Minimum Viable Product là gì? Vai trò và ý ngh?a

Minimum Viable Product là gì? Vai trò và ý ngh?a

M?t trong nh?ng y?u t? quan tr?ng giúp quá trình startup di?n ra thành công không th? không k? ??n Minimum Viable Product. V?y Minimum Viable Product là gì và ?óng vai trò quan tr?ng nh? th? nào ??i v?i “c?n bão l?n” startup c?a nh?ng nhà kinh doanh tr? t?i Vi?t Nam?

Câu tr? l?i chi ti?t nh?t v? Minimum Viable Product s? ???c gi?i ?áp ngay bây gi? b?i Casinovn138.com. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t sau ?ây nhé!

Minimum Viable Product là gì?

Minimum Viable Product còn ???c vi?t t?t là MVP, ?ây là m?t thu?t ng? ?ã quá quen thu?c v?i các nhà kinh doanh, ??c bi?t là các công ty startup trong l?nh v?c sáng t?o ph?n m?m.

MVP ???c hi?u là s?n ph?m kh? d?ng ?ang trong th?i gian hoàn ch?nh c?a m?t ph?n m?m nào ?ó. ?ây ???c coi là phiên b?n rút g?n c?a s?n ph?m ???c ??a t?i tay khách hàng nh?m giúp doanh nghi?p th?m dò thái ?? c?a khách hàng ??i v?i s?n ph?m c?a mình ra sao. T? ?ó có th? ??a ra nh?ng thay ??i và h??ng kh?c ph?c phù h?p cho s?n ph?m cu?i cùng c?a mình là m?t phiên b?n t?t h?n khi ??n tay ng??i dùng.

Minimum Viable Product là gì?
Minimum Viable Product là gì?

Vai trò c?a Minimum Viable Product v?i Startup

Ti?t ki?m th?i gian và h?n ch? t?i ?a r?i ro cho các doanh nghi?p

S? có r?t ít tr??ng h?p ho?c th?m chí là không có tr??ng h?p nào x?y ra khi doanh nghi?p thành công trong vi?c ra m?t s?n ph?m l?n ??u tiên. Mu?n thành công, b?n b?t bu?c ph?i tr?i qua m?t s? giai ?o?n gian nan và th? thách.

?? gi?m thi?u áp l?c và th?i gian, b?n nên s? d?ng MVP ?? gi?m thi?u t?i ?a th?i gian và chi phí trong l?n ??u tiên kh?i nghi?p. B?i vì s?n ph?m MVP ch? là s?n ph?m ??u tiên th? nghi?m mà b?n dùng ?? th?m dò khách hàng c?a mình. T? ?ó kh?c ph?c nh?ng m?t h?n ch? mà khách hàng ?ã góp ý. T? ?ó t?o ra m?t phiên b?n t?t h?n phiên b?n c?, gi?i quy?t t?t c? các v?n ?? có trong s?n ph?m mà khách hàng ?ã không thích ? phiên b?n tr??c.

Ti?t ki?m th?i gian và h?n ch? t?i ?a r?i ro cho các doanh nghi?p
Ti?t ki?m th?i gian và h?n ch? t?i ?a r?i ro cho các doanh nghi?p

B?n có th? tìm hi?u m?t s? n?n t?ng Seo qua bài vi?t: Top 10 ph?n m?m SEO website chuyên nghi?p t?t nh?t hi?n nay

Mang ??n s?n ph?m có giá tr? cho th? tr??ng

N?u b?n t?o ra m?t s?n ph?m ít giá tr? và không ???c nhi?u ng??i dùng tin t??ng thì ???c coi là m?t kh?i ??u vô cùng th?t b?i. Nh?ng không v?n ?? gì! Nó là ít ch? không ph?i không có.

MVP trong lúc này s? là m?t gi?i pháp cho v?n ?? m?c dù s?n ph?m c?a tôi ch?a hoàn thi?n nh?ng không ph?i nó không mang l?i l?i ích. Thông qua các ?ánh giá và ph?n h?i t? khách hàng, MVP s? giúp doanh nghi?p l?ng nghe và phát hi?n ra nh?ng nh??c ?i?m c?a s?n ph?m. T? ?ó nâng cao ch?t l??ng s?n ph?m sao cho ?úng v?i yêu c?u c?a khách hàng.

Mang ??n s?n ph?m có giá tr? cho th? tr??ng
Mang ??n s?n ph?m có giá tr? cho th? tr??ng

Ý ngh?a c?a Minimum Viable Product v?i Startup

Ý ngh?a v? vi?c kh?ng ??nh s? sáng t?o

V?i m?i phiên b?n mà b?n t?o ra t? MVP thì dù nó hoàn thi?n hay ch?a, ?em l?i l?i ích ít hay nhi?u thì nó ??u mang m?t ý ngh?a kh?ng ??nh b?n quy?n cho doanh nghi?p. ?ây là c? s? ?? ch?ng minh nh?ng ý t??ng trong phiên b?n hoàn ch?nh c?a các nhà startup sau này, r?ng ?ây là nh?ng s?n ph?m có giá tr? mà doanh nghi?p b?n là ng??i t?o ra nó ??u tiên.

B?n có th? tìm hi?u v? design thinking là gì qua bài vi?t: Design thinking là gì? H??ng d?n quy trình 5 b??c c?c ??n gi?n

Ý ngh?a v? nghiên c?u th? tr??ng

?ây là m?t ý ngh?a c?c k? quan tr?ng ??i v?i các nhà kh?i nghi?p. MVP s? là công c? h?u ích trong vi?c giúp các doanh nghi?p nghiên c?u th? tr??ng, xem xét các gi? thi?t ???c ??t ra là thành công hay th?t b?i. Thông qua ?ây, các doanh nghi?p s? phân tích ???c ?ánh giá c?a ng??i dùng. N?u h? ph?n h?i s?n ph?m c?a b?n t?t thì b?n có th? hoàn thi?n nhanh chóng các b??c ti?p theo và ??a ra các ph??ng pháp phát tri?n m?nh m? trong t??ng lai và ng??c l?i.

Ý ngh?a v? nghiên c?u th? tr??ng
Ý ngh?a v? nghiên c?u th? tr??ng

MVP còn có ch?c n?ng xây d?ng m?t c?ng ??ng ng??i dùng và ?ón ch? nh?ng s?n ph?m hoàn ch?nh c?a doanh nghi?p trong t??ng lai, ?em l?i nhi?u ý ngh?a ??c bi?t mà b?t c? nhà sáng t?o kh?i nghi?p nào c?ng ao ??c có ???c.

Chia s? thêm cho b?n: Top 5 ph?n m?m SMS Marketing g?i tin nh?n hàng lo?t mi?n phí

Hy v?ng chuyên m?c T?ng h?p ?ã có nh?ng chia s? b? ích nh?t giúp các b?n hi?u rõ h?n v? Minimum Viable Product là gì và t?m quan tr?ng v? vai trò và ý ngh?a mà nó ?em l?i cho ng??i dùng, ??c bi?t là các doanh nghi?p startup. 

C?m ?n các b?n b?n ?ã quan tâm và tham kh?o bài vi?t c?a nhà cái Casino VN138 nhé! Hãy ??ng ký thành viên cùng chúng tôi tham gia nh?ng màn cá c??c th? thao ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng h?p d?n nhé. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!