Mua c? phi?u ? ?âu? Nh? th? nào? H??ng d?n mua c? phi?u Vingroup

B?n là m?t ng??i m?i có d? ??nh tham gia vào th? tr??ng ch?ng khoán, b?n nhìn th?y ti?m n?ng c?a c? phi?u t?p ?oàn Vingroup nh?ng không bi?t làm th? nào ?? mua. Có s? khác nhau khi mua c? phi?u t?i nh?ng ??a ?i?m khác nhau.

Bài vi?t d??i ?ây s? gi?i thi?u cho b?n c? th? h?n v? t?p ?oàn Vingroup và nh?ng lo?i c? phi?u ?ang phát hàng kèm theo ?ó là h??ng d?n mua c? phi?u Vingroup cho ng??i m?i. Sau ?ây xin m?i b?n cùng v?i chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 tìm hi?u rõ h?n qua bài vi?t nhé.

Mua c? phi?u Vi?t Nam ? ?âu?

Mua c? phi?u Vi?t Nam ? ?âu?

N?u b?n ?ang tìm ??n các mã c? phi?u c?a các công ty trong n??c nh? Vingroup, Vinamilk, Vietnam Airline, FPT, Viettel…thì ch?c ch?n s? ti?n hành giao d?ch trên các sàn giao d?ch l?n sau ?ây:

  • Sàn ch?ng khoán Hà N?i – HNX

Tìm hi?u thêm v? sàn HNX t?i bài vi?t: HNX – Index là gì? Cách tính ch? s? HNX – Index

Hi?n 3 sàn này liên k?t v?i r?t nhi?u công ty môi gi?i ch?ng khoán, m?i ng??i không ??ng ký mua tr?c ti?p trên các sàn này mà ch? có th? ??ng ký nhanh chóng qua các công ty môi gi?i phân ph?i c?a  3 sàn này.

Ngoài ra các nhà ??u t? có th? mua c? phi?u t?i nh?ng công ty môi gi?i uy tín nh? SSI, VnDirect, VPS, MBS, HSC,… Nh?ng công ty này ??u có th? m? tài kho?n giao d?ch online.

T?p ?oàn VinGroup

T?p ?oàn VinGroup

T?p ?oàn Vingroup là m?t trong các doanh nghi?p d?n ??u trong và ngoài n??c v?i quy mô cùng ti?m l?c kinh t? kh?ng và phát tri?n m?nh. Nên ???c nhi?u nhà ??u t? quan tâm và tìm mua c? phi?u, Vingroup t?n trung chú tr?ng vào hai l?nh v?c chính là b?t ??ng s?n và ??u t? ch?ng khoán.

T?p ?oàn Vingroup ra ??i t?i Ukraina v?i tên g?i Technocom t? n?m 1993 sau 7 n?m công ty chuy?n v? Vi?t nam ??n ngày hôm nay. N?i ti?ng v?i hai ngành kinh doanh ch? ch?t hi?n nay là Vincom và VinPearl ?ã t?o nên th??ng hi?u ch? ch?t th?i ?ó.

Hi?n nay, Vingroup ho?t ??ng ?a ngành, ?a l?nh v?c, t? y t?, giáo d?c, du l?ch, ph??ng ti?n. 

V?i nh?ng thành thích ?ó thì Vingroup c?ng có ???c nh?ng gi?i th??ng và nh?ng ghi nh?n n?i ti?ng là m?t trong nh?ng t?p ?oàn kinh t? t? nhân t?i Vi?t Nam phát tri?n ?a l?nh v?c l?n nh?t t?i Châu Á. N?m trong top 10 trong nh?ng công ty có v?n hóa th? tr??ng l?n.

Do ?ó, các nhà giao d?ch có th? th?c hi?n tìm hi?u nh?ng c? phi?u c?a t?p ?oàn Vingroup ?? l?a ch?n và bi?t ???c cách mua c? phi?u Vingroup này. Hãy tìm hi?u nh?ng c? phi?u c?a Vingroup ngay sau ?ây.

Thông tin thêm ??n b?n: ??u t? ch?ng khoán c?n bao nhiêu ti?n? V?n ít ch?i ???c không?

Các c? phi?u c?a t?p ?oàn Vingroup hi?n nay

Mã c? phi?u VIC

Mã c? phi?u VIC

V?i mã c? phi?u ??ng top ??u trong s? li?u ??u t? c?a th? tr??ng ch?ng khoán  Vi?t Nam. VIC n?m top có th? th?n ng??i mua nhi?u nh?t. 

???c niêm y?t vào n?m 2007 t?i sàn ch?ng khoán TP.HCM. V?i s? v?n ?i?u l? trên sàn n?m trong top các công ty có v?n ?i?u l? l?n. Tính ??n tháng 8 n?m 2021 thì VIC ?ã t?ng lên ??n 34 nghìn t? ??ng h?n 3 t? c? phi?u ???c niêm y?t và 3,3 t? c? phi?u hi?n ???c l?u hành trên th? tr??ng.

