MIGD là gì? Cách ??ng ký ki?m ti?n trên MIGD

MIGD là gì? Cách ??ng ký ki?m ti?n trên MIGD

B?n ?ã t?ng nghe qu?ng cáo MIGD bao gi? trên các công c? truy?n thông hay ch?a? Bài vi?t hôm nay chúng tôi s? gi?i thi?u cho b?n v? MIGD là gì? Cách ??ng ký ki?m ti?n trên MIGD m?t cách chi ti?t nh?t.

V?i s? phát tri?n c?a công ngh? thông tin hi?n nay, chúng ta có nhi?u n?n t?ng trung gian làm vi?c ?? ki?m ti?n ngay t?i nhà. MIGD là m?t n?i ???c nhi?u ng??i dùng l?a ch?n, hãy cùng Casino VN138 tìm hi?u v? n?n t?ng này qua bài vi?t bên d??i nhé.

MIGD là gì?

MIGD là gì?
MIGD là gì?

T?i Vi?t Nam ch?c h?n n?n t?ng này ch?a th?t s? ph? bi?n. MGID là m?ng l??i trung gian hi?n th? qu?ng cáo, n?i t?o ra s? k?t n?i gi?a hàng nghìn ??n v? website uy tín, có traffic kh?ng và các nhà qu?ng cáo online.

N?n t?ng MGID ???c thành l?p t? n?m 2004 b?i m?t l?p trình viên tr? ng??i Nga. Sau h?n 10 n?m phát tri?n, hi?n nay tr? s? chính c?a MGID ???c ??t t?i M?. MGID cung c?p các gi?i pháp qu?ng cáo và mang l?i nhi?u hi?u qu? h?n cho b?t c? cá nhân hay doanh nghi?p nào có nhu c?u qu?ng cáo online.

MGID dành cho nh?ng ai?

MGID dành cho nh?ng ai?
MGID dành cho nh?ng ai?

N?n t?ng này có l??t truy c?p kh?ng và ngày m?t t?ng m?nh theo th?i gian, ?ây là m?t trong nh?ng s? l?a ch?n hàng ??u cho:

  • Publisher: N?u b?n là ng??i s? h?u m?t website có l??ng truy c?p t?t hãy ??ng ký hi?n th? qu?ng cáo MGID.
  • Media Buyer: N?u b?n là cá nhân/ doanh nghi?p c?n ch?y qu?ng cáo Native Ads, có th? s? d?ng MGID.

Qu?ng cáo MIGD trên website nh? th? nào?

Qu?ng cáo MIGD trên website nh? th? nào?
Qu?ng cáo MIGD trên website nh? th? nào?

Tùy vào m?i trang web mà s? có l??t truy c?p khác nhau, hi?u ???c MGID là gì thì ta có th? th?y th?t d? dàng ?? th?y qu?ng cáo MGID hi?n th? trên các website khi ng??i dùng l??t web truy c?p.

Qu?ng cáo MIGD trên website nh? th? nào?
Qu?ng cáo MIGD trên website nh? th? nào?

Các doanh nghi?p qu?ng cáo MGID giúp các banner hi?n th? m?t cách t? nhiên nh?t ??i v?i ng??i xem t? ?ó t?ng t? l? chuy?n ??i và th??ng hi?u ???c qu?ng bá r?ng rãi h?n.

Các b?n có th? tham kh?o thêm bài vi?t Teespring Là Gì? Cách Ki?m Ti?n Online Hi?u Qu? V?i Teespring

Cách ki?m ti?n trên MIGD 

B??c 1: B?n truy c?p vào trang ch? c?a MGID và ??ng ký ?i?n ??y ?? thông tin. 

Cách ki?m ti?n trên MIGD 
Cách ki?m ti?n trên MIGD

B??c 2: Cách th? hai là b?n có th? liên k?t v?i tài kho?n Facebook c?a mình ?? ??ng ký nhanh h?n. Sau ?ó click “APPLY”.

Cách ki?m ti?n trên MIGD 
Cách ki?m ti?n trên MIGD

B??c 3: B?n m? mail và nh?n ???c m?t ???ng, hãy click vào ???ng link ?ó ?? kích ho?t tài kho?n.

Cách ki?m ti?n trên MIGD 
Cách ki?m ti?n trên MIGD

B??c 4: Lúc này b?n s? nhìn th?y hai th?:

  1. ADVERTISERS: Là ng??i c?n qu?ng cáo ho?c thuê ?? qu?ng cáo n?i dung v? s?n ph?m/d?ch v?
  2. PUBLISHER: Ng??i nh?n hi?n th? qu?ng cáo trên Website ?? ki?m ti?n t? qu?ng cáo.

Nh?n ch?n PUBLISHER. Ch?n ADD WEBSITE ?? thêm ??a ch? website c?n ???c hi?n th? qu?ng cáo.

Cách ki?m ti?n trên MIGD 
Cách ki?m ti?n trên MIGD

B??c 5: M?t form m?u s? xu?t hi?n, b?n hãy ?i?n ??y ?? thông tin, sau ?ó nh?n Save. Nh? v?y là b?n ?ã có th? ki?m ti?n trên MIGD r?i ?ó. 

Cách ki?m ti?n trên MIGD 
Cách ki?m ti?n trên MIGD

N?u các b?n g?p khó kh?n trong vi?c ??ng ký tài kho?n MIGD, có th? Liên h? Casino VN138 ?? ???c h??ng d?n chi ti?t h?n nhé!

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t v? MIGD là gì? Cách ??ng ký ki?m ti?n trên MIGD m?t cách chi ti?t nh?t. Hy v?ng b?n s? ??ng ký thành công v? ki?m thêm thu nh?p cho mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!