Top 7 ph?n m?m OKR ?em l?i hi?u qu? cao cho doanh nghi?p

Top 7 ph?n m?m OKR ?em l?i hi?u qu? cao cho doanh nghi?p

Ph?n m?m OKR là gi?i pháp qu?n lý hi?u qu? ???c nhi?u công ty n?i ti?ng trên th? gi?i s? d?ng. Vi?c tìm hi?u và n?m rõ các tiêu chí ?? l?a ch?n nhà cung c?p ?ng d?ng phù h?p là ch? ?? ???c nhi?u b?n ??c r?t quan tâm.

Bài vi?t sau ?ây c?a Casino VN138 s? gi?i thi?u ??n các b?n nh?ng công c? ti?n ích c?a ph?n m?m OKR, ??ng th?i là danh sách top 7 ph?n m?m OKR ???c nhi?u doanh nghi?p s? d?ng. Cùng xem ngay nhé.

Ph?n m?m OKR là gì?

Ph?n m?m OKR là gì?

H? th?ng ph?n m?m qu?n lý OKR cho phép các cá nhân xác ??nh t?i ?a 5 m?c tiêu và 4 k?t qu? liên quan. D?a vào ?ây, m?i ng??i có th? theo dõi và t?p trung th?c hi?n ?? ??t ???c k?t qu? ?? ra, h?n ch? dàn tr?i công vi?c. KR trong t? OKR có ngh?a t??ng t? KPI vì chúng ???c s? d?ng ?? ?o l??ng n?ng su?t.

Ph?n m?m OKR là công c? giúp qu?n lý m?c tiêu t?p trung trong m?t n?n t?ng, thúc ??y hi?u su?t ng??i dùng v?i các tiêu chí nh? giao di?n, tính n?ng và ch?c n?ng .??ng th?i v?i kh? n?ng tùy ch?nh và tích h?p các công c? h? tr? ?em ??n cho ng??i dùng nh?ng s? ti?n l?i trong quá trình theo dõi công vi?c.

Top 7 ph?n m?m OKR hi?u qu? và chuyên nghi?p nh?t

Profit.co

Profit.co

Profit.co là m?t công c? h? tr? th?c hi?n các chi?n l??c b?ng vi?c ti?p c?n OKR ?? theo dõi các chi?n l??c, nhi?m v? cùng v?i s? phát tri?n c?a nhân viên. T? ?ó, ng??i dùng có th? ??a ra các m?c tiêu t? 1 ??n 5 n?m v?i các m?c tiêu ?u tiên ???c th?c hi?n. 

Profit.co bao g?m gói mi?n phí cho t?i ?a 5 ng??i dùng và chi phí $7 cho m?i ng??i dùng m?i tháng.

Inspire

Ph?n m?m Inspire
Ph?n m?m Inspire

Inspire là m?t n?n t?ng OKR và qu?n lý hi?u su?t tích h?p t?o ?i?u ki?n cho vi?c ghi nh?n và ph?n h?i toàn di?n, h?c h?i và phát tri?n lãnh ??o, t?p trung vào các nhà lãnh ??o và qu?n lý nhân viên.

Các tính n?ng bao g?m phát tri?n OKR, ?ánh giá và theo dõi d? li?u, thi?t l?p m?c tiêu SMART, th?o lu?n th?c thi theo h??ng m?c tiêu, l?ch và l?i nh?c c?ng nh? ?i?u ch?nh m?c tiêu ???c nh?m m?c tiêu theo chi?u d?c và chi?u ngang.

Chi phí dao ??ng t? 5 – 11$ trên tháng d?a theo s? l??ng nhân viên và th?i h?n h?p ??ng.

1Office

1Office

1Office là là m?t trong nh?ng ph?n m?m OKR giúp ??t ???c các m?c tiêu KPI / OKR m?t cách toàn di?n và hi?u qu?, phù h?p v?i h? sinh thái qu?n tr? doanh nghi?p 4.0 hi?n nay.

Là m?t ph?n c?a h? th?ng qu?n lý t?ng th?, ph?n m?m giúp các công ty s? hóa toàn b? công vi?c b?ng cách qu?n lý t?p trung trên m?t h? th?ng.

