L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

Trong các tr?n ??u trên sân bóng ?á, vi?c vô tình hay c? ý ?? ch?m tay vào bóng là th??ng xuyên x?y ra. V?y l?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hi?u qua bài vi?t bên d??i nhé.

Trong vòng c?m ??a và c? trên sân c?, ch? có v? trí th? môn m?i có quy?n c?m bóng và m?i c?u th? n?u b? tr?ng tài phát hi?n ch?i bóng b?ng tay thì s? có cách x? ph?t khác nhau. Cùng Casinovn138.com tìm hi?u khi ch?m tay vào bóng trong vòng c?m s? b? ph?t nh? th? nào qua bài vi?t d??i ?ây.

Nh?ng l?i ch?m tay vào bóng 

Nh?ng l?i ch?m tay vào bóng 
Nh?ng l?i ch?m tay vào bóng

Trong tr?n ??u, các tr??ng h?p ?? bóng ch?m vào tay th??ng g?p nh?:

  • C?u th? ??a tay ra b?t bóng và ?? bóng
  • C?u th? c? tình ?? bóng ch?m tay
  • S? d?ng tay ch?m vào bóng khi ?ang thi ??u
  • Bóng ch?m vào t? cánh tay ??n g?n vai

Tùy vào m?i tình hu?ng mà tr?ng tài có th? ??a ra m?c x? ph?t khác nhau. Các tr??ng h?p vô tình ch?m tay s? không b? ph?t nh?ng ??i v?i tình hu?ng c? ý ?? tay ch?m vào bóng trong trong tr??ng h?p nguy hi?m thì m?c ph?t s? càng n?ng.

B?n có th? tham kh?o thêm: Ph?t gián ti?p là gì? Các l?i b? ph?t gián ti?p theo quy ??nh FIFA

L?i ch?m tay vào bóng trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

L?i ch?m tay vào bóng trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?
L?i ch?m tay vào bóng trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào?

?? giúp b?n có thông tin chính xác v? kho?n này, chúng tôi ?ã tham kh?o v? quy ??nh m?t tình hu?ng ???c xem là dùng tay ch?i bóng n?u nh? các c?u th? c? tình di chuy?n bàn tay hay cánh tay v? phía trái bóng và xác ??nh theo kho?ng cách gi?a bóng và c?u th? c?a FIFA nh? sau:

  1. Trong tr??ng h?p c?u th? c? ý tránh bóng nh?ng bóng v?n ch?m tay thì có th? b? ph?t ho?c không. N?u c? tình thì th? ?? còn vô tình thì th? vàng.
  2. Khi c?u th? ?? bóng ch?m tay ? ngoài vòng 16m50 thì ??i ph??ng ???c h??ng m?t qu? ?á ph?t, còn ngoài 16m50 thì s? b? ph?t penalty.
  3. ??i v?i nh?ng tình hu?ng không c? ý ?? tay ch?m bóng nh?ng d?n ??n bàn th?ng c?ng xác ??nh là ph?m l?i

H?u h?t các tr?n bóng chuyên nghi?p hàng ??u hi?n nay trên th? gi?i ??u s? d?ng công ngh? VAR ?? theo dõi tr?n ??u. Tuy nhiên, ?ây c?ng ch? là công c? h? tr? và ng??i quy?t ??nh chính v?n là tr?ng tài.

B?n có th? tham kh?o thêm: ?á luân l?u ngh?a là gì?

Chúng tôi v?a giúp b?n gi?i ?áp v? câu h?i L?i ch?m tay trong vòng c?m b? ph?t nh? th? nào? Hy v?ng bài vi?t c?a chuyên m?c Th? thao – nhà cái Casino VN138 ?ã khi?n b?n th?a mãn ???c câu tr? l?i cho mình.

Hãy ??ng ký và tham gia cá c??c th? thao tr?c tuy?n an toàn và uy tín t?i nhà cái Casino VN138. T?i ?ây chúng tôi có nhi?u game cá c??c khác nhau. V?i ?i?u kho?n dich v? rõ ràng nên ng??i ch?i có th? an tâm nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!