Nguyên nhân t?i sao ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua

Nguyên nhân t?i sao ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua

Có nhi?u ng??i làm giàu v?i cá ?? bóng ?á nh?ng c?ng không nh?ng tay ch?i r?i vào c?nh n? n?n. V?y b?n ?ã bi?t nguyên nhân d?n ??n vi?c ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua là gì không? Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u bài vi?t bên d??i.

Các nguyên nhân d??i ?ây ???c chúng tôi t?ng h?p và ?úc k?t t? nhi?u ng??i ch?i cá ?? bóng ?á lâu n?m. Hãy cùng chuyên m?c Th? thao Casino VN138 xem ?ó là nh?ng nguyên nhân nào d?n ??n vi?c b?n ch?i cá ?? toàn thua nhé.

Y?u t? tâm lý

Nguyên nhân ??u tiên khi?n b?n ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua ?ó chính là tâm lý. Ng??i ch?i th??ng ??t ni?m tin quá nhi?u vào ??i bóng mà mình l?a ch?n và xu?ng nhi?u ti?n ?? thu ???c k?t qu? cao nh?t. 

Y?u t? tâm lý
Y?u t? tâm lý

Nh?ng khi thua ng??i ch?i s? b? ??y vào tr?ng thái m?t bình t?nh, b?n th?m trí ho?ng lo?n quy?t ??nh ?ánh thúc (ki?u ?ánh g?p ?ôi lên liên t?c cho nh?ng l?n ?ánh ti?p theo) mong dành chi?n th?ng ?? g? g?c l?i s? ti?n ?ã m?t. Nh?ng ng??i thua b?c th??ng r?t cay cú và nóng v?i th??ng khó ki?m soát và th??ng ?ánh m?nh tay h?n ? nh?ng l?n ti?p theo ?? nhanh g? l?i v?n.

Và cu?i cùng là cháy túi v?i ??i ng? ra kèo thông minh c?a nh?ng nhà cái. H? ?ã n?m ch?c 70% ph?n th?ng trong tay n?u b?n gi?ng gi? ???c tâm lý bình t?nh thì khó có th? th?ng ???c. 

Có th? b?n s? quan tâm: B?t mí kinh nghi?m soi kèo bóng ?á ?n ch?c 90%

Thi?u ki?n th?c v? bóng ?á

Thi?u ki?n th?c v? bóng ?á
Thi?u ki?n th?c v? bóng ?á

Nguyên nhân th? hai d?n ??n vi?c ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua ?ó chính là ng??i ch?i thi?u ki?n th?c v? bóng ?á. Có ngh?a là b?n ch?a th? ?ánh giá ???c ??i nào manh và ??i nào y?u h?n. Cách th?c ??a ra kèo nh? th? nào cho phù h?p.

?? n?m ph?n th?ng trong tay, ng??i ch?i c?n ph?i n?m ???c các thông tin nh? phong ??, ??i hình, thành tích sân nhà, sân khách, l?ch s? ??i ??u… c?a t?ng ??i bóng. Có nh? v?y khi cá c??c bóng ?á b?n m?i có th? giành ???c ph?n th?ng v? mình.

Không hi?u rõ v? các t? l? kèo

Không hi?u rõ v? các t? l? kèo
Không hi?u rõ v? các t? l? kèo

Có nhi?u t? l? kèo bóng ?á khác nhau n?u nh? không n?m rõ thì ch?c ch?n ?ây là nguyên nhân th? ba khi?n b?n ch?i cá c??c bóng ?á toàn thua. Ng??i thua cá c??c bóng ?á v?n còn m? h? v? t? l? ra kèo c?a nhà cái. Ch? bi?t là mình thua nh?ng ít ng??i l?i ??t ra câu h?i r?ng t?i sao nhà cái l?i ra kèo nh? v?y.

Có nh?ng nhà cái gian l?n th??ng ??a ra nh?ng lo?i t? l? kèo nh? Kèo l?a hay Kèo d? ng??i ch?i. N?u không có ki?n th?c v? t? l? kèo và phân tích m?t cách chính xác thì r?t d? d?n ??n thua c??c.

Không ki?m soát ???c ngu?n v?n

Không ki?m soát ???c ngu?n v?n
Không ki?m soát ???c ngu?n v?n

Ch?i cá ?? bóng ?á n?u nh? không bi?t cách qu?n lý ngu?n v?n thì có th? s? ti?n c?a b?n s? bay ?i m?t cách nhanh chóng. Nhi?u ng??i ch?i th??ng b? vào l?i mòn nh? sau: ??t r?t ít khi trên ?à th?ng c??c, nh?ng l?i t?t tay ?? nhanh g? l?i khi ?ang trong chu?i vòng thua. Cu?i cùng d?n ??n m?t ?i?u ngh?ch lý ?ó chính là th?ng c??c thì ch?ng bao nh?ng khi thua thì cháy túi.

Ch?i theo c?m tính

Nguyên nhân cu?i cùng d?n ??n vi?c ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua có l? là ng??i ch?i ch?i theo c?m tính. Có ngh?a là h? ch?i theo s? may r?i, ??t c??c theo ??i bóng mà mình yêu thích ch? không h? có m?t s? phân tích hay ?ánh giá nào v? ??i bóng.

Th?m chí có nh?ng ng??i có ng??i còn ??t c??c ??i bóng ??y là do “Các c? b?o th?”. Nh? v?y thì b?o sao ch?i cá ?? bóng ?á mà t?i sao l?i toàn thua.

Casino VN138 v?a ch? ra cho b?n 5 nguyên nhân t?i sao ch?i cá ?? bóng ?á luôn thua mà nhi?u ng??i ch?i cá c??c m?c ph?i. Hy v?ng qua bài vi?t trên b?n ?ã rút ra ???c cho mình nh?ng kinh nghi?m khi ch?i cá ?? bóng ?á r?i nhé.

Hãy áp d?ng ngay v?i nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao t?i Casino VN138, chúng tôi là nhà cái uy tín hàng ??u trên th? tr??ng Vi?t Nam hi?n nay, ??m b?o s? công b?ng cho ng??i ch?i tham gia. B?n có th? xem thêm nh?ng thông tin v? Casino VN138 t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!