Native code là gì? T?i sao các l?p trình viên nên s? d?ng?

Native code là gì? T?i sao các l?p trình viên nên s? d?ng?

Công ngh? l?p trình ph?n m?m di ??ng hi?n nay ?ang ???c chi ph?i b?i 3 thu?t ng?: Native code, Cross Platform và Hybrid App. V?y nh?ng thu?t ng? này là gì mà n?m gi? ???c quy?n l?c ??nh cao nh? th??

?? tìm hi?u nhi?u h?n v? b? 3 thu?t ng? này. M?i các b?n khám phá bài vi?t sau ?ây cùng Casinovn138.com nhé!

Native App là gì?

Native app (ph?n m?m g?c) là code b?ng hai ngôn ng? l?p trình chính c?a AppleGoogle. T? ?ó, nh?ng ngôn ng? l?p trình t??ng ?ng ???c chính nh?ng doanh nghi?p m? t?o nên phù h?p v?i t?ng ngu?n g?c.

Native App t?o nên nh?ng ph?n m?m g?c m??t mà trên m?i d?ng c? di ??ng.

Native App là gì?
Native App là gì?

Tìm hi?u thêm v? Cross Platform

Cross Platform (Multi Platform) là thu?t ng? ?? ch? các ph?n m?m ?a ngu?n g?c. Trong khi nh?ng ph?n m?m g?c t?n quá nhi?u phí ?? thành l?p tr?n b? ph?n m?m trên c?c b? nh?ng ngu?n g?c thì v?i Cross Platform, m?i th? ??u có th? gi?i quy?t. L?p trình viên ch? c?n l?p trình m?t l?n và biên d?ch ho?c phiên d?ch ra thành nhi?u b?n Native App t??ng ?ng v?i t?ng ngu?n g?c khác nhau.

L?i th? to nh?t c?a Cross Platform là các t?i ?u v? th?i h?n and giá tr? thi công. ?i?u ?ó c?ng góp ph?n ??ng tình nhu y?u c?n s? d?ng nh?ng ph?n m?m ?a ngu?n g?c c?a ng??i s? d?ng hi?n gi?.

Tìm hi?u thêm v? Cross Platform
Tìm hi?u thêm v? Cross Platform

Hybrid App là gì?

Hybrid App (ph?n m?m lai) là d?ng ph?n m?m ???c t?o nên b?ng ba lo?i công ngh? Front End quan tr?ng là HTML, CSS và JavaScript. Nó b?n ch?t là m?t website r?ng và ?ã ???c ??t vào phía trong m?t Native Container. Nh? ?ó mà l?p trình viên v?n có th? ??a chúng lên AppStore và v?n ??ng nh? 1 ?ng d?ng th?t s?.

Hybrid App là gì?
Hybrid App là gì?

B?n có th? tìm hi?u thêm v? bubble io qua bài vi?t: Buddle.io | ?ánh giá tính n?ng, tr?i nghi?m, so sánh

Ch?n l?a công ngh? nào cho ph?n m?m c?a b?n?

Nguyên lý l?a ch?n th??ng ???c d?a trên 3 y?u t? chính: Nhu y?u, kh? n?ng và m?o hi?m.

Nói v? nhu c?u, t?c là ph?i phù h?p v?i ph?n m?m c?a ng??i dùng. M?t ph?n m?m m??t mà, t?n d?ng ???c c?c b? c? s? h? t?ng c?a h? ?i?u hành thì Native App là phù h?p nh?t. M?t ph?n m?m linh ho?t có th? v?n ??ng trên nhi?u ngu?n g?c, Cross Platform là ch?n l?a dành cho b?n.

N?u ngân sách và nh?ng tình hu?ng tác ??ng không thu?n l?i s? vô cùng khó kh?n ?? b?n thi công m?t ph?n m?m g?c, m?c dù bi?t r?ng ch?t l??ng và hi?u qu? t? nó r?t cao. Trong tr??ng h?p này, t?t h?n h?t b?n c?n v?ch rõ cho mình g?m c? ph?n m?m m?t chi?n l??c t?t, m?t còn ???ng ?i ch?c ch?n và ?úng h??ng ?? k?p th?i gi?i quy?t s? c? có th? x?y ra n?u m?o hi?m.

Ch?n l?a công ngh? nào cho ph?n m?m c?a b?n?
Ch?n l?a công ngh? nào cho ph?n m?m c?a b?n?

M?o hi?m trong ?i?u ki?n này ngh?a là n?u ph?n m?m ph?i phát tri?n b?ng công ngh? Native App m?i ch?t l??ng nh?ng giá tr? b? h?n h?p. Tuy v?y v?n có th? n? l?c gi?i quy?t trong th?i h?n ??u. B?n có th? d? li?u ti?m n?ng phát tri?n c?a ph?n m?m v?n có th? m?o hi?m ??u t?. Nh?ng, v?n nh? ?ã nói ? trên, t?t nh?t ngoài m?t ý t??ng phát tri?n ph?n m?m ??c ?áo và kh? thi, quan tr?ng nh?t v?n là v?ch rõ h??ng ?i chính xác cho ch?ng ???ng ti?p th? m?t hàng ra th? tr??ng sau này.

Ch?n l?a doanh nghi?p công ngh? uy tín b?c nh?t

Có th? th?y r?ng, th? tr??ng ph?n m?m di ??ng có xu th? bão hòa. Lý do l?n nh?t cho th?y là vì khi ng??i dùng ?ã cài ??t các ph?n m?m c? b?n ?áp ?ng ??y ?? nhu c?u thì h? s? không mu?n t?i thêm ph?n m?m m?i n?a.

?ng d?ng c?a doanh nghi?p b?n ph?i có s? ??c ?áo, thu hút s? chú ý c?a ng??i s? d?ng. ?i?u này ph?i gi?i ?áp ???c câu h?i ???c ??t ra “T?i sao h? ph?i t?i thêm ph?n m?m m?i trong khi các ph?n m?m có s?n trong máy xài không h?t?”

Ch?n l?a doanh nghi?p công ngh? uy tín b?c nh?t
Ch?n l?a doanh nghi?p công ngh? uy tín b?c nh?t

B?n có th? tìm hi?u thêm v? spring boot là gì t?i ?ây: https://casinovn138.com/spring-boot-la-gi/

B?n tham kh?m webflow t?i ?ây: https://casinovn138.com/webflow/

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a gi?i ?áp các v?n ?? xoay quanh v? Native code, Cross Platform và Hybrid App ?? giúp các b?n hi?u h?n v? xu h??ng c?a công ngh? l?p trình ph?n m?m di ??ng m?i nh?t hi?n nay. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t!

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái ?á gà Online uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay. ??n v?i Casino VN138, m?i thông tin c?a ng??i ch?i ??u ???c có chính sách b?o m?t an toàn nên b?n không ph?i quá lo l?ng. ??ng ký và tr?i nghi?m ngay thôi nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!