Machine learning? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? Machine learning

Machine learning? Nh?ng ?i?u b?n c?n bi?t v? Machine learning

Machine learning ???c xem là m?t nhánh nh? c?a l?nh v?c trí tu? nhân t?o. V?y Machine learning là gì và ???c ?ng d?ng vào th?c t? nh? th? nào?

?? tìm hi?u rõ h?n v? Machine learning v? vai trò và cách h?c hi?u qu? nh?t. M?i các b?n cùng theo dõi bài vi?t sau ?ây cùng v?i Casinovn138.com nhé!

Machine learning là gì?

Machine learning là m?t trong nh?ng vi?c d?y cho máy tính cách h?c cho t? các d? li?u ?? có th? ??a ra ???c quy?t ??nh và d? toán c? th?. ?? ??m b?o cho Machine learning ???c th?c nh?t thì máy tính b?t bu?c ph?i có kh? n?ng h?c cách xác ??nh cho các m?u mà ?ã không ???c l?p trình rõ ràng.

Machine learning là gì?
Machine learning là gì?

Vai trò c?a Machine learning ??i v?i ??i s?ng

B?n có th? tham kh?o bài vi?t: ?u ?i?m khi l?p trình web Php + MySQL mà b?n nên bi?t

B?n có th? bi?t thêm v? spring boot qua bài vi?t: https://casinovn138.com/spring-boot-la-gi/.

Nhu c?u toàn c?u l?n

V?i m?t n?n trí tu? nhân t?o ?ang ngày càng phát tri?n, nh?ng chuyên gia am hi?u v? Machine learning ?ang ???c quan tâm và nh?n ???c m?t m?c l??ng khá kh?ng.

Machine learning thú v?

Machine learning là s? k?t h?p ??c ?áo gi?a khám phá, ?ng d?ng và k? thu?t kinh doanh ??c nh?t.

D? li?u là s?c m?nh

D? li?u c?a Machine learning ?ang có các b??c ti?n m?i trong vi?c bi?n ??i nh?ng th? xung quanh chúng ta. Chính vì v?y, các t? ch?c t? nh?ng công ty nh? m?i kh?i nghi?p cho ??n các doanh nghi?p kh?ng l? v? công ngh? ??u ?ang ch?y ?ua ?? khai thác d? li?u t? Machine learning. 

D? li?u là s?c m?nh
D? li?u là s?c m?nh

H??ng d?n cách h?c Machine learning hi?u qu?

B??c 1: ?i?u ki?n tiên quy?t

N?u nh? b?n có th? hoàn thành t?t m?i ?i?u ki?n tiên quy?t thì nh?ng bài h?c còn l?i s? tr? nên d? dàng h?n. H?u h?t các khái ni?m th??ng ???c dùng và áp d?ng nh? th?ng kê và khoa Machine learning vào d? li?u. 

B??c 2: Ch? ?? b?t bi?n

Ch? ?? b?t bi?n là khái ni?m v? vi?c ngâm t?t c?  trong càng nhi?u lý thuy?t và ki?n ??th?c thì càng t?t ?? t?o cho mình m?t n?n t?ng v?ng ch?c.

Lên k? ho?ch và ti?n hành thu th?p các d? li?u:  ?ây là m?t trong nh?ng quá trình gây ra s? t?n kém th?i gian khi th?c hi?n. 

Th?c hi?n gi? ??nh d? li?u và ti?n x? lý: ?ây là các thu?t toán khác nhau có các gi? ??nh khác nhau v? d? li?u ??u vào. 

Ch? ?? b?t bi?n
Ch? ?? b?t bi?n

Gi?i thích k?t qu? mô hình: ?ây là m?t trong nh?ng quan ni?m cho r?ng  Machine learning ???c xem là h?p ?en. B?n c?n ph?i có kh? n?ng ch?n ?oán cho các mô hình c?a mình ?? có th? c?i thi?n ???c chúng nh?t.

C?i thi?n và ?i?u ch?nh các mô hình b?n: R?t hi?m khi ng??i dùng có th? ??t ???c các mô hình t?t nh?t ngay trong l?n th? ??u tiên. Vì th?, b?n c?n ph?i hi?u nh?ng s?c thái thu?c các tham s? ?i?u ch?nh c?ng nh? các ph??ng pháp chính quy khác nhau.

Cán ?ích ??n giá tr? kinh doanh: Thông th??ng, Machine learning không bao gi? ???c th?c hi?n bên trong môi tr??ng chân không. N?u nh? b?n không th? hi?u rõ ???c m?i công c? bên trong kho v? khí c?a mình. Chính vì v?y, b?n không th? th?c hi?n cho vi?c t?i ?a hóa hi?u qu? cho chúng.

Ch? ?? b?t bi?n
Ch? ?? b?t bi?n

B??c 3: Th?c hành có m?c tiêu

Th?c hành có m?c tiêu là t?t c? v? vi?c s? d?ng các bài t?p c? th?, có ch? ý ?? trau d?i k? n?ng c?a b?n. Các m?c tiêu mà 3 b??c này c?n th?c hi?n: 

  • Th?c hành toàn b? quy trình Machine learning: Thu th?p d? li?u, làm s?ch và ti?n x? lý. Xây d?ng mô hình, ?i?u ch?nh và ?ánh giá.
  • B?n c?n th?c hành trên b? d? li?u có th?c: Hãy b?t ??u cho vi?c xây d?ng tr?c giác v? nh?ng lo?i mô hình phù h?p v?i các thách th?c c?n thi?t. 
  • L?n sâu v? các ch? ?? riêng l?: Trong b??c 1, b?n ?ã tìm hi?u v? các thu?t toán phân c?m thì ? b??c 2, b?n s? áp d?ng các lo?i thu?t toán phân c?m khác nhau trên các b? d? li?u ?? xem lo?i nào ho?t ??ng t?t nh?t.
Th?c hành có m?c tiêu
Th?c hành có m?c tiêu

B??c 4: D? án Machine learning

B??c cu?i cùng này s? giúp b?n th?c hành tích h?p ???c các k? thu?t máy h?c vào sâu h?n vi?c phân tích và hoàn ch?nh. ?ây là lúc b?n ch?c ch?n v?i nh?ng ki?n th?c mà mình ?ã h?c và th?c hành ?? t?o ra s?n ph?m. ?ây là b??c r?t quan tr?ng xem b?n có th?c s? t?t hay không.

B?n có th? tham kh?o thêm: Lazy loading là gì? T?ng h?p ki?n th?c v? Lazy loading mà b?n c?n bi?t

Mong r?ng qua nh?ng thông tin ?ã chia s? trên s? giúp các b?n bi?t và hi?u rõ h?n v? Machine learning. C?m ?n các b?n ?ã theo dõi bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138.

Hãy ??ng ký thành viên Casino VN138 ?? tham gia nh?ng trò ch?i cá c??c th? thao h?p d?n và mang v? nhi?u gi?i th??ng ti?n m?t có giá tr? b?n nhé. Xem thêm nh?ng thông tin v? nhà cái chúng tôi t?i ph?n Gi?i thi?u.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!