Margin là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi s? d?ng Margin

Margin là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi s? d?ng Margin

Trong ??u t? ch?ng khoán có m?t thu?t ng? g?i là Margin. V?y Margin là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi s? d?ng Margin là nh? th? nào? Hôm nay chúng tôi s? cùng b?n gi?i ?áp nh?ng câu h?i phía trên nhé.

Thu?t ng? trong ch?ng khoán có r?t nhi?u c?m t? khác nhau, ti?ng Anh có và ti?ng Vi?t c?ng có, bi?t ???c các khái ni?m này nhà ??u t? s? d? dàng trong vi?c giao d?ch ch?ng khoán h?n. Hãy cùng nhà cái Casinovn138.com tìm hi?u v? Margin qua bài vi?t bên d??i.

Margin là gì?

Margin là gì?
Margin là gì?

Margin trong ch?ng khoán (hay vay margin, giao d?ch ký qu?, hay ?òn b?y tài chính) là vi?c nhà ??u t? có th? VAY TI?N c?a công ty ch?ng khoán ?? mua thêm c? phi?u. Chính vì th?, khi vay margin, b?n có th? mua thêm nhi?u c? phi?u h?n và s? d?ng chính nh?ng c? phi?u này ?? ??m b?o kho?n vay.

Thông th??ng, m?i công ty ch?ng khoán s? có m?t danh sách riêng nh?ng mã c? phi?u ???c ch?p nh?n vay Margin. B?n có th? tham kh?o danh sách m?t s? mã ???c c?p vay Margin c?a công ty ch?ng khoán VNDIRECT d??i ?ây:

Các mã c? phi?u ???c phép giao d?ch Margin t?i VNDIRECT
 Các mã c? phi?u ???c phép giao d?ch Margin t?i VNDIRECT

Ví d?: Gi? s? b?n ?ang n?m gi? 10.000 c? phi?u c?a m?t công ty A v?i t?ng giá tr? 500 tri?u ??ng, ti?n m?t b?ng 0. Lúc này, ti?n m?t b?n không có nh?ng b?n mu?n mua thêm c? phi?u thì công ty ch?ng khoán s? cho b?n vay ti?n ?? mua thêm c? phi?u và tài s?n c?m c? chính là 10.000 c? phi?u c?a công ty A v?i giá tr? 500 tri?u ??ng.

Call Margin là gì?

Call Margin là gì?
Call Margin là gì?

V?y Call Margin có ngh?a là gì? Call margin là vi?c công ty ch?ng khoán thông báo cho b?n r?ng, b?n c?n n?p thêm ti?n vào tài kho?n ch?ng khoán ?? ??m b?o m?c ký qu? margin t?i thi?u theo quy ??nh c?a h?. Vi?c này ch? x?y ra khi b?n ?ã vay Margin quá nhi?u và giá tr? c? phi?u mà b?n ?ang n?m gi? gi?m m?nh. 

Có nên vay Margin hay không?

Có nên vay Margin hay không?
Có nên vay Margin hay không?

??ng ý r?ng khi vay Margin s? cho b?n m?t ?òn b?y tài chính giúp kh? n?ng sinh l?i cao h?n, tuy nhiên ??ng ngh?a v?i vi?c r?i ro c?ng s? nhi?u h?n. L?i khuyên c?a chúng ta dành cho b?n là Không nên vay Margin n?u b?n ch?a có kinh nghi?m trên th? tr??ng ch?ng khoán và ch?a ki?m ???c l?i nhu?n trong su?t quá trình ??u t? ??n th?i ?i?m quy?t ??nh vay Margin. 

Còn n?u b?n t? tin vào kh? n?ng c?a mình thì v?n có th? vay Margin ?? làm ?òn b?y tài chính ?? ki?m l?i nhu?n nhi?u h?n.

Chia s? thêm ??n b?n: T? l? Margin c?a các công ty ch?ng khoán t?i Vi?t Nam

Lãi su?t vay Margin hi?n nay là bao nhiêu?

Lãi su?t vay Margin hi?n nay là bao nhiêu?
Lãi su?t vay Margin hi?n nay là bao nhiêu?

Hi?n nay trên th? tr??ng các công ty ch?ng khoán ph?n l?n ??u cho khách hàng vay Margin v?i nh?ng mã c? phi?u nh?t ??nh. Lãi su?t c?a nh?ng công ty này ???c tính theo ngày và không quá chênh l?ch kho?ng 0.037%. Nhìn có s? ít nh?ng tính lãi kép theo t?ng ngày s? là 14.5%/n?m, m?t con s? không h? nh?.

Tuy nhiên b?n có th? th??ng l??ng v?i công ty ch?ng khoán v? m?c lãi su?t này ?? có m?t con s? ?u ?ãi h?n và ch?n th?i gian vay phù h?p, không c?n ph?i 1 n?m. N?u không th??ng l??ng thì m?c lãi su?t m?c ??nh s? là con s? trên.

Chia s? ??n b?n bài vi?t: Ch?ng ch? qu? là gì? Có nên ??u t? hay không?

Khi nào nên và không nên s? d?ng Margin?

Khi nào nên và không nên s? d?ng Margin?
Khi nào nên và không nên s? d?ng Margin?

Nh? v?y tóm l?i khi nào thì chúng ta nên s? d?ng vay Margin? Nh?ng l?i khuyên d??i ?ây ???c t?ng h?p t? nh?ng nhà ??u t? lâu n?m có kinh nghi?m trong vi?c vay Margin:

  • Th? nh?t: B?n là nhà ??u t? ch?ng khoán lâu n?m, hi?u rõ th? tr??ng.
  • Th? hai: Khi nh?n th?y th? tr??ng có d?u hi?u t?ng tr??ng rõ ràng và ?n ??nh, ch?n mã c? phi?u công ty ??u ngành nh?n th?y t?ng tr??ng t?t trong t??ng lai.
  • Th? ba: Không vay Margin trong th?i ?i?m kinh t? th? gi?i ?ang kh?ng ho?ng, d?ch b?nh ?nh h??ng.
  • Th? t?: Nên vay Margin trong ng?n h?n b?i dài h?n s? g?p nhi?u r?i ro h?n b?i giá c? phi?u s? có bi?n ??ng giá lên xu?ng liên t?c trong th?i gian dài, khi?n vi?c s? d?ng Margin không mang l?i l?i nhu?n cao.
  • Th? n?m: Nên s? d?ng Margin cho nh?ng mã c? phi?u có tính thanh kho?n cao nh? Blue chip, các mã c? phi?u trong r? VN30.

B?n có th? tìm hi?u v? các kho?n vay Margin qua bài vi?t: Vay Margin là gì? Khi nào ph?i tr?i kho?n vay Margin?

Chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN30 v?a chia s? ??n b?n bài vi?t “Margin là gì? Nh?ng ?i?u c?n bi?t khi s? d?ng Margin”. Hy v?ng ?ây là nh?ng ki?n th?c và kinh nghi?m b? ích b?n hi?u h?n v? công c? này.

??ng ký thành viên Casino VN138 ?? ch?i cá c??c bóng ?á uy tín b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái ???c ?ông ??o ng??i ch?i tham gia t?i Vi?t Nam hi?n nay. B?n có th? xem thêm nh?ng thông tin v? chúng tôi t?i ph?n Gi?i thi?u nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!