MOOCs là gì? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t tr??c khi tham gia

MOOCs là gì? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t tr??c khi tham gia

B?n ?ang tìm ki?m các khóa h?c tr?c tuy?n mi?n phí? Moocs chính là khóa h?c dành riêng cho b?n. Nh?ng Moocs là gì và cách ??ng ký h?c nh? th? nào?

?? tìm hi?u thêm v? Moocs và các thông tin khác v? khóa h?c tr?c tuy?n ??nh cao này. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t sau ?ây v?i nhà cái Casinovn138.com nhé!

MOOCs là gì?

Moocs là t? vi?t t?t c?a c?m t? Massive Open Online Course”, có ngh?a là Khóa h?c tr?c tuy?n ??i chúng m?. Moocs s? h?u nhi?u tài li?u ??c, bài gi?ng và video ?? ng??i tham gia có th? tham kh?o và nâng cao trình ?? c?a mình. Khi tham gia Moocs, các b?n còn ???c tr?i nghi?m nhi?u khóa h?c b? ích t? các tr??ng ??i h?c hàng ??u th? gi?i nh? Harvard, Vi?n Công ngh? Massachusetts,…

Moocs ???c thành l?p vào n?m 2008. M? màn khóa h?c ??u tiên, ch? có 25 h?c viên ??ng ký khóa h?c có h?c phí và có h?n 2000 thành viên tham gia h?c mi?n phí.

Mãi 4 n?m sau (2012), Moocs th?c s? thành công v?i khóa h?c gi?i thi?u v? Trí tu? nhân t?o thu hút h?n 1,5 nghìn h?c viên tham gia ??n t? 190 qu?c gia khác nhau.

MOOCs là gì?
MOOCs là gì?

?u và nh??c ?i?m c?a MOOCs

Chia s? ??n b?n: Top 5 ph?n m?m l?c Verify Email t?t nh?t hi?n nay

B?n có th? tìm hi?u v? native code qua bài vi?t: Native code là gì? T?o sao các l?p trình viên nên s? d?ng?

?u ?i?m

  • Cung c?p khóa h?c cho m?i ng??i: Cung c?p r?t nhi?u khóa h?c v?i ?a d?ng l?nh v?c cho các b?n h?c viên tho?i mái l?a ch?n ?? tham gia. Bên c?nh ?ó, Moocs h? tr? nhi?u ngôn ng? thích h?p cho các b?n h?c viên t? các qu?c gia khác nhau có th? h?c t?p tho?i mái mà không b? c?n tr? v? ngôn ng?.
  • Ch?n chuyên ngành: N?u b?n ch?a bi?t ph?i ch?n chuyên ngành nào ? tr??ng ??i h?c trong t??ng lai, b?n có th? tham gia Moocs và nó s? giúp cho b?n ??nh h??ng ???c chuyên ngành mà b?n có th? h?c t?p trong môi tr??ng ??i h?c b?ng cách cho b?n tham gia h?c th? môn ??u tiên c?a chuyên ngành ?ó. N?u b?n c?m th?y nó phù h?p v?i b?n thân thì có th? theo h?c và ng??c l?i, b?n có th? tìm hi?u ti?p các chuyên ngành khác theo ?úng s? thích.
?u ?i?m
?u ?i?m

Nh??c ?i?m

  • T? l? s?t gi?m cao: Vì không ph?i chi tr? b?t k? m?t kho?n chi phí nào, nên h?c viên có xu h??ng b? ngang khi h? c?m th?y chán.
  • H?c theo nhóm: Do tính ch?t h?c t?p theo nhóm nên m?i khi có m?t thành viên trong nhóm b? h?c thì nh?ng ng??i khác c?ng chán n?n mà b? theo.
  • Không cung c?p tín ch?: ??i v?i các khóa h?c hi?n nay, ?a s? ??u ???c c?p tín ch? khi hoàn thành m?t khóa h?c. T? ?ó ng??i dùng có th? l?y các tín ch? ?ó b? vào CV ho?c kinh nghi?m c?a b?n thân khi ?i xin vi?c làm. Nh?ng ??i v?i Moocs, h? không cung c?p b?t k? tín ch? nào cho h?c viên, ?i?u này làm cho h?c viên không có ??ng l?c ?? h?c.
Nh??c ?i?m
Nh??c ?i?m
  • Không dành cho sinh viên khuy?t t?t: Không h? tr? các khóa h?c dành cho nh?ng b?n b? khuy?t t?t nh? khi?m thính, khi?m th?,…
  • Không có s? chú ý ??c bi?t: Ng??i có ý ??nh h?c s? không th? chú ý vào khóa h?c vì h? c?n ph?i xem qua các tài li?u gi?i thi?u khá ??n gi?n c?a khóa h?c. Bên c?nh ?ó, dù ???c gi?i thi?u là khóa h?c mi?n phí nh?ng h?c viên n?u c?n tài li?u hay sách ?i?n t? ph?c v? cho nhu c?u h?c thì ph?i tr? thêm ti?n.

B?n có th? tìm hi?u thêm v? minimum viable product qua bài vi?t: Minimum Viable Product là gì? Vài trò và ý ngh?a

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n v? v?n ?? Moocs là gì và nh?ng thông tin c?n thi?t v? Moocs và b?n nên bi?t tr??c khi ??ng ký tham gia các khóa h?c t?i ?ây. N?u có b?t k? th?c m?c nào, vui lòng Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!