H??ng d?n m? tài kho?n ch?ng khoán HSC trong 5 phút

Sàn giao d?ch ch?ng khoán HSC có uy tín không? Sàn giao d?ch HSC có nh?ng ?i?m gì n?i b?t? Làm sao ?? m? tài kho?n giao d?ch t?i HSC? ?ây là nh?ng câu h?i th??ng g?p c?a ph?n l?n khách hàng khi tham gia ??u t? c? phi?u.

Bài vi?t d??i ?ây giúp các b?n hi?u rõ h?n v? sàn ch?ng khoán HSC và nh?ng ?u ?i?m n?i b?t. Sau ?ó Casino VN138 s? h??ng d?n b?n t?o tài kho?n HSC n?u có nhu c?u nhé.

Gi?i thi?u công ty ch?ng khoán HSC

Gi?i thi?u công ty ch?ng khoán HSC

Công ty C? ph?n Ch?ng khoán Thành ph? H? Chí Minh (HSC) là nhà môi gi?i ch?ng khoán và ngân hàng ??u t? uy tín hàng ??u ? Vi?t Nam. V?i quy mô v?n lên ??n 3.000 t? ??ng sau 10 n?m ho?t ??ng. HSC là công ty môi gi?i ch?ng khoán c?ng cung c?p d?ch v? h? tr? giao d?ch và môi gi?i ch?ng khoán phát sinh, kinh doanh c? phi?u, trái phi?u và các công c? tài chính khác. 

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: Top 10 công ty môi gi?i ch?ng khoán uy tín t?i Vi?t Nam

V?i ??i ng? chuyên viên giàu kinh nghi?m và chuyên môn cao, ?áng tin c?y và nh?n ???c các gi?i th??ng qu?c t? uy tín. HSC luôn ???c công nh?n là công ty hàng ??u trong ngành trong vi?c thi?t k? và t? v?n các s?n ph?m và gi?i pháp ??u t? ch?t l??ng cao, an toàn và hi?u qu? cho các nhà ??u t?.

Thông tin liên h?:

  • ??a ch?: T?ng 5 và 6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, P. B?n Thành, Q.1, TPHCM
  • ?i?n tho?i: (028) 3829 3826 – 3823 3298
  • Email: support@hsc.com
  • Website: hsc.com.vn

Nh?ng ?u ?i?m khi t?o tài kho?n ch?i ch?ng khoán t?i HSC

Nh?ng ?u ?i?m khi t?o tài kho?n ch?i ch?ng khoán t?i HSC

Có r?t nhi?u ng??i luôn b?n kho?n, th?c m?c v? vi?c có ??ng ký tài kho?n ch?ng khoán HSC hay không. Khi m? tài kho?n ch?ng khoán hsc thì có th? thu l?i ???c nhi?u l?i nhu?n hay không, ?ây có ph?i là m?t sàn ch?ng khoán uy tín hay không. Hi?u ???c nh?ng th?c m?c ?ó c?a ng??i ch?i ch?ng khoán, các nhà ??u t? d??i ?ây chúng tôi s? giúp b?n hi?u h?n v? cách m? tài kho?n hsc online. Giúp b?n nh?ng l?i ích khi m? tài kho?n HSC.

Thông tin b?n có th? quan tâm: Có nên m? tài kho?n ch?ng khoán online không? Ch?n công ty nào?

Uy tín hàng ??u

Khi m? tài kho?n ch?ng khoán online t?i ?ây HSC luôn ??t uy tín c?a sàn ch?ng khoán lên hàng ??u. ???c vi?t v?i sàn ch?ng khoán n?i ti?ng có l??ng khách hàng ?ông ??o cùng v?i s? h?p th?c hóa c?a nhà n??c ho?t ??ng d??i s? b?o h? và ki?m duy?t c?a s? kinh t?. Ph?n l?n các công ty có m?t trên sàn ch?ng khoán này ??u là nh?ng công ty ?ang trong ?à phát tri?n, khách hàng hoàn toàn có th? thu l?i ???c r?t nhi?u l?i nhu?n khi ??u t? vào các doanh nghi?p này. 

