Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

Ch?ng khoán online là gì? Ch?ng khoán online có ?u ?i?m gì ? M? tài kho?n ch?ng khoán online có m?t phí không? Nên ch?n công ty nào cho ng??i m?i?

Bài vi?t d??i ?ây gi?i thích c? th? nh?ng th?c m?c v? sàn ch?ng khoán online cùng v?i top các công ty có sàn giao d?ch online t?t nh?t th? tr??ng Vi?t Nam. Sau ?ây m?i b?n cùng v?i Casino VN138 gi?i tìm hi?u c? th? nhé. 

Ch?ng khoán online là gì? 

Ch?ng khoán online là gì? 

Ch?ng khoán online còn ???c g?i là ch?ng khoán tr?c tuy?n. 

??u t? ch?ng khoán online chính là hình th?c giao d?ch cho phép khách hàng ti?p c?n thông tin và mua, bán ch?ng khoán m?t cách nhanh chóng ch? v?i m?t chi?c máy tính ho?c m?t Smartphone có cài ??t ?ng d?ng và có k?t n?i m?ng Internet

L?i ích khi m? tài kho?n ch?ng khoán online

L?i ích c?a giao d?ch ch?ng khoán online

M? tài kho?n giao d?ch ch?ng khoán online hoàn toàn không m?t phí mà còn mang l?i cho mang l?i cho các nhà ??u t? r?t nhi?u l?i ích v? m?t th?i gian cùng v?i r?t nhi?u s? ti?n l?i ???c gi?i ?áp d??i ?ây. 

B?n có th? tìm hi?u thêm bài vi?t: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

??t l?nh g?n nh? m?i lúc, m?i n?i 

B?n có th? m? tài kho?n giao d?ch tr?c tuy?n và ??t l?ch ? b?t k? ?âu trên th? gi?i ch? c?n m?t chi?c máy tính ho?c Smartphone.

Tài kho?n ch?ng khoán online r?t h?u ích v?i nh?ng nhà ??u t? h?n ch? th?i gian v?i nh?ng vi?c trong v?n phòng.

Thông tin b?n có th? quan tâm: Quy ??nh v? th?i gian giao d?ch ch?ng khoán trong ngày

Ki?m soát tài s?n c?a mình, chuy?n l?nh nhanh nh?t

Tài kho?n c?a b?n luôn ???c ki?m soát m?i lúc m?i n?i cùng v?i các ho?t ??ng trên tài kho?n, lãi/l? ???c ph?n ánh t?c th?i. Có th? theo dõi tài s?n c?a mình m?t cách nhanh nh?t cùng v?i s? phát tri?n công ngh? tr?c tuy?n, khách hàng có th? giao d?ch, ki?m toán v?i t?c ?? nhanh nh?t v?i ?? chính xác tuy?t ??i.

Theo dõi các thông tin giao d?ch c?a mình 

Khách hàng không c?n ph?i tr?c ti?p lên sàn giao d?ch ho?c liên l?c v?i nhân viên t? v?n. Khách hàng có th? ??t l?nh theo ý mu?n cùng nh? theo dõi các l?nh ?ã ???c ??t. K?t qu? kh?p l?nh luôn ???c c?p nh?t v?i ??y ?? các thông tin giúp khách hàng ??a ra quy?t ??nh t?i ?u hi?u qu? nh?t.

Theo dõi di?n bi?n th? tr??ng trên cùng màn hình ??t l?nh 

V?i sàn giao d?ch tr?c tuy?n, các nhà ??u t? có th? theo dõi giá, các ch? s? Index và ??t l?nh cùng lúc cùng v?i ?ó, có th? thi?t l?p nhi?u danh m?c ch?ng khoán theo ý mu?n m?t cách d? dàng.

N?p – rút ti?n tr?c tuy?n nhanh chóng, b?o m?t thông tin

Khách hàng có th? th?c hi?n giao d?ch n?p rút ? b?t k? ?âu v?i yêu c?u k?t n?i Internet, cùng v?i th? ATM ho?c Visa, ho?c Internet Banking ?? th?c hi?n vi?c n?p rút vào tài kho?n theo yêu c?u c?a b?n. Tài kho?n khách hàng luôn ???c ??m b?o tính an toàn, nhanh chóng v? d? li?u truy c?p và d? li?u trên ???ng truy?n ??m b?o an toàn tuy?t ??i v?i khách hàng.

Top các công ty m? tài kho?n ch?ng khoán online t?t nh?t hi?n nay.

D?a vào các tiêu chí nh? b?ng giá, lãi su?t, phí giao d?ch, các lo?i gi?y phép môi gi?i trên các sàn giao d?ch ch?ng khoán l?n t?i Vietnam, uy tín ???c ?ánh giá t? c?ng ??ng môi gi?i viên. D??i ?ây là top các công ty mua gi?i ch?ng khoán v?i có sàn giao d?ch tr?c tuy?n t?i Vi?t Nam.

  • Công ty C? ph?n Ch?ng khoán VNDIRECT (VND)
  • Công ty C? ph?n Ch?ng khoán VPS (VPS)
  • Công ty TNHH Ch?ng khoán Mirae Asset Vi?t Nam (Mirae Asset)
  • Công ty C? ph?n kinh doanh ch?ng khoán Sài Gòn (SSI)
  • Công ty C? ph?n Ch?ng khoán FPT (FPTS)
  • Công ty TNHH Ch?ng khoán Ngân hàng TMCP Ngo?i Th??ng VN(VCBS)
  • Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thành Ph? H? Chí Minh (HSC)
Top các công ty môi gi?i ch?ng khoán có sàn giao d?ch online

Dù m?i gia nh?p th? tr??ng trong m?t kho?ng th?i gian ng?n nh?ng Casino VN138 ?ã chi?m ???c nhi?u s? tin t??ng c?a khách hàng. V?i s? m?nh tr? thành m?t trong nh?ng nhà cái hàng ??u châu Á, Casino VN138 luôn ??m b?o tính công b?ng và trung th?c khi ng??i ch?i tham gia cá c??c t?i trang web, ??i ng? nhân viên h? tr? t?n tình chuyên nghi?p khi khách hàng Liên h? ??n nhà cái.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? sàn giao d?ch ch?ng khoán online cùng v?i l?i ích mà hi?u qu? c?a nó mang l?i kèm theo ?ó là top các công ty dành cho các nhà giao d?ch m?i b??c chân vào th? tr??ng tham kh?o. Hy v?ng qua nh?ng chia s? trên ?ã gi?i ?áp m?t s? th?c m?c c?a các b?n. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!