L?i không truy c?p ???c trang web – Nguyên nhân, cách kh?c ph?c

L?i không truy c?p ???c trang web - Nguyên nhân, cách kh?c ph?c

M?t trong nh?ng l?i gây khó ch?u cho ng??i dùng nh?t khi ?ang l??t web là l?i không truy c?p ???c trang web. T? ?ó gây ra nh?ng h?u qu? l?n nh? ng??i dùng c?m th?y s? c? này khi?n h? ph?i ch? ??i, m?t thi?n c?m v?i trang web này và có th? h? s? không quay l?i trong nh?ng l?n sau. Ng??i s? h?u website s? b? m?t khách hàng và kéo theo nh?ng h? l?y khác.

Ngay bây gi?, m?i các b?n cùng tìm hi?u ra nguyên nhân và nh?ng cách kh?c ph?c c? b?n ??n gi?n và nhanh chóng có trong bài vi?t sau ?ây v?i Casinovn138.com nhé!

Nguyên nhân c?a l?i không truy c?p ???c trang web

Nguyên nhân x?y ra tình tr?ng này có th? là do ch?c n?ng c?a thi?t b? g?p s? c?, do cài ??t máy tính c?a b?n ho?c ??n gi?n là chính Chrome ?ang g?p v?n ??. Các nguyên nhân c? b?n có th? k? ??n bao g?m:

  • IP b? ch?n.
  • S? c? c?a máy ch? DNS.
  • L?i k?t n?i m?ng WiFi, 3G, 4G.
  • L?i ph?n m?m c?a nhà phát hành.
  • Ho?t ??ng c?a t??ng l?a (Firewall).
Nguyên nhân c?a l?i không truy c?p ???c trang web
Nguyên nhân c?a l?i không truy c?p ???c trang web

Top 10 cách kh?c ph?c l?i ??n gi?n

Dùng CMD

Google Chrome là m?t nguyên nhân l?n khi?n b?n không th? truy c?p ???c trang web. ?? có th? kh?c ph?c tình tr?ng này, b?n c?n ph?i dùng ??n CMD. Cách kh?c ph?c l?i dùng CMD nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n t? h?p phím Windows + R => Trên màn hình s? xu?t hi?n c?a s? RUN

B??c 2: B?n nh?p CMD vào ô tr?ng ?? m? Command Prompt => Nh?n ch?n OK 

B??c 3: Ti?p t?c nh?p thêm l?nh “netsh winsock reset”

B??c 4: Nh?n phím Enter ?? hoàn t?t

Dùng CMD
Dùng CMD

T?t t??ng l?a

M?t trong nh?ng nguyên nhân khi?n b?n không th? vào ???c trang web là t??ng l?a. ?? có th? ti?p t?c truy c?p bình th??ng, b?n c?n ph?i cài ??t l?i t??ng l?a. Các b??c th?c hi?n nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n ch?n c?a s? Windows => Ch?n Control Panel => Ch?n Windows Firewall

B??c 2: Ti?p t?c ch?n Change notification settings

B??c 3: Nh?n ch?n Turn off và click ch?n OK là ?ã hoàn t?t vi?c t?t t??ng l?a.

T?t t??ng l?a
T?t t??ng l?a

Kh?i ??ng l?i máy

Kh?i ??ng l?i máy tính là cách ??n gi?n nh?t mà b?n có th? kh?c ph?c ngay l?i truy c?p web m?t cách nhanh chóng và d? dàng nh?t. ?? kh?i ??ng l?i máy tính, b?n có th? làm theo các b??c nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n t? h?p phím ALT + F4 => Ch?n Restart => Ch?n Enter

B??c 2: Ch?n Windows => tr? sang m?i tên bên ph?i Shutdown => Ch?n Restart

B??c 3: Ch?n Enter là xong

Kh?i ??ng l?i máy
Kh?i ??ng l?i máy

Cài ??t l?i Proxy

M?i khi g?p l?i không vào ???c trang web, ng??i dùng th??ng ngh? ??n h??ng gi?i quy?t b?ng cách cài ??t l?i Proxy. Cách làm này khá hi?u qu? nên ???c ?ông ??o ng??i dùng áp d?ng. Cách th?c hi?n nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n t? h?p phím Windows + R => Trên màn hình s? xu?t hi?n c?a s? RUN

B??c 2: Nh?p l?nh inetcpl.cpl ?? m? Internet Properties

B??c 3: Ch?n tab Connections => Click vào LAN Settings

B??c 4:  Nh?n b? ch?n “Use a Proxy Server for your LAN”, r?i tick ch?n “Automatically Detect Settings”

Cài ??t l?i Proxy
Cài ??t l?i Proxy

Cài ??t l?i Google Chrome

M?t l?i l?n liên quan ??n Chrome mà b?n không nên b? qua. Có th? là do trình duy?t web Chrome c?a b?n quá lâu không ???c nâng c?p nên x?y ra tình tr?ng l?i truy c?p.

N?u phiên b?n Chrome c?a b?n là phiên b?n m?i, b?n s? th?y m?i tên màu xanh bên c?nh avatar tài kho?n. B?n ch? c?n nh?n vào ?ó là trình duy?t s? t? ??ng c?p nh?p phiên b?n m?i nh?t.

Còn ??i v?i phiên b?n c? h?n thì b?n hãy th?c hi?n ki?m tra b?ng cách: Ch?n Cài ??t => Tr? giúp => Gi?i thi?u v? Chrome. T?i ?ây b?n s? bi?t Chrome ?ang ? phiên b?n nào và có th? nâng c?p nhanh chóng.

Cài ??t l?i Google Chrome
Cài ??t l?i Google Chrome

Xóa cache l?ch s? duy?t web

?? ch?c ch?n l?i không truy c?p ???c trang web có ph?i là do cache l?ch s? duy?t web hay không thì b?n có th? copy link web ?ó sang các trình duy?t khác. N?u link v?n xem ???c bình th??ng thì ch?c ch?n b?n ph?i xóa cache thì m?i có th? kh?c ph?c l?i này. Cách xóa cache l?ch s? duy?t web nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n t? h?p phím CTRL + SHIFT + DEL ?? hi?n lên c?a s? xóa trình duy?t web

B??c 2: Tích ch?n n?i dung mu?n xóa và cu?i cùng ch?n vào Button xóa d? li?u.

Xóa cache l?ch s? duy?t web
Xóa cache l?ch s? duy?t web

Restart l?i DNS Client máy tính

DNS Client liên quan tr?c ti?p ??n ch?c n?ng m?ng internet c?a máy tính. Do ch?c n?ng này trong quá trình ho?t ??ng x?y ra v?n ?? nên gây ra tình tr?ng l?i không th? truy c?p ???c trang web. ?? kh?c ph?c ???c l?i này, b?n c?n ph?i kh?i ??ng l?i DNS Client b?ng các b??c nh? sau:

B??c 1: B?n nh?n t? h?p phím Windows + R => Trên màn hình s? xu?t hi?n c?a s? RUN B??c 2: Nh?p t? khóa services.msc => Nh?n ch?n Enter

B??c 3: Khi b?n nhìn th?y c?a s? Service qu?n lý d?ch v? máy tính hi?n lên, b?n nh?n chu?t ph?i vào DNS Client => Click ch?n Restart ?? kh?i ??ng l?i d?ch v? này.

Restart l?i DNS Client máy tính
Restart l?i DNS Client máy tính

Reset trình duy?t Google Chrome

Reset l?i trình duy?t Google Chrome, b?n s? ??a công c? tìm ki?m này v? tr?ng thái nh? m?i cài ??t. Các thi?t l?p c?ng nh? d? li?u t?m th?i s? b? xóa. Cách th?c hi?n nh? sau:

B??c 1: Nh?p ???ng d?n chrome://settings/ => ch?n Enter

B??c 2: Kéo chu?t xu?ng phía d??i và ch?n Nâng cao => Ch?n Khôi ph?c cài ??t v? m?c ??nh ban ??u

B??c 3: Trên màn hình s? xu?t hi?n c?a s? Pop up => Nh?n ch?n ??t l?i các tùy ch?n cài ??t là ?ã hoàn thành.

Ki?m tra l?i h? th?ng internet, router

?ôi lúc lý do không truy c?p ???c trang web ??n gi?n là vì h? th?ng ???ng m?ng gia ?ình b?n ?ang g?p v?n ??. Vì v?y, b?n không nên b? qua b??c ki?m tra ???ng cáp k?t n?i và kh?i ??ng l?i Router. Cách th?c hi?n nh? sau:

Ng?t thi?t b? v?i k?t n?i ngu?n t? 3 ??n 4 phút r?i k?t n?i l?I. Sau ?ó, truy c?p l?i ???ng link website xem ?ã ?n ??nh bình th??ng hay ch?a, n?u ch?a thì hãy th? các cách khác.

Ki?m tra l?i h? th?ng internet, router
Ki?m tra l?i h? th?ng internet, router

N?u b?n th??ng xuyên g?p l?i 404 not found khi truy c?p m?t trang web b?t k?, b?n có th? tìm m?t s? gi?i pháp kh?c ph?c thông qua bài vi?t: L?i 404 Not Found là gì? Nguyên nhân, cách kh?c ph?c nhanh g?n

T?t giao th?c Experimental Quic Protocol trên Chrome

?ây là m?t ch??ng trình beto th? nghi?m c?a Google Chrome. ?ôi khi b?n s? g?p ph?i tình tr?ng không truy c?p ???c trang web. ?? kh?c ph?c l?i truy c?p, b?n c?n ph?i t?t giao th?c Experimental Quic Protocol. Các b??c làm nh? sau:

B??c 1: Truy c?p chrome://flags/ => 

B??c 2: Tìm ki?m “Experimental QUIC Protocol” => ??i tr?ng thái ch??ng trình t? Default thành Disabled

B??c 3: Nh?n ch?n “Relaunch Now” ?? áp d?ng ngay t?i th?i ?i?m hi?n t?i.

T?t giao th?c Experimental Quic Protocol trên Chrome
T?t giao th?c Experimental Quic Protocol trên Chrome

V?y là chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 ?ã gi?i thích cho các b?n hi?u v? nguyên nhân và h??ng d?n 10 cách ??n gi?n nh?t mà các b?n có th? kh?c ph?c ???c tình tr?ng l?i không truy c?p ???c trang web d? dàng và nhanh chóng. Chúc các b?n thành công nhé!

Casino VN138 là m?t trong nh?ng nhà cái ?á gà Online uy tín hàng ??u trên th? tr??ng hi?n nay. ??n v?i Casino VN138, m?i thông tin c?a ng??i ch?i ??u ???c có chính sách b?o m?t an toàn nên b?n không ph?i quá lo l?ng. ??ng ký và tr?i nghi?m ngay thôi nào!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!