L?i 503 (Service Unavailable) là gì? H??ng d?n cách kh?c ph?c

L?i 503 (Service Unavailable) là gì? H??ng d?n cách kh?c ph?c

B?n ?ã g?p ph?i tr??ng h?p truy c?p vào website nào ?ó nh?ng l?i th??ng xuyên hi?n l?i 503 gây khó ch?u ch?a? Ch?c h?n ai c?ng ?ã g?p m?t l?n trong ??i r?i ?úng không.

?? tìm hi?u nguyên nhân gây ra l?i 503 và nh?ng cách kh?c ph?c nh? th? nào cho website c?a b?n. Hãy cùng Casinovn138.com khám phá ngay bây gi? các b?n nhé.

L?i 503 là gì?

L?i 503 hay còn ???c g?i là l?i 503 Service Unavailable. ?ây là l?i máy ch? ?ang t?m th?i không th? x? lý yêu c?u hay t?m th?i ng?ng ho?t ??ng ho?c website ?ang b?o trì. L?i 503 là m?t l?i ph? bi?n trên WordPress.

L?i 503 là gì?
L?i 503 là gì?

Nguyên nhân nh?n ??n l?i 503 trên website

Máy ch? b?o trì

Vi?c b?o trì máy ch? liên t?c, nh?t là trong quá trình c?p nh?t Plugin, ch? ?? ho?c ph?n m?m có th? gây ra l?i 503. Trong tr??ng h?p này, n?u b?n truy c?p website, trang web s? ?i ??n trang tr?ng thái b?o trì và ??a ra m?t thông báo: “Briefly unavailable for scheduled maintenance. Check back in a minute.”

B? t?n công DDoS

M?t cu?c t?n công t? ch?i d?ch v? phân tán (DDoS) v?i l??ng l?n request ??n trang web ho?c server m?ng. K?t qu? c?a cu?c t?n công này làm ?nh h??ng ??n ho?t ??ng trang web ho?c máy ch? c?a nó s? không ho?t ??ng n?a và chuy?n sang tr?ng thái ngo?i tuy?n.

?? tránh b? t?n công DDoS, các qu?n tr? viên website ph?i ??u t? vào m?t nhà cung c?p d?ch v? ch?ng DDos ch?t l??ng và ?áng tin c?y. Bên c?nh ?ó, t?ng c??ng b?o m?t h?n cho website c?a mình ?? tránh các m?c ?ích x?u t? các hacker.

B? t?n công DDoS
B? t?n công DDoS

L?i máy ch? b? gián ?o?n

Server không có kh? n?ng h? tr? l??ng ng??i dùng quá l?n trong cùng m?t th?i ?i?m quá ??t ng?t có th? gây ra l?i 503 này.

L?i c?u hình DNS không chính xác

L?i 503 có th? cho th?y do l?i c?u hình DNS (Domain Name Servers). V?i nhi?m v? bi?n ??i m?t m?t tên mi?n sang ??a ch? IP ?? nh?n d?ng trên h? th?ng m?ng t??ng ?ng c?a nó. L?i ? c?u hình DNS c?a máy tính ho?c b? ??nh tuy?n có th? g?i ??n cho b?n m?t trang hoàn toàn khác và có th? ??a ra m?t l?i 503 Service Unavailable.

L?i c?u hình DNS không chính xác
L?i c?u hình DNS không chính xác

Cách kh?c ph?c l?i 503

??i v?i ng??i dùng

  • T?i l?i trang web: B?n ??i m?t vài phút, r?i b?m vào nút làm m?i trên thanh ??a ch? trình duy?t ho?c nh?n phím F5 (Ctrl + R).
  • Kh?i ??ng l?i thi?t b? k?t n?i m?ng: Th? nh?t, kh?i ??ng l?i máy tính c?a b?n. N?u cách này không kh?c ph?c ???c, b?n c?n kh?i ??ng l?i b? ??nh tuy?n và các thi?t b? k?t n?i khác.

??i v?i nhà qu?n tr?

  • B?o trì h? th?ng: Th??ng xuyên th?c hi?n b?o trì website hàng tháng ?? phát hi?n l?i nhanh chóng và gi?i quy?t k?p th?i.
  • Nâng c?p tài nguyên l?u tr?: B?n c?n theo dõi t?ng quan s? l??ng ng??i dùng truy c?p và th?c hi?n nâng c?p, thuê d?ch v? l?u tr? cao h?n phù h?p v?i nhu c?u ng??i dùng truy c?p website b?n ?? ng??i dùng không b? gián ?o?n khi ?ang s? d?ng d?ch v? trên website c?a b?n.
  • Liên h? v?i nhà cung c?p máy ch?: N?u b?n không t? s?a ch?a ???c, hãy tìm ??n v?i nhà cung c?p. H? s? tìm ra l?i và h? s? tr?c ti?p s?a l?i giúp b?n. H? s? xem m?c ?? l?i nh? nào và h??ng d?n b?n cách s?a l?i ?ó.
  • Xem l?i Plugin b? l?i 503 trên WordPress: C?n dò ra các plugin có v?n ?? ?? t?t k?p th?i ho?c xóa n?u không c?n thi?t. M?i khi cài plugin c?n xem xét k? l??ng t? các nhà cung c?p ch?t l??ng, uy tín ?? tránh b? xung ??t ??n website.
??i v?i nhà qu?n
??i v?i nhà qu?n

B?n có th? tìm hi?u v? l?i 404 và cách kh?c ph?c thông qua bài vi?t: L?i 404 Not Found là gì? Nguyên nhân, cách kh?c ph?c nhanh g?n

Hy v?ng các thông tin b? ích mà chúng tôi cung c?p, các b?n có th? bi?t nguyên nhân nào gây ra l?i 503 và cách kh?c ph?c nhanh chóng và hi?u qu? ra sao cho website c?a b?n. T? ?ó nâng cao ch?t l??ng website ?? ng??i dùng c?a b?n tin t??ng và không b? gián ?o?n trong quá trình s? d?ng.

C?m ?n các b?n b?n ?ã quan tâm và tham kh?o bài vi?t c?a chuyên m?c T?ng h?p c?a nhà cái Casino VN138 nhé! Hãy ??ng ký thành viên cùng chúng tôi tham gia nh?ng màn cá c??c th? thao ?? nh?n ???c nhi?u ph?n th??ng h?p d?n nhé. Liên h? chúng tôi n?u b?n c?n ???c s? h? tr?.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

??ng ký ngay!