Koan

Ph?n m?m Koan c?c k? phù h?p v?i các nhóm nh? nh? startup các doanh nghi?p SMEs. V?i h? th?ng cho phép qu?n tr? m?c tiêu và c?ng tác t? xa v?i nhi?u c?p ?? doanh nghi?p, nhóm ??n cá nhân m?t cách thu?n ti?n nh?t. ??ng th?i d?a vào d? li?u ?? t?o ra m?c tiêu và d? ?oán k?t qu? giúp ng??i ?i?u hành ??a ra quy?t ??nh nhanh và chính xác nh?t.

Ph?n m?m OKR bao g?m 2 ch? ?? hi?n th? là d?ng cây và bi?u ?? giúp ng??i dùng thu?n ti?n theo dõi và qu?n lý m?c tiêu. V?i chi phí th?p nh?t ch? t? 1$ ng??i/ tháng và t?i ?a là 10 ng??i.

Betterworks

Betterworks ???c bi?t ??n v?i ph?n m?m OKR cho phép các cu?c trò chuy?n theo th?i gian th?c ?? ?i?u ch?nh và t?p trung vào các ?u tiên chi?n l??c. V?i nhi?u tính n?ng thông minh, ph?n m?m này cho phép phân tích thông tin th? tr??ng và t?ng c??ng s? tham gia c?a nhân viên, các ph??ng pháp qu?n lý m?i ?? áp d?ng thay ??i.

Công c? x? lý t?t tính minh b?ch và c?n ch?nh b?ng cách cho phép các thành viên trong nhóm theo dõi m?c tiêu, m?t ch?c n?ng chéo ??n gi?n c?a riêng h?.

V?i chi phí ch? t? $ 8 / ng??i dùng / tháng. Ng??i dùng có th? th? tr??c m?t b?n demo tr??c khi ??ng ký chính th?c s? d?ng ph?n m?m.

B?n có th? tìm hi?u các ph?n m?m qu?n lý t?p email khách hàng qua bài vi?t: Top 5 ph?n m?m l?c Verify Email t?t nh?t hi?n nay

Zokri

Zokri là m?t ph?n m?m hi?u qu? giúp b?n qu?n lý ?? bi?t ???c chi?n l??c c?a mình ?ã ?úng hay ch?a. Ph?n m?m c?ng nh?c ng??i dùng ki?m tra báo cáo hàng ngày c?a h? ?? báo cáo vào bu?i t?i khi công vi?c hoàn thành.

Ngoài ra, ph?n m?m còn cung c?p các công c? t? ??ng hóa, thông báo t? ??ng m?i khi ai ?ó ??t ???c m?c tiêu m?t k?t qu? quan tr?ng.

Workboard

WorkBoard là m?t n?n t?ng OKR giúp ??a ra l?a ch?n và ?i?u ch?nh m?c tiêu nhanh chóng ???c doanh nghi?p hàng ??u tin dùng nh? nh?: Microsoft, Walmart, Cisco, Verizon, T-Mobile, IBM và Zendesk. 

Các tính n?ng chính c?a Workboard:

  • Theo dõi k?t qu? khách quan và quan tr?ng
  • Báo cáo ?ánh giá kinh doanh hàng tháng
  • Cung c?p m?u tài nguyên và b? phân tích ??y ??
  • ??a ra các m?c tiêu cá nhân và công ty v?i nhi?u sáng ki?n khác nhau

M?c phí doanh nghi?p ph?i chi tr? hàng tháng ch? t? $ 20 / ng??i dùng / tháng và ?i kèm v?i 14 ngày dùng th? mi?n phí.

Trên ?ây là bài vi?t thu?c chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 mang ??n b?n danh sách Top 7 ph?n m?m OKR mang l?i hi?u qu? cao cho doanh nghi?p ???c tin dùng ? Vi?t Nam và n??c ngoài. Tùy vào nhu c?u th?c t?, m?c tiêu mà doanh nghi?p có th? l?a ch?n m?t ph?n m?m qu?n lý OKR phù h?p nh?t ?? phát tri?n cho doanh nghi?p c?a mình. Chúc b?n thành công.

V? Casino VN138, hi?n nhà cái ?ang m? ra vô vàn ch??ng trình ?u ?ãi và khuy?n mãi h?p d?n dành cho ng??i ch?i m?i t?i ?ây. N?u b?n ?ang có nhu c?u tìm ki?m m?t ??a ?i?m cá c??c gi?i trí, hãy tham kh?o m?c Gi?i thi?u Casino VN138 và tham gia ngay hôm nay nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!