Môn bóng ?á b?t ngu?n t? ?âu? T?i qu?c gia nào?

Ngu?n g?c ra ??i c?a bóng ?á

H?ng ngày theo dõi các tr?n ??u trên sân c? và th?m chí ?ã t?ng tham gia ?á bóng nh?ng b?n ?ã bi?t môn bóng ?á b?t ngu?n t? ?âu và t?i qu?c gia nào hay không? N?u b?n ch?a k?p nh? ra thì hãy cùng tham kh?o qua bài vi?t v? ngu?n g?c c?a môn bóng ?á ngay bên d??i c?a chúng tôi nhé.

Bóng ?á ???c m?nh danh là môn th? thao vua và ???c nhi?u ng??i hâm m? trên th? gi?i. H?ng n?m có r?t nhi?u mùa gi?i ???c t? v?i nhi?u ??i bóng t? các qu?c gia trên th? gi?i tham d?. Vì sao bóng ?á l?i ???c nhi?u ng??i m?n m? ??n v?y, hãy cùng Casino VN138 khám ngu?n g?c c?a b? môn th? thao này nhé.

Ngu?n g?c ra ??i c?a môn bóng ?á

Bóng ?á là m?t môn th? thao ?ã t?n t?i t? r?t lâu trong l?ch s?, tr?i qua nhi?u giai ?o?n và tên g?i khác nhau và hi?n nay tên g?i “bóng ?á” là chính th?c ???c các qu?c gia trên th? gi?i công nh?n. 

Ngu?n g?c ra ??i c?a môn bóng ?á
Ngu?n g?c ra ??i c?a môn bóng ?á

Ngu?n g?c c?a b? môn này ???c Liên ?oàn bóng ?á th? gi?i FIFA công nh?n là t?n t?i trong các tri?u ??i nhà vua Trung Qu?c kho?n th? k? th? 2 – 3 TCN. Thu? x?a bóng ?á có tên g?i là xúc cúc, xu?t hi?n vào th?i nhà Hán, do quá trình giao th??ng trong l?ch s?, xúc cúc ???c lan truy?n qua các qu?c gia khác tr? thành các phiên b?n s? khai cho ??n ngày nay. 

Ngu?n g?c ra ??i c?a môn bóng ?á
Ngu?n g?c ra ??i c?a môn bóng ?á

Nh?ng qu?c gia t?ng t?n t?i môn bóng ?á t? th?i s? khai nh? Kemari ? Nh?t B?n xu?t hi?n trong th?i k? Asuka (n?m 600 sau CN); Episkyros ? Hy L?p và Harpastum ? La Mã c? ??i.

L?ch s? phát tri?n c?a môn bóng ?á

Tr??c khi tr? thành môn th? thao ???c hâm m? nh?t hành tinh thì bóng ?á ?ã tr?i qua nhi?u giai ?o?n l?ch s? phát tri?n khác nhau. Cùng ?i?m qua m?t s? d?u m?c quan tr?ng trong quá trình hình môn th? thao này bên d??i b?n nhé:

??i bóng ??u tiên ???c thành l?p
??i bóng ??u tiên ???c thành l?p

Th? k? 18: B? môn này ???c phát tri?n khá r?m r? và có nhi?u ng??i ch?i nh?t ? Châu Âu. C? th? là vào n?m 1824, câu l?c b? bóng ?á ??u tiên ra ??i có tên là “The Foot – Ball Club” v?i tr? s? chính n?m ? Edinburgh, Scotland và t?n t?i ??n 1841 sau ?ó tan rã.

N?m 1848: ?? phát tri?n b? môn này, 5 tr??ng ??i h?c là Eton, Harrow, Rugby, Winchester và Shrewsbury t?i khuôn viên Trinity College thu?c ??i h?c Cambridge ?ã t? ch?c cu?c h?p và cho ra ??i b? lu?t bóng ?á hi?n ??i lúc b?y gi?.

Cho ra r?i b? lu?t bóng ?á hi?n ??i lúc b?y gi?
Cho ra r?i b? lu?t bóng ?á hi?n ??i lúc b?y gi?

??n n?m 50 th? k? 19: Hàng lo?t các ??i bóng tên tu?i ???c thành l?p t?i nhi?u qu?c gia trên th? gi?i và x?y ra s? tranh cãi v? ý ki?n c?ng nh? quan ?i?m v? b? môn này. Ngày 26/10/1863, ?i di?n m?t s? câu l?c b? ? London ?ã t? ch?c m?t cu?c h?p ?? thành l?p Hi?p h?i bóng ?á (FA). 

Sau 5 cu?c h?p di?n ra, ??n cu?c h?p cu?i cùng vào ngày 08/12/1863, FA ?ã công b? m?t b? lu?t v?i 13 ?i?u. ?ây ???c xem là b? lu?t hoàn ch?nh ??u tiên trong bóng ?á.

S? ra ??i c?a Liên ?oàn bóng ?á th? gi?i FIFA
S? ra ??i c?a Liên ?oàn bóng ?á th? gi?i FIFA

N?m 1886: M?t cu?c h?p v?i s? tham gia c?a FA, Hi?p h?i bóng ?á Scotland, Hi?p h?i bóng ?á x? Wales, Hi?p h?i bóng ?á Ireland t?i Manchester ?ã thành l?p ?y ban bóng ?á qu?c t? (International Football Association Board – IFAB), c? quan ch?u trách nhi?m qu?n lý và theo dõi lu?t bóng ?á trên th? gi?i.

Ngày 21/05/1904: Liên ?oàn bóng ?á qu?c t? (FIFA) ?ã ???c thành l?p t?i Paris v?i s? tham gia c?a các hi?p h?i ??n t? b?y qu?c gia: Pháp, B?, ?an M?ch, Hà Lan, Tây Ban Nha, Th?y ?i?n và Th?y S?.

B?n có th? xem thêm: ??i H?i Th? Thao ?ông Nam Á SeaGame 30 t? ch?c ? ?âu?

V?y bóng ?á có ngu?n g?c xu?t x? t? qu?c gia nào?

Nh? v?y qua bài vi?t trên chúng ta có th? tr? l?i ???c câu h?i bóng ?á b?t ngu?n t? qu?c gia nào r?i ?úng không. Chính là Trung Qu?c và môn th? thao này ???c th?i x?a g?i là xúc cúc.

Bóng ?á b?t ngu?n t? Trung Qu?c
Bóng ?á b?t ngu?n t? Trung Qu?c

Trên ?ây là bài vi?t v? ngu?n g?c c?a môn bóng ?á, môn bóng ?á b?t n??c t? ?âu? C?ng nh? t?i qu?c gia nào? Hy v?ng nh?ng ki?n th?c v? bóng ?á mà chuyên m?c Th? thao v?a cung c?p có th? cho b?n hi?u h?n v? b? môn th? thao này.

??ng ký ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay. Liên h? chúng tôi ?? ???c nhân viên t? v?n t?t nh?t nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!