H??ng d?n cài ??t Panda Helper trên ?i?n tho?i iPhone và Android

H??ng d?n cài ??t Panda Helper trên ?i?n tho?i iPhone và Android

Panda Helper là m?t trong nh?ng ?ng d?ng ph? bi?n ???c phát tri?n b?i bên th? ba dành cho ?i?n tho?i Android và iOS. Trong bài vi?t hôm nay, chúng tôi s? h??ng d?n b?n cài ??t Panda Helper trên ?i?n tho?i iPhone và Android m?t cách ??n gi?n.

Panda Helper là n?i ch?a ??ng kho trò ch?i không chính th?c kh?ng l? và ??u ???c chia s? mi?n phí, b?n có th? cài ??t nhanh chóng mà không c?n ph?i b? khóa trên thi?t b? c?a mình. Cùng nhà cái Casino VN138 xem cách cài ??t nh? th? nào qua bài vi?t bên d??i nhé.

?u ?i?m c?a Panda Helper

?u ?i?m c?a Panda Helper
?u ?i?m c?a Panda Helper

Panda Helper là m?t trong nh?ng ?ng d?ng ???c nhi?u ng??i yêu thích, t?i ?ây b?n có th? ???c s? d?ng mi?n phí t?t c? các trò ch?i và còn nhi?u ?u ?i?m khác nh?:

 • Ti?n l?i, ng??i dùng iPhone không c?n ph?i Jailbreak và c? ng??i dùng Android c?ng không c?n.
 • Panda Helper có giao di?n thân thi?n, d? s? d?ng
 • Kh? n?ng h? tr? các n?n t?ng khác nhau t? Android, iOS cho ??n PC và MAC
 • B?o m?t t?t và th??ng xuyên nâng c?p c?i thi?n các tính n?ng
 • Kho ?ng d?ng kh?ng l? trong Panda Helper cho b?n tha h? cài ??t.

B?n có th? tham kh?o thêm: Top 10 Game online ch?i cùng b?n bè thú v? và hay nh?t

H??ng d?n cài ??t Panda Helper cho thi?t b?

Cài ??t Panda Helper cho Android

Cài ??t Panda Helper cho Android
Cài ??t Panda Helper cho Android

?? cài ??t ?ng d?ng Panda Helper cho ?i?n tho?i Android b?n th?c hi?n theo các b??c h??ng d?n sau:

 • B??c 1: M? Cài ??t ? nh?n vào Privacy ho?c Security tùy t?ng thi?t b?
 • B??c 2: Sau ?ó, ch?n Unknown Sources và b?t tùy ch?n này b?ng thanh tr??t bên c?nh.
 • B??c 3: ?óng Cài ??t trên ?i?n tho?i.
 • B??c 4: B?n m? trình duy?t tìm ki?m và nh?n vào ???ng link sau: https://panda-helper.org/vn/ung-dung-apk/. Ti?p t?c nh?n vào t?p APK ?? t?i Panda Helper xu?ng.
 • B??c 5: Sau khi t?i xong, b?n m? th? m?c v?a Downloads c?a b?n và nh?n vào t?p hai l?n – ??i quá trình cài ??t hoàn t?t và b?n có th? s? d?ng Panda Helper

Chia s? thêm cho b?n: Soul Land: ??u La ??i L?c H5 m?i nh?t

Cài ??t Panda Helper cho iOS

Cài ??t Panda Helper cho iOS
Cài ??t Panda Helper cho iOS

??i v?i các thi?t b? s? d?ng h? ?i?u hành iOS, ?? t?i ?ng d?ng Panda Helper b?n th?c hi?n theo các b??c nh? sau:

 • B??c 1: Trên ?i?n tho?i iPhone b?n ch?n vào trình duy?t Safari. Sau ?ó, vào ???ng link chính th?c: https://panda-helper.org/vn/tai-ve/
 • B??c 2: Sau khi vào, nh?n h? s? c?u hình và b?t ??u t?i ?ng d?ng v?
 • B??c 3: Ti?p t?c nh?n Allow khi thông báo xác nh?n và s? có m?t trang m?i m? ra
 • B??c 4: B?n nh?n vào Install và nh?p mã xác nh?n n?u có yêu c?u
 • B??c 5: Thoát kh?i trình duy?t ?ng d?ng này s? xu?t hi?n trên màn hình chính c?a b?n. 

Cài ??t Panda Helper cho PC và MAC

Cài ??t Panda Helper cho PC và MAC
Cài ??t Panda Helper cho PC và MAC

?? s? d?ng Panda Helper trên máy tính b?n c?n cài các ch??ng trình gi? l?p Android vì ?ng d?ng này không ???c h? tr? cho máy tính ?? bàn chính th?c. Và Nox và BlueStacks là hai ch??ng trình gi? l?p mà chúng tôi khuyên b?n nên ch?n. Cách cài ??t Panda Helper trên PC nh? sau:

 • B??c 1: ??u tiên c?n t?i m?t trong hai ch??ng trình gi? l?p ???c nh?c ??n ? trên
 • B??c 2: Sau khi t?i v?, ti?n hành kh?i ch?y ch??ng trình gi? l?p trên máy tính PC c?a b?n.
 • B??c 3: Trong th?i gian ??i ch??ng trình gi? l?p kh?i ch?y, b?n hãy t?i xu?ng APK c?a Panda Helper và gi?i nén n?i dung.
 • B??c 4: Sau khi xong, b?n hãy kéo t?p “.apk”vào trình gi? l?p ho?c nh?p chu?t ph?i vào t?p và ch?n Open With.
 • B??c 5: Sau khi kéo t?p vào b?n nh?n tìm ki?m Panda Helper, nh?p vào Install – Panda Helper s? có m?t trên màn hình chính c?a trình gi? l?p. Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành cài ??t Panda Helper trên PC r?i ??y.

Cách kh?c ph?c các l?i trên Panda Helper

Panda Helper m?c dù có nhi?u ?u ?i?m cho ng??i dùng nh?ng khi cài ??t ?ng d?ng này v?n có nhi?u l?i x?y ra. Chúng tôi s? h??ng d?n b?n cách kh?c ph?c m?t s? l?i ph? bi?n d??i ?ây.

L?i Profile Installation Failed

L?i Profile Installation Failed
L?i Profile Installation Failed

Khi g?p ph?i l?i này th??ng máy ch? b? quá t?i b?n nên ??i vài ti?ng r?i th? truy c?p vào ?ng d?ng l?i. N?u v?n không ho?t ??ng hãy làm theo các b??c sau:

 • B??c 1: B?t Ch? ?? Máy bay
 • B??c 2: M? Settings > Safari
 • B??c 3: Nh?n vào Clear History và Website Data
 • B??c 4: Nh?n vào Clear History và Data
 • B??c 5: T?t Ch? ?? Máy bay và ??i vài phút
 • B??c 6: Panda Helper gi? s? ho?t ??ng.

Màn hình Tr?ng ho?c Tr?ng

?ây ???c xem là m?t l?i khá ph? bi?n trên Panda Helper, kh?c ph?c nh? sau:

 • B??c 1: M? Settings > Safari
 • B??c 2: Nh?n vào Clear Website Data
 • B??c 3: Màn hình Panda Helper s? hi?n th? bình th??ng

L?i Untrusted Developer

L?i Untrusted Developer
L?i Untrusted Developer

Th??ng xu?t hi?n trên các thi?t iPhone do ch?y h? ?i?u hành iOS, l?i này c?ng t??ng ??i d? kh?c ph?c. B?n làm nh? sau:

 • B??c 1: Nh? tên c?a nhà phát tri?n t? tin nh?n và ?óng nó l?i
 • B??c 2: M? Settings > General > Profiles
 • B??c 3: Nh?n vào tên c?a nhà phát tri?n
 • B??c 4: Nh?n vào Trust, ?óng Cài ??t và th? l?i – l?i s? bi?n m?t

Không Xác minh ???c ?ng d?ng

N?u b?n nh?n ???c thông báo “Unable to Verify App” không xác minh ???c ?ng d?ng. Hãy làm nh? sau:

 • B??c 1: Hãy xóa Panda Helper kh?i thi?t b?.
 • B??c 2: M? trình duy?t Safari và truy c?p trang web Panda Helper chính th?c.
 • B??c 3: N?u trang thông báo r?ng ?ng d?ng ?ã s?n sàng ?? t?i xu?ng, hãy t?i xu?ng l?i. N?u không có thông báo ?ó, ch?ng ch? ?ang ???c thay th? – hãy ??i vài gi? và th? l?i.
 • B??c 4: N?u ?ng d?ng có th? ???c t?i xu?ng, hãy nh?n vào Download Free Version. Nh?n vào Install. L?p l?i các b??c ?? x? lý l?i Untrusted Developer và ?ng d?ng s? ch?y ???c.

Không th? T?i ?ng d?ng

Không th? t?i Panda Helper có nhi?u nguyên nhân x?y ra, d??i ?ây là m?t s? nguyên nhân và cách kh?c ph?c.

 1. ??t l?i Cài ??t M?ng – ?i t?i Settings > Network > Reset Network Settings. Kh?i ??ng l?i và th? l?i.
 2. Cài l?i – xóa Panda Helper kh?i thi?t b? c?a b?n và làm theo h??ng d?n ?? cài ??t l?i
 3. Ch? – máy ch? có th? quá b?n, vì v?y hãy th? l?i sau vài gi?.
 4. Xóa b? nh? Cache – xóa b? nh? cache c?a ?ng d?ng Panda Helper.

Trên ?ây là bài vi?t h??ng d?n cài ??t ?ng d?ng Panda Helper mà chuyên m?c Trò ch?i c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Chúc b?n cài ??t ?ng d?ng thành công nhé.

Hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nhi?u trò ch?i cá c??c h?p d?n và có c? h?i nh?n v? nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Chúng tôi là nhà cái cá c??c hàng ??u hi?n nay ???c nhi?u ng??i ch?i l?a ch?n. Liên h? chúng tôi ?? ???c t? v?n c? th?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!