Pagcor là gì? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? gi?y phép cá c??c

Pagcor là gì?

Nh?ng anh ch? em nào hay ch?i cá c??c trên cá nhà cái tr?c tuy?n h?n s? nghe ??n t? “Pagcor”. V?y Pagcor là gì? Có liên quan gì ??n trang web cá c??c m?i b?n cùng theo dõi bài vi?t bên d??i.

Trên th? tr??ng game cá c??c online t?i Châu Á hi?n nay có nhi?u nhà cái khác nhau, chính vì Pagcor gi?ng nh? m?t lo?i gi?y ch?ng nh?n ??m b?o s? uy tín c?a nhà cái ??i v?i ng??i ch?i. Cùng chuyên m?c Sòng bài Casino VN138 tìm hi?u chi ti?t h?n Pagcor là gì qua ph?n ti?p theo nhé.

Pagcor là gì?

Pagcor là gì?
Pagcor là gì?

Pagcor là tên vi?t t?t c?a Philippines Amusement and Gaming Corporation. ?ây là t? ch?c qu?n lý hay C?c qu?n lý Trò ch?i và Gi?i trí c?a Philippines. Lo?i gi?y phép này ???c ki?m soát d??i Chính ph? Philippines ???c thông qua d??i Ngh? ??nh 1896.

B?i Philippines ???c m?nh danh là thiên ???ng c?a nh?ng trò ch?i cá c??c và gi?i trí hàng ??u châu Á hi?n nay. Gi?y phép này ra ??i nh?m ??m b?o quy?n l?i và s? uy tín c?a nhà cái và ng??i ch?i.

Vai trò c?a Pagcor

Vai trò c?a Pagcor
Vai trò c?a Pagcor

Vai trò c?a gi?y phép Pagcor có s? ?nh h??ng t??ng ??i l?n ??i v?i kinh t? c?a Philippines. Hi?n Pagcor ?ang là c? quan ?óng góp ngân sách l?n nh?t cho Philippines ch? sau C?c thu? và C?c H?i quan.

Bên c?nh ?ó, PAGCOR tr? thành c? quan chính ph? duy nh?t thi?t l?p quy ??nh v? các sòng b?c ? qu?c gia khác ngoài khu v?c CagayanFreeport. Và hi?n nay t?i Vi?t Nam c?ng có r?t nhi?u nhà cái uy tín ???c c?p gi?y phép Pagcor rõ ràng, m?t trong s? ?ó chính là Casino VN138.

Giá tr? c?a gi?y phép Pagcor nh? th? nào?

Giá tr? c?a gi?y phép Pagcor nh? th? nào?
Giá tr? c?a gi?y phép Pagcor nh? th? nào?

S? uy tín

V?i s? xu?t hi?n c?a hàng tr?m nhà cái trên th? tr??ng hi?n nay thì ?âu m?i nhà cái uy tín và ch?t l??ng ??i v?i ng??i ch?i. Pagcor chính là th??c ?o c?a s? uy tín giúp ng??i ch?i tham gia vào nh?ng màn cá c??c m?t cách an toàn. 

S? h?p pháp

Các nhà cái ???c c?p gi?y phép Pagcor ???c giám sát b?i chính ph? Philippines nên ng??i ch?i hoàn toàn có th? an tâm b?i tính minh b?ch c?a trang web. Tránh tình tr?ng ng??i ch?i tham gia vào nh?ng nhà cái ho?t ??ng “chui” và b? m?t ti?n oan.

Có th? b?n s? quan tâm: Top 5 sòng bài l?n nh?t t?i Campuchia

?i?u ki?n ?? nhà cái ???c c?p gi?y phép Pagcor

?i?u ki?n ?? nhà cái ???c c?p gi?y phép Pagcor
?i?u ki?n ?? nhà cái ???c c?p gi?y phép Pagcor

?? ???c chính ph? Philippines c?p gi?y phép Pagcor thì nhà cái c?n ph?i ?áp ?ng nhi?u ?i?u ki?n và tiêu chu?n kh?t khe khác nhau:

  • B?o ??m trang web ph?i ??t ch?t l??ng v?i các s?n ph?m và d?ch v? cung c?p.
  • H? th?ng b?o m?t thông tin ph?i an toàn.
  • D?ch v? ch?m sóc khách hàng t?t.
  • ?óng ??y ?? thu? cho chính ph?, v.v 
  • Minh b?ch trong vi?c cá c??c

Quy trình xin gi?y phép Pagcor t?i Philippines

Quy trình xin gi?y phép Pagcor t?i Philippines
Quy trình xin gi?y phép Pagcor t?i Philippines

?? ???c c?p gi?y phép Pagcor, nhà cái c?n tr?i qua 4 vòng nh? sau:

  • Chu?n b? gi?y t?: Nh?ng lo?i gi?y t? h? yêu c?u ???c ??ng t?i trên trang ch?, nhà cái có th? lên trang web chính th?c c?a h? ?? t?i v?.
  • Vòng “h? s?”: ng?i ??i ???c phê duy?t gi?y t? ??ng ký ?ã g?i ?i.
  • ?ánh giá: H? có ??i ng? chuyên viên ?ánh giá ?i?u ki?n kinh doanh c?a công ty.
  • Vòng g?p m?t: Lúc này s? có ng??i trao ??i tr?c ti?p v? h?p ??ng, th??ng làm vi?c v?i ch? ??u t?.

B?n có th? tham kh?o thêm: Casino Móng Cái – H?ng V?n

Trên ?ây là nh?ng thông tin v? Pagcor là gì?  C?ng nh? nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? gi?y phép cá c??c. Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi cung c?p ?ã mang l?i cho b?n nh?ng ki?n th?c thú v?.

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái ???c ho?t ??ng h?p pháp t?i th? tr??ng châu Á hi?n nay. N?u b?n mu?n tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c online uy tín và ch?t l??ng có th? ??ng ký ngay v?i chúng tôi nhé. Liên h? Casino VN138 qua s? hotline n?u b?n c?n s? h? tr? nhanh nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!