Nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t nh?t?

Nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t nh?t

Th? tr??ng ch?ng khoán Vi?t Nam hi?n nay có nhi?u công ty môi gi?i ch?ng khoán khác nhau. B?n mu?n ??u t? ch?ng khoán nh?ng không bi?t nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t? Hãy cùng theo dõi bài vi?t d??i ?ây.

M? tài kho?n ch?ng khoán ? ?âu là m?t câu h?i mà nhi?u nhà ??u t? F0 luôn ??t ra. ?? giúp các b?n có th? tìm ???c m?t công ty ch?ng khoán t?t, bài vi?t hôm nay Casino VN138 s? gi?i thi?u top 5 công ty ch?ng khoán ???c nhi?u nhà ??u t? l?a ch?n.

Y?u t? nào xác ??nh là m?t công ty ch?ng khoán t?t?

Phí giao d?ch ch?ng khoán

Y?u t? ??u tiên ?? xác ??nh m?t công ty ch?ng khoán t?t ?ó chính là phi giao d?ch mua bán ch?ng khoán th?p. ?ây là lo?i phí chi?m ph?n l?n trong giao d?ch ch?ng khoán trong quá trình mua bán c? phi?u c?a nhà ??u t?. Thông th??ng theo quy ??nh thì lo?i phí giao d?ch ch?ng khoán này này s? không quá 0.5% tùy vào m?i công ty ch?ng khoán s? có m?c phí khác nhau.

B? ph?n môi gi?i và t? v?n ??u t?

Khi ??ng ký tài kho?n ch?ng khoán thì nhà ??u t? s? ???c m?t ng??i môi gi?i h? tr? t? v?n ??u t? và c?ng nh? gi?i ?áp m?i th?c m?c. Tài kho?n ch?ng khoán th??ng s? do b? ph?n môi gi?i qu?n lý, nhà ??u t? có th? ch?n t? giao d?ch ho?c ???c t? v?n, m?c phí khi có t? v?n th??ng cao h?n. Tuy nhiên, v?i nh?ng ng??i l?n ??u ??n v?i th? tr??ng, s? t? v?n này là c?n thi?t.

Các b?n có th? tham kh?o bài vi?t: Các lo?i phí mua bán ch?ng khoán và thu? ch?ng khoán

H? th?ng ph?n m?m, h? sinh thái h? tr? ??u t?

Công ty ch?ng khoán s? có nh?ng ph?n m?m, ?ng d?ng nh?m giúp nhà ??u t? tham gia vào mua bán c? phi?u c?ng nh? qu?n lý tài chính. M?t công ty ch?ng khoán t?t s? có ??y ?? các tính n?ng trong ?ng d?ng, b?o m?t cao và ho?t ??ng m??t mà không x?y ra hi?n t??ng ch?m, ??, load.

M? tài kho?n nhanh chóng ??n gi?n

Công ty ch?ng khoán t?t h? tr? khách hàng m? tài kho?n ch?ng khoán nhanh chóng, mà không c?n các lo?i gi?y t? r??m rà. T?t nh?t nên ch?n các công ty ch?ng khoán có th? h? tr? khách hàng m? tài kho?n ngay t?i nhà mà không c?n ?i ?âu xa.

Thông tin b?n c?n bi?t: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

Top 5 công ty nên m? tài kho?n ch?ng khoán t?t nh?t

Công ty ch?ng khoán VPS

Công ty ch?ng khoán VPS
Công ty ch?ng khoán VPS

Công ty ch?ng khoán t?t ??u tiên mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ?ó chính là VPS. ???c thành l?p t? n?m 2006, ??ng sau là ngân hàng Vi?t Nam Th?nh V??ng VPBank – m?t nhà b?ng l?n hàng ??u hi?n nay. Công ty ch?ng khoán VPS có v?n ?i?u l? lên ??n 3.500 t? ??ng và chi?m top ??u trong th? ph?n các công ty ch?ng khoán hi?n nay.

M? tài kho?n ch?ng khoán VPS nhanh chóng ngay t?i nhà ch? trong 5 phút, mi?n phí giao d?ch, h? sinh thái là ?ng d?ng SmartOne giúp nhà ??u t? ki?m soát tài chính hi?u qu?. Bên c?nh ch?ng khoán, thì VPS còn nhi?u d?ch v? khác nh? M&A, b?o lãnh phát hành, t? v?n ??nh giá doanh nghi?p, c? c?u l?i v?n và n? cho doanh nghi?p,…

B?n có th? quan tâm: Nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t nh?t?

Công ty ch?ng khoán BSC

Công ty ch?ng khoán BSC
Công ty ch?ng khoán BSC

Công ty ch?ng khoán nên m? tài kho?n ti?p theo mà chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n ?ó chính là BSC (Công ty TNHH Ch?ng khoán Ngân hàng ??u t? và Phát tri?n Vi?t Nam). ??ng sau là ngân hàng trong nhóm Big4 l?n nh?t Vi?t Nam BIDV. Hi?n công ty ch?ng khoán này chi?m th? ph?n kho?n 5% trên th? tr??ng hi?n nay.

Khi ??ng ký tài kho?n ch?ng khoán BSC, nhà ??u t? s? ???c cung c?p h? th?ng ph?n m?m hi?n ??i, d? dùng d? s? d?ng. Trong ?ó có công c? Ibroker tr? lý ?o t? v?n ??u t?, ??a ra khuy?n ngh? mua bán phân tích c? phi?u khá hay. M?c phí c?a BSC c?ng khá th?p, phí giao d?ch ? m?c cao là 0.25% n?u giao d?ch d??i 100 tri?u, t? 100 tri?u tr? lên là 0.2%/1 n?m.

Công ty ch?ng khoán SSI

Công ty ch?ng khoán SSI
Công ty ch?ng khoán SSI

Công ty ch?ng khoán th? ba nên ??ng ký tài kho?n ?ó chính là SSI – M?t công ty ch?ng khoán lâu ??i nh?t t?i Vi?t Nam. SSI ho?t ??ng trên các l?nh v?c d?ch v? tài chính l?n khác bao g?m D?ch v? Ch?ng khoán Khách hàng Cá nhân, D?ch v? Ch?ng khoán Khách hàng T? ch?c, Qu?n lý qu? ??u t?, D?ch v? Ngân hàng ??u t?, Ngu?n v?n và Kinh doanh tài chính.

??ng ký tài kho?n ch?ng khoán SSI, nhà ??u t? s? ???c cung c?p h? th?ng ph?n m?m hi?n ??i ho?t ??ng nhanh, h? sinh thái h? tr? ??u t? khá t?t, ví d? công c? IWIN ch?i ch?ng khoán ?o… V? m?t h? th?ng ph?n m?m c?a SSI ???c nhà ??u t? ch?ng khoán ?ánh giá r?t cao. Nhân viên môi gi?i h? tr? nhi?t tình.

Công ty ch?ng khoán HSC

Công ty ch?ng khoán HSC
Công ty ch?ng khoán HSC

Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh (HSC) là công ty ch?ng khoán th? t? mà Casino VN138 mu?n gi?i thi?u. Công ty cung c?p cho khách hàng t? ch?c và cá nhân các d?ch v? tài chính, các d?ch v? t? v?n ??u t? chuyên nghi?p, toàn di?n d?a trên nh?ng nghiên c?u có c? s? v?ng ch?c và ?áng tin c?y.

Nhà ??u t? khi ??ng ký tài kho?n ch?ng khoán t?i HSC s? ???c ??i ng? nhân viên môi gi?i h? tr? t?n tình. Phí giao d?ch  d??i 100 tri?u là 0.35%, 100 ??n 300 tri?u là 0.3%… c? l?y k? càng giao d?ch càng nhi?u càng r?. So v?i m?t b?ng chung c?a th? tr??ng thì phí giao d?ch c?a HSC c?ng ? m?c khá cao.

Công ty ch?ng khoán VNDIRECT

Công ty ch?ng khoán VNDIRECT
Công ty ch?ng khoán VNDIRECT

??ng ký m? tài kho?n ch?ng khoán ? ?âu? Công ty ch?ng khoán VNDIRECT là cái tên cu?i cùng chúng tôi mu?n gi?i thi?u ??n b?n. ???c thành l?p t? n?m 2006, b?i c? ?ông l?n nh?t là T?p ?oàn ??u t? tài chính IPA. Ngoài ch?ng khoán thì VNDIRECT còn ho?t ??ng trên nhi?u l?nh v?c khác nh? L?u ký ch?ng khoán, T? v?n tài chính doanh nghi?p, T? doanh, B?o lãnh phát hành và Qu?n lý danh m?c ??u t?.

VNDIRECT có d?ch v? h? tr? nhà ??u t? t?t, nhân viên môi gi?i khá nhi?t tình, phí giao d?ch ch?ng khoán ? m?c 0.15%/1 l?n giao d?ch. H? sinh thái ?a d?ng, công ty hi?n ?ang chi?m 7% th? ph?n môi gi?i ch?ng khoán hi?n nay.

Nhà cái Casino VN138 s? h?u danh sác các game c??c h?p d?n, vui nh?n và t? l? kèo cao. V?i h?n 2000 game c??c ch?c h?n s? là sân ch?i phù h?p v?i t?t c? các anh em t?i Vi?t Nam. Tham kh?o ph?n Gi?i thi?u c?a chúng tôi ngay nhé.

Chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 v?a tr? l?i cho b?n câu h?i “Nên m? tài kho?n công ty ch?ng khoán nào t?t nh?t hi?n nay?” Hy v?ng nh?ng thông tin mà chúng tôi v?a cùng c?p s? giúp nhà ??u t? l?a ch?n cho mình m?t công ty phù h?p.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!