Paypal là gì? Cách t?o tài kho?n Paypal và s? d?ng

Paypal là gì?

B?n ?ang có nhu c?u chuy?n và nh?n ti?n t? n??c ngoài nh?ng không bi?t b?t k? tài kho?n nào có th? gi?i quy?t v?n ?? này? T??ng vi?c gì khó ch? vi?c này, Paypal lo h?t!

Hôm nay, Casinovn138.com s? gi?i thi?u ??n các b?n m?t lo?i hình d?ch v? thanh toán m?i, Paypal. Hãy cùng tìm hi?u xem Paypal là gì và làm cách nào ?? có th? t?o tài kho?n Paypal m?t cách nhanh chóng nhé.

Tìm hi?u Paypal là gì?

Paypal ???c ra m?t t?i Hoa K? vào n?m 1998. Tr?i qua 24 n?m có m?t trên th? tr??ng, Paypal ?ã ???c m?nh danh là c?ng thanh toán tr?c tuy?n l?n nh?t th? gi?i giúp con ng??i có th? mua s?m và chuy?n ti?n cho nhau m?t cách d? dàng và nhanh chóng, ti?n l?i.

Tìm hi?u Paypal là gì?
Tìm hi?u Paypal là gì?

Cách t?o tài kho?n Paypal

L?i ích khi s? d?ng Paypal

 • Thông tin ???c b?o m?t an toàn
 • Không b? l? các thông tin v? tài kho?n ngân hàng cá nhân b?i vì không c?n ph?i nh?p l?i s? th? trong m?i l?n thanh toán vì ?ã khai báo trong quá trình ??ng ký tài kho?n Paypal r?i.
 • M?ng l??i h? th?ng r?ng l?n, ph? sóng toàn th? gi?i
 • Giao d?ch nhanh chóng và d? dàng
 • Có tính n?ng ???c hoàn ti?n sau khi chuy?n ti?n ??n tài kho?n khác có d?u hi?u b? l?a ??o.
 • D?ch v? ch?m sóc khách hàng tuy?t v?i, t?n tâm.
L?i ích khi s? d?ng Paypal
L?i ích khi s? d?ng Paypal

?i?u ki?n ?? ??ng ký Paypal

 • ??m b?o ?? 18 tu?i tr? lên
 • Có m?t trong s? các tài kho?n ngân hàng nh? Visa, American Express, Mastercard,…
 • Có ??a ch? email chính ch? và còn ho?t ??ng
 • Có CCCD ho?c CMND
 • Có nhu mua s?m ho?c chuy?n ti?n ? n??c ngoài

Cách t?o tài kho?n Paypal

 • B??c 1: Truy c?p ngay vào website Paypal và nh?n ??ng ký ngay
 • B??c 2: Ch?n 1 trong 2 tài kho?n là Tài kho?n cá nhân ho?c Tài kho?n doanh nghi?p ( cung c?p các lo?i gi?y t? c?n thi?t khi ???c yêu c?u). Sau ?ó ch?n Ti?p theo.
 • B??c 3: Ch?n Qu?c gia ho?c khu v?c. Nh?p s? ?i?n tho?i ?? xác minh và ch?n Ti?p theo
 • B??c 4: Nh?p mã xác minh ???c g?i ??n tin nh?n t? s? ?i?n tho?i b?n v?a ?i?n ? b??c 2 ?? xác minh
 • B??c 5: ?i?n các thông tin cá nhân mà Paypal yêu c?u. Ví d? H? tên, email, s? tài kho?n ngân hàng,…Sau ?ó ch?n Ti?p theo.
Cách t?o tài kho?n Paypal
Cách t?o tài kho?n Paypal

H??ng d?n cách xác th?c tài kho?n Paypal

Sau khi ?ã th?c hi?n thành công các b??c t?o tài kho?n ? trên, b?n vui lòng di chuy?n ??n email và nh?n vào Xác nh?n ??a ch? email c?a tôi. B?n s? ???c chuy?n ??n giao di?n c?a Paypal và ???c yêu c?u nh?p email và m?t kh?u và nh?n Xác th?c email c?a tôi. V?y là hoàn t?t.

N?u các b?n g?p khó kh?n trong vi?c xác th?c tài kho?n Paypal, hãy liên h? Casino VN138 ?? ???c h? tr? chi ti?t nhé!

Cách liên k?t tài kho?n ngân hàng

N?u b?n ?ã xác th?c tài kho?n Paypal xong xuôi, b?n s? th?c hi?n các b??c liên k?t v?i ngân hàng sau ?ây ?? có th? th?c hi?n các giao d?ch m?t cách d? dàng và nhanh chóng.

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Làm Sao ?? Có Tíck Xanh Facebook? 2 Cách Làm ??n Gi?n

Cách liên k?t tài kho?n ngân hàng
Cách liên k?t tài kho?n ngân hàng
 • B??c 1: Ch?n Liên k?t tài kho?n ngân hàng
 • B??c 2: ?i?n các thông tin ???c yêu c?u nh? H? tên, S? tài kho?n, Tên ngân hàng,… (Mã SWIFT codetên ngân hàng các b?n có th? tra trên Google ?? có th? khai báo m?t cách chính xác nhé. Tên ngân hàng ghi hoàn toàn b?ng ti?ng Anh).
 • B??c 3: Sau khi ?i?n ??y ?? thông tin ? b??c 2, b?n nh?n vào Liên k?t ngân hàng và ch? Paypal xác nh?n.

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã cung c?p cho các b?n nh?ng thông tin c? b?n v? c?ng thanh toán tr?c tuy?n l?n nh?t th? gi?i – Paypal – và h??ng d?n các b??c t?o tài kho?n Paypal m?t cách nhanh chóng và d? dàng. Chúc các b?n thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!