Ném biên là gì? Lu?t ném biên sân bóng 11 ng??i chu?n FIFA

Ném biên là gì? Lu?t ném biên sân bóng 11 ng??i chu?n FIFA

Trong bóng ?á có m?t c?m t? mà chúng ta th??ng hay nghe ??n trong tr?n ??u ?ó là “ném biên”. V?y b?n ?ã hi?u ném biên là gì ch?a? Lu?t ném biên sân bóng ?á 11 ng??i chu?n FIFA là nh? th? nào?

Trong bài vi?t này, nhà cái Casinovn138.com xin chia s? ??n b?n nh?ng ki?n th?c v? Lu?t ném biên trên sân bóng ?á 11 ng??i chu?n FIFA. Cùng theo dõi bài vi?t bên d??i c?a chúng tôi nhé.

Ném biên trong bóng ?á là gì?

Ném biên trong bóng ?á là gì?
Ném biên trong bóng ?á là gì?

Trong m?i tr?n ??u b?n th??ng th?y khi bóng ra kh?i sân thì c?u th? s? ch?y nh?t bóng và ném cho ??ng ??i mình ?úng không nào. ?ó chính là ném biên, ?ây gi?ng nh? m?t cách ?? b?t ??u l?i tr?n ??u t?i v? trí bóng ch?y ra kh?i sân.

Có th? b?n c?ng quan tâm: Các l?i trong sân bóng ?á 11 ng??i | Lu?t quy ??nh FIFA

Các k? thu?t ném biên trong bóng ?á

M?i c?u th? khi nh?t bóng và có các cách ném biên khác nhau, k? thu?t ném biên th?y v?y c?ng khá quan tr?ng giúp ??i gi? ???c quy?n ki?m soát bóng. Có hai k? thu?t ném biên th??ng ???c áp d?ng là:

Ném biên t?i ch?

Ném biên t?i ch?
Ném biên t?i ch?

?? th?c hi?n k? thu?t ném biên này b?n làm nh? sau:

 • B??c 1: ??ng ??i di?n sân theo h??ng ném, lúc này hai chân r?ng b?ng vai, ??u g?i h?i h? th?p ho?c chân tr??c, chân sau và thân ng??i ng? v? phía sau thành hình cánh cung.
 • B??c 2: Hai tay m? t? nhiên, hai ??u ngón tay cái ??i nhau ? ph?n hai bên qu? bóng, các ngón tay khác dàn ??u trên qu? bóng và kh?y hai tay co l?i, ??a bóng qua ??u v? phía sau.
 • B??c 3: Khi ném bóng d?a vào l?c hai chân ??p ??t, hai cánh tay du?i th?ng, hóp b?ng, ??ng th?i hai tay ??a bóng t? phía sau ra phía tr??c, r?i ném quá ??u vào sân bóng. V?i k? thu?t ném bóng t?i ch? này, c?u th? có th? rê chân d??i ??t ?? bóng ???c ?i xa.

Ném biên có ?à

Ném biên có ?à
Ném biên có ?à
 • B??c 1: C?u th? ném biên c?m bóng tr??c ng?c
 • B??c 2: Khi ch?y ?à b??c cu?i, hai tay ??a bóng qua ??u ra phí sau và thân ng??i ng? v? phía sau t?o thành cánh cung và th?c hi?n ??ng tác ném biên.

K? thu?t ném biên này ch? khác v?i k? thu?t ném biên t?i ch? ? ?o?n ??u và ?o?n ch?y l?y ?à. Còn l?i, ??ng tác ném biên có ?à ph?i th?c hi?n liên t?c, hai tay cùng dùng l?c thì pha ném biên m?i có ?? chính xác.

Lu?t ném biên sân bóng ?á 11 ng??i chu?n FIFA

Ném biên ?úng lu?t trong tr?n ??u

Ném biên ?úng lu?t trong tr?n ??u
Ném biên ?úng lu?t trong tr?n ??u

Lu?t ném biên trên sân bóng ?á 11 ng??i và 7 ng??i ???c FIFA quy ??nh c? th? nh? sau:

 • Ng??i th?c hi?n qu? ném biên không ph?i là th? môn
 • C?u th? th?c hi?n qu? ném biên không ???c ch?m vào bóng tr??c khi bóng ch?m vào m?t c?u th? khác. 
 • C?u th? th?c hi?n qu? ném biên không ???c dùng tay ch?i bóng tr??c khi bóng ch?m vào m?t c?u th? khác. 
 • Các c?u th? trong sân ph?i ??ng cách xa c?u th? ném biên 1 ??n 1.5m

Nh?ng vi ph?m và x? ph?t khi ném biên sai

Nh?ng vi ph?m và x? ph?t khi ném biên sai
Nh?ng vi ph?m và x? ph?t khi ném biên sai
 • Khi bóng vào cu?c, c?u th? ném biên ch?m bóng l?n hai (không ph?i b?ng tay) tr??c khi bóng ch?m c?u th? khác => ??i ??i th? ???c h??ng qu? ph?t gián ti?p t?i v? trí x?y ra l?i (Lu?t XIII – V? trí ?á ph?t).
 • Khi bóng vào cu?c, c?u th? ném biên c? tình dùng tay ch?i bóng tr??c khi bóng ch?m c?u th? khác => ??i ??i th? ???c h??ng qu? ph?t tr?c ti?p t?i v? trí x?y ra l?i (Lu?t XIII – V? trí ?á ph?t).

B?n có th? tham kh?o thêm: Ph?t gián ti?p là gì? Các l?i b? ph?t gián ti?p theo quy ??nh FIFA

Nh?ng l?u ý khi th?c qu? ném biên trên sân

Sau khi ??c xong ph?n phía trên ch?c b?n ?ã hi?u ???c lu?t ném biên là gì c?ng nh? bi?t cách s? d?ng các k? thu?t ném biên trên sân c? r?i ?úng không nào. Tuy nhiên, có m?t vài l?u ý mà chúng tôi mu?n nh?c b?n khi th?c hi?n qu? ném biên bên d??i nhé.

 • Th? nh?t: Không ?? chân r?i kh?i m?t sân khi qu? bóng ch?a bay kh?i tay
 • Th? hai: Khi th?c hi?n qu? ném biên thì c? tay ph?i chuy?n ??ng liên t?c
 • Th? ba: Không ?? m?t cân b?ng l?c khi ném biên s? khi?n bóng ?i không chính xác.

Trên ?ây là bài vi?t v? Ném biên là gì? Lu?t ném biên sân bóng 11 ng??i chu?n FIFA mà chuyên m?c Th? thao c?a nhà cái Casino VN138 mu?n g?i ??n b?n. Hy v?ng b?n s? áp d?ng nh?ng ki?n th?c này trong nh?ng tr?n giao h?u c?ng anh em c?a mình.

??ng ký tham gia ch?i cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138 ngay bây gi? ?? nh?n ???c nhi?u ph?n quà h?p d?n b?n nhé. Casino VN138 là nhà cái hàng ??u Vi?t Nam hi?n nay, liên h? chúng tôi ?? ???c nhân viên h??ng d?n t?t nh?t.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!