H??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online trong 5 phút

H??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online trong 5 phút

Công ty C? ph?n ch?ng khoán VPS là m?t trong nh?ng ??n v? môi gi?i ch?ng khoán uy tín hàng ??u hi?n nay. Trong bài vi?t này, chúng tôi s? h??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online cho b?n m?t cách ??n gi?n và nhanh chóng.

Giao d?ch ch?ng khoán hi?n nay ?ã khá d? dàng vì trên th? tr??ng có nhi?u ??n v? môi gi?i khác nhau. ?? mua ???c c? phi?u c?a doanh nghi?p nào ?ó b?n c?n ph?i ??ng ký m?t tài kho?n ch?ng khoán, có th? ??ng ký online ho?c qua môi gi?i.

Hôm nay Nhà cái Casino VN138 s? h??ng d?n b?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online ??n gi?n và nhanh chóng nhé.

Gi?i thi?u ?ôi nét v? Công ty C? ph?n ch?ng khoán VPS

Công ty C? ph?n ch?ng khoán VPS ???c thành l?p n?m 2006 v?i v?n ?i?u l? là 50 t? ??ng. Sau 15 n?m phát tri?n v?i 6 l?n t?ng v?n ?i?u l?. Hi?n t?i VPS ?ã tr? thành công ty ch?ng khoán có v?n ?i?u l? l?n th? 3 trên th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam, ??t 3,500 t? ??ng. ??ng sau VPS chính là ngân hàng Vi?t Nam Th?nh V??ng VPBank, cho th?y ?? uy tín c?c k? cao trên th? tr??ng.

Gi?i thi?u ?ôi nét v? Công ty C? ph?n ch?ng khoán VPS
Gi?i thi?u ?ôi nét v? Công ty C? ph?n ch?ng khoán VPS

Công ty ch?ng khoán VPS ho?t ??ng trên nhi?u l?nh v?c khác nhau. Ngoài l?nh v?c chính là ch?ng khoán thì công ty này còn ?ang cung c?p các d?ch v? nh?:

  • Thu x?p v?n
  • B?o lãnh phát hành
  • M&A
  • T? v?n ??nh giá doanh nghi?p
  • C? c?u l?i v?n và n? cho doanh nghi?p trong t?ng th?i k?

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán

H??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 1: B?n truy c?p vào trang ch? c?a công ty ch?ng VPS ? ??a ch?: https://www.vps.com.vn và Click vào nút “M? tài kho?n” góc trên bên ph?i màn hình.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 2: B?n ti?n hành nh?p các thông tin cá nhân theo yêu c?u.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

Trong ph?n ?i?n thông tin này, có m?c “ID c?a cán b? t? v?n”, b?n có th? ch?n ho?c Không. N?u có ng??i gi?i thi?u thì nh?p ID c?a h? vào. N?u không có cán b? t? v?n thì ch?n Không. L?i khuyên b?n nên tìm m?t cán b? t? v?n nhé, ng??i này s? giúp b?n gi?i ?áp m?i th?c cùng nh? ??ng hành cùng b?n trong ??u t?.

Thông tin cung c?p thêm cho b?n: Nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t nh?t?

B??c 3: B?n s? ch?p m?t tr??c và sau c?a ch?ng minh nhân dân ho?c c?n c??c còn th?i h?n s? d?ng c?a mình t?i lên. L?u ý ch?p rõ nét. 

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 4: Xác nh?n thông tin v? các lo?i gi?y t? mà VPS ?ã ghi nh?n c?a b?n.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 5: Ch?n ph??ng th?c xác th?c và lo?i tài kho?n ch?ng khoán b?n mu?n m?. L?i khuyên ??i v?i m?t nhà ??u t? F0 thì b?n nên ch?n tài kho?n bình th??ng ?? tham gia ??u t?. Còn n?u b?n mu?n s? d?ng ?òn b?y tài chính cao thì có th? ch?n gói d?ch v? nâng cao. Sau ?ó, nh?n Ti?p t?c.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 6: B?n xem thông báo và các h??ng d?n và nh?n Hoàn thành.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 7: B?n s? nh?n ???c m?t tin nh?n SMS vào s? ?i?n tho?i ?ã ??ng ký và Email ?ã ??ng ký. Xem k? các thông tin và ??n b??c k? ti?p.

B?n có th? tham kh?o thêm: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 8: B?n vào ?ng d?ng App Store trên iPhone ho?c CH Play trên Android tìm ?ng d?ng SmartOne và t?i v?. Nh?p thông tin ?? ??ng nh?p ?ng d?ng.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

B??c 9: Chuy?n ph??ng th?c xác th?c b?ng g??ng m?t ?? ti?n h?n trên App. Nh? v?y là b?n ?ã hoàn thành vi?c t?o tài kho?n VPS online r?i ?ó. Và bây gi? thì ti?n hành ??u t? thôi nào.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online
M? tài kho?n ch?ng khoán VPS online

N?u các b?n th?c hi?n không thành công, có th? Liên h? Casino VN138 ?? ???c gi?i ?áp chi ti?t v? m?i th?c m?c nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p trên Casino VN138 v?a h??ng d?n b?n cách m? tài ch?ng khoán VPS online trong 5 phút m?t ??n gi?n và chi ti?t nh?t. Chúc b?n th?c hi?n thành công và ??u t? hi?u qu? nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!