, chính xác t? IP

Mint

Mint

Mint là m?t ph?n m?m qu?n tr? thu th?p c?a cá nhân ho?c mái ?m gia ?ình. V?i phong cách  thi?t k? nh? g?n, th??ng thích v?i h? ?i?u hành máy tính và ?i?n tho?i thông minh. ?u ?i?m c?a Mint có th? nói ??n ?ó là n?ng truy c?p s? d? trong th?, h?u h?t v?i các ph?n m?m qu?n lý chi tiêu khác, Mint ???c cho phép ghi chép h?t nh?ng thu chi hàng ngày.

K?t qu? th?ng kê ???c bi?u th? m?t cách tr?c quan d??i d?ng bi?u ?? và danh sách d? hi?u. ?ng d?ng còn ??a ra nh?ng nhìn nh?n và g?i ý cho ng??i dùng v? cách qu?n lý tài chính.

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Dreamweaver là gì? ?ánh giá v? ?u và nh??c ?i?m

Money Mate

Money Mate

Money Mate là m?t trong nh?ng ??ng hành tin c?y c?a các gia ?ình hi?n nay. ?ng d?ng cho phép ng??i dùng qu?n lý chi tiêu là l?p k? ho?ch chi tiêu c? th? trong t??ng lai v?i nh?ng h?n m?c nh?t ??nh. N?u kh? n?ng v??t quá h?n m?c, Money Mate s? g?i c?nh báo ??n ng??i dùng.

M?t ?u ?i?m khác c?a Money Mate là cho phép ng??i dùng s? d?ng offline. Ng??i dùng không c?n k?t n?i internet ?? nh?p thông tin. Các kho?n chi tiêu và thu nh?p c?ng ???c Money Mate trình bày tr?c quan, khoa h?c.

Bài vi?t thu?c chuyên m?c T?ng h?p  c?a Casino VN138 g?i ??n các danh sách các ph?n m?m qu?n lý chi tiêu gia ?ình mi?n phí t?t nh?t. Hy v?ng nh?ng ?ng d?ng chúng tôi v?a chia s? mang l?i h?u ích cho b?n trong vi?c qu?n lý thu nh?p và chi tiêu nhé. ??ng quên ??ng ký thành viên nhà cái Casino VN138 ?? nh?n v? nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. N?u b?n ch?a bi?t v? Casino VN138 có th? tham kh?o t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!