Nhi?u l?a ch?n

HSC là m?t trong s? nh?ng sàn ch?ng khoán l?n nh?t trên th? tr??ng hi?n nay, có ?? uy tín cao v?y nên, ?ây c?ng là m?t trong s? nh?ng sàn ch?ng khoán có r?t nhi?u s? l?a ch?n khác nhau. 

Nhi?u hình th?c ??u t?

T?i ?ây khách hàng có th? tho?i mái l?a ch?n các hình th?c ??u t? v?i nhi?u lo?i hình khác nhau, m?i lo?i s? mang ??n cho nhà ??u t? ?u và nh??c ?i?m khác nhau. Suy cho cùng nhà ??u t? ph?i nhìn vào tài chính mình hi?n có mà ??a ra các ph??ng án thích h?p ?? b?n có th? thu l?i ???c nhi?u l?i nhu?n nh?t có th?.

Chia s? thêm cho b?n thông tin: Ch?ng khoán là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi ??u t? ch?ng khoán

D? dàng thao tác, giao di?n ??p m?t

M?t trong s? các ?u ?i?m v??t tr?i c?a sàn giao d?ch HSC có l? chính v? ph?n giao di?n. 

B? ph?n thi?t k? sàn giao d?ch ??t s? tr?i nghi?m c?a khách hàng làm m?c tiêu hàng ??u do ?ó luôn t?o ra nh?ng giao di?n ??p m?t, phù h?p v?i b?t k? khách hàng nào. Kèm theo ?ó và các công c? h? tr? giúp ng??i ch?i d? thao tác, ?ó c?ng là m?t trong nh?ng ?i?m có th? giúp ng??i ch?i thu l?i ???c nhi?u l?i nhu?n nh?t có th?. 

H??ng d?n m? tài kho?n ngân hàng HSC

B??c 1 Hoàn t?t m?u m? tài kho?n 

T?i trang motaikhoan/HSC

B??c 1 Hoàn t?t m?u m? tài kho?n 

B??c 2: Kích ho?t tài kho?n

Quý khách hàng c?n chuy?n kho?n t?i thi?u 10.000.000 VND vào tài kho?n ?? kích ho?t tính n?ng giao d?ch theo h??ng d?n t? email c?a HSC g?i cho quý khách hàng.

B??c 3: Hoàn t?t h? s? g?c m? tài kho?n

L?u ý: “Trong vòng 10 ngày sau khi kích ho?t tài kho?n quý khách c?n hoàn thành b??c g?i thông tin h? s? g?c ?? m? tài kho?n”. B?ng 1 trong các cách sau ?âu:

  • (1) Tr?c ti?p ??n v?n phòng HSC: Chu?n b? CMND/CCCD
  • (2) G?p nhân viên môi gi?i HSC: Khách hàng tr?c ti?p g?p ??i tác môi gi?i mang theo CMND/CCCD ?? hoàn thi?n h? s?.
  • (3) ??n b?u c?c ??i tác HSC thu?c b?u ?i?n Vi?t Nam (Vnport)
  • (4) G?i h? s? v? HSC qua h? th?ng b?u ?i?n.

??i v?i tr??ng h?p 3 và 4 quý khách hàng vui lòng liên h? phòng CSKH t?i HSC ?? có thông tin h? s? c? th? nh?t.

V?n ?? b?o m?t thông tin luôn ???c chúng tôi ??t lên hàng ??u giúp cho ng??i ch?i có th? yên tâm tham gia các trò ch?i cá c??c. H? th?ng máy ch? c?a Casino VN138 ???c trang b? nhi?u l?p mã hóa khác nhau giúp b?o v? nh?ng thông tin ng??i ch?i tr??c nh?ng k? x?u. ?? tìm hi?u thêm, các b?n có th? tham kh?o Chính sách b?o m?t c?a chúng tôi ?? có th? yên tâm s? d?ng d?ch v? t?i ?ây nhé!

Bài vi?t trên v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? sàn ch?ng khoán HSC và nh?ng ?u ?i?m n?i b?t cùng v?i cách t?o tài kho?n sàn ch?ng khoán HSC.. Hy v?ng nh?ng gì mà chuyên m?c T?ng h?p c?a Casino VN138 chia s? ??n b?n giúp gi?i ?áp th?c m?c c?a b?n.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!