Mã c? phi?u VHM

VHM là mã c? phi?u c?a công ty c? ph?n Vinhomes, là t?p ?oàn con c?a t?p ?oàn Vingroup v?i kinh v?c kinh doanh nhà ?, b?t ??ng s?n. Cùng v?i th??ng hi?u Vingroup thì công ty con này c?ng có ???c nhi?u k?t qu? thành t?u. Mã c? phi?u VHM c?ng ???c niêm y?t trên sàn ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh. Các nhà giao d?ch có th? ??u t? t?i ?ây.

Mã c? phi?u VRE

Vincom Retail kinh doanh trong l?nh v?c b?t ??ng s?n, là m?t công ty con c?a t?p ?oàn Vingroup. V?n ?i?u l? c?a công ty ???c ?ánh giá cao và thu?c top các công ty có v?n ?i?u l? l?n nh?t. N?m gi? h?n 2,3 t? s? c? phi?u niêm y?t và 3,2 t? c? phi?u ?ang ???c l?u hành v?i mã ch?ng khoán c?a Vincom Retail là VRE. 

H??ng d?n mua c? phi?u Vingroup

C? phi?u Vingroup ???c xem là mã c? phi?u n?m trong top các giao d?ch v?i s? l??ng l?n và do ?ó có ?nh h??ng l?n ??n n?n kinh t? c?a Vi?t Nam. V?i s? thay ??i lên xu?ng c?a nó có s? ?nh h??ng ??n s? ?i?m VN – Index trong th? tr??ng ch?ng khoán. Nên nh?ng mã c? phi?u này ???c r?t nhi?u nhà ??u t? quan tâm.

Nhà giao d?ch có th? mua c? phi?u qua các sàn môi gi?i ch?ng khoán l?n nh? HOSE t?i ?ây b?n ???c h??ng d?n t?o tài kho?n c?ng nh? cách ??t l?nh giao d?ch mua c? phi?u ho?c nh?ng công ty môi gi?i uy tín nh? SSI, VnDirect, VPS, MBS, HSC,… Nh?ng công ty này ??u có th? m? tài kho?n giao d?ch cho b?n và mua c? phi?u Vingroup.

Nhà giao d?ch có th? l?a ch?n mua c? phi?u Vingroup online sau khi m? tài kho?n ch?ng khoán t?i m?t trong nh?ng sàn ch?ng khoán l?n.

Thông tin b?n có th? tham kh?o: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

D??i ?ây là cách mua c? phi?u Vingroup online t?i công ty VnDirect:

B??c 1: Truy c?p website VnDirect ??ng ký t?o tài kho?n và ti?n hành ??ng nh?p

B??c 1

Click vào “b?ng giá giao d?ch”

B??c 2: ??t l?nh giao d?ch trên B?ng giá Lightning – H??ng d?n ??t l?nh ??u t? ch?ng khoán online

B?ng giá Lightning -> Ch?n nút ??t l?nh phía d??i ?? th? Index ho?c ? góc d??i bên trái màn hình

B??c 2

Lúc này C?a s? ??t l?nh ??t ra, ch?n m?c Tài kho?n giao d?ch:

  • Ch?n Mua 
  • Mã ch?ng khoán VIC 
  • Kh?i l??ng
  • Giá ??t mua

B??c 3: L?u và Xác nh?n l?nh ??t trong h? th?ng – H??ng d?n ??t l?nh ??u t? ch?ng khoán online

B??c 3

Khi ?áp ?ng ?? ?i?u ki?n ??t l?nh: th?i gian, kí qu?, giá ??t l?nh, lo?i l?nh,…

Màn hình s? chuy?n sang màn hình thông báo l?nh ??t thành công.

Sau khi “xác nh?n l?nh” thì “S? l?nh” m?t l?n n?a xu?t hi?n và ghi nh?n các l?nh giao d?ch thành công c?a b?n.

Bên trên là cách th?c hi?n “L?u l?nh” và “Xác nh?n l?nh” ??i v?i “L?nh th??ng”. Các l?nh khác nh? 247, GTD và ?i?u ki?n c?ng ???c th?c hi?n t??ng t?. Chúc b?n thành công.

V? d?ch v? và s?n ph?m t?i nhà cái Casino VN138, có m?t s? b?n t? nhiên b? m?t ho?c khóa tài kho?n không rõ nguyên do ho?c trong quá trình ??ng ký tài kho?n nhi?u l?n không thành công. ?ó có th? là do b?n ?ã vi ph?m m?t trong nh?ng ?i?u trái quy ??nh trong chính sách Mi?n trách nhi?m c?a chúng tôi. Hãy tham kh?o l?i thông tin và làm theo h??ng d?n ?? tham gia vui ch?i m?t cách an toàn nh?t nhé!

Trên ?ây là nh?ng chia s? c?a Casino VN138 g?i ??n b?n góp ph?n gi?i ?áp nh?ng th?c cho b?n v? t?p ?oàn Vingroup c?ng nh? h??ng d?n ng??i ch?i m?i mua c? phi?u qua hình th?c online. Qua nh?ng chia s? trên ?ã gi?i ?áp m?t s? th?c m?c c?a các b?n. Hy v?ng b?n có th? tìm ???c cho mình sàn giao d?ch phù h?p và mua c? phi?u ??u t? b?n